19.12.2023 08:30

pirotehnička sredstva
U vrijeme nadolazećih ovogodišnjih božićnih i novogodišnjih blagdana obavlja se  pojačana prodaja na malo i uporaba za osobne potrebe pirotehničkih sredstava za zabavu (prskalica, bljeskalica, petardi i dr.). O tome koje se kategorije pirotehničkih sredstava smatraju pirotehničkim sredstvima za zabavu, u kojem  vremenskom razdoblju i uz koje uvjete i obveze se mogu prodavati na malo i koristiti za osobnu uporabu, pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvod 

Pirotehnička sredstva općenito spadaju u eksplozivne tvari zbog čega je  njihova proizvodnja, promet i uporaba uređena posebnim propisima koji se odnose na  uvjete proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari.1

Prema količini eksplozivne tvari koje sadržavaju, kao i prema učincima koje izazivaju i razini rizika za osobe koje ih upotrebljavaju, pirotehnička sredstva se razvrstavaju u slijedeće kategorije: F1, F2, F3, F4.., T1., T2., P1. i P2. od kojih se u pirotehnička sredstva za zabavu ili za komercijalnu uporabu ubrajaju samo pirotehnička sredstva kategorije F1, F2 i F3., koja su premet obrade ovoga članka.

Djelatnošću  proizvodnje, prijevoza i prometa  (trgovine  na veliko i trgovine  na malo) eksplozivnih sredstava pa samim time i pirotehničkih sredstava  mogu se baviti pravne  osobe i  obrtnici  registrirani  za navedenu djelatnost te imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u nastavku: Ministarstvo).2

Eksplozivne tvari (pa tako i pirotehnička sredstva za zabavu) smiju se staviti na tržište i upotrebljavati nakon što, na zahtjev proizvođača ili dobavljača odnosno uvoznika  koji ima sjedište na području području Europske unije (u nastavku: EU), Ministarstvo izda odobrenje za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari.

Prilikom obavljanja djelatnosti  trgovine na malo pirotehničkim sredstvima za zabavu, trgovci su dužni pridržavati se propisanih obveza i zabrana, posebice onih propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje djelatnost trgovine i zaštita potrošača.

 2. Normativno uređenje trgovine na malo pirotehničkih sredstava za zabavu i uporabe za osobne potrebe

Uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na malo odnosno prodaje potrošačima pirotehničkih sredstava za zabavu, način njihovog označavanja i uporabe za osobne potrebe građana primarno je uređeno Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu o oružja (u nastavku: Zakon)3 i njegovim provedbenim pravilnicima. Zakonom4 je u pravni poredak  Republike Hrvatske (u nastavku: RH) preuzeta Direktiva  2013/29/ EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12.6.2013. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka).5 Od provedbenih pravilnika, za potrebe ovoga članka ističemo:  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari6 kojim se propisuju uvjeti za ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari s tehničkim zahtjevima i sadržaj isprava o sukladnosti eksplozivnih tvari te uvjeti i način priznavanja valjanosti isprava i oznaka o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu;  Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (u nastavku: Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva),7 kojim se propisuju sigurnosni zahtjevi koje moraju ispuniti pirotehnička sredstva glede mase, kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, dometa, vremena aktiviranja, učinkovitosti i drugih značajki te uvjeti za njihovu podjelu; Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (u nastavku: Pravilnik o označavanju pirotehničkih sredstava),8 kojim se propisuje način označavanja eksplozivnih tvari; te Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja, streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava (u nastavku: Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za prodavaonice pirotehničkih sredstava),9 kojim se propisuju prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati pored ostalih i specijalizirane prodavaonice pirotehničkih sredstava.

Na  obavljanje djelatnosti trgovine općenito, pa tako i  trgovine (prodaje) na malo pirotehničkih sredstava primjenjuju se i odredbe Zakona o trgovini (u nastavku: ZT)10 i Zakona  o zaštiti potrošača (u nastavku: ZZP)11 te njihovih provedbenih pravilnika, od kojih izdvajamo Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonice12 (u nastavku: Pravilnik o MTU) i  Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (u nastavku: Pravilnik o isticanju cijena).13

3.  Općenito o pirotehničkim sredstvima

3.1. Pojam pirotehničkog sredstva

Pirotehničkim sredstvom  smatra se svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu (ili pirotehničku) smjesu^ 14 tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije.

 3.2. Razvrstavanje pirotehničkih sredstava

Prema količini eksplozivne tvari kao i prema učincima odnosno njihovoj  namjeni i razini rizika, pirotehnička sredstva se razvrstavaju u kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2. Razvrstavanje pirotehničkih sredstava u kategorije provodi proizvođač, a oznaka kategorije u koju je pojedino pirotehničko sredstvo razvrstano obvezno se navodi na vanjskoj i unutarnjoj ambalaži jediničnog pakiranja pirotehničkog sredstva.

Ovisno o namjeni (uporabi) i riziku pirotehničkog sredstva koju pojedina od kategorija kojem može biti izložen korisnik pirotehničkog sredstva, buci koja nastaje prilikom uporabe pirotehničkog sredstva, predviđenom mjestu njenog korištenja i uvjetovanjem stručnog znanja za rukovanje sredstvom, kategorije pirotehničkih sredstava mogu se uvjetno podijeliti u slijedeće grupe pirotehničkih sredstava odnosno pirotehnike:15 a) pirotehnička sredstva za zabavu ili za komercijalnu uporabu (tzv. komercijalna pirotehnika), u koju se ubrajaju  pirotehnička sredstva kategorije F1, F2 i F3;  b) pirotehnička sredstva za profesionalnu uporabu, u koju se ubraja pirotehničko  sredstvo kategorije F4 (tzv. profesionalna pirotehnika);16 c)  pirotehnička sredstva za tehničku namjenu u pomorstvu, avijaciji, prometu i sl. djelatnostima, u koju se ubrajaju pirotehnička sredstva kategorije T1 i T (tzv. tehnička pirotehnika);17 i d)  pirotehnička sredstva za gospodarske namjene u koju se ubrajaju pirotehnička sredstva razvrstana u kategorije P1 i P2 (tzv. gospodarska pirotehnika).18

3.3. Stavljanje na tržište pirotehničkih sredstava

Pod stavljanjem na tržište pirotehničkih sredstava  podrazumijeva se prvo stavljanje na raspolaganje (daljnju prodaju ) pirotehničkog sredstva na tržištu EU.  Pirotehnička sredstva smiju se stavljati na tržište samo ako su  tehnički ispravna i sigurna19 za rukovanje, odnosno ako ispunjavaju propisane opće  i posebne tehničke i sigurnosne zahtjeve20 glede mase, kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, dometa, vremena aktiviranja, učinkovitosti, rukovanja odnosno uporabe  i drugih  propisanih značajki, te ako su propisno označena i  za koja je Ministarstvo,  na zahtjev proizvođača ili dobavljača (uvoznika) izdalo  odobrenje za njihovo stavljanje u promet.

Pirotehnička sredstva stavljaju se na tržište u izvornoj ambalaži, a ambalaža koja je namijenjena za pakiranje pirotehničkih sredstava ne smije se koristiti u druge svrhe, osim u svrhe pakiranja pirotehničkog sredstva za koje je ambalaža namijenjena. Dodajemo, da se u svrhu promidžbe,  ambalaža za pirotehnička sredstva može izložiti samo na  onim sajmovima, izložbama i prodajnim prostorima koji imaju odobrenje Ministarstva.

4.  Kategorije pirotehničkih sredstava za zabavu

4.1. Pirotehnička sredstva kategorije F1

Pirotehnička sredstva kategorije F1 (tzv. "pirotehničke igračke")  su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i pirotehnička sredstva za vatromete namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada.  

U pirotehnička sredstva kategorije F1 spadaju pirotehnička sredstva za vatromete  s vrlo niskim rizikom i zanemarivu razinu buke i koja su namijenjena za uporabu u ograničenim vanjskim prostorima i za uporabu unutar stambenih zgrada. U pirotehnička sredstva kategorije F1 ubrajaju se primjerice: ručne prskalice, nagazne prskalice, velike prskalice, zmijice, bljeskalice, bljeskajuće tablete, bengalske šibice, benglaski štapovi, bengalske vatre,  zabavne šibice,  šibice sa zlatnom ili srebrnom kišom, pucajuće šibice,  pucajući ulošci za cigarete, pucajući konfeti odnosno konfete-bombice,  pucketajuća zrca čepovi, trake, naboji, baklje, fontane, podni zvukovi, stolni vatromet i dr.

Pirotehnička sredstva kategorije F1 ne smiju uključivati rakete, petarde s eksplozivnim učinkom, baterije za takve petarde, petarde s učinkom bljeska i baterije za takve petarde.

4.2. Pirotehnička sredstva kategorije F2

Pirotehnička sredstva kategorije F2  (tzv. "sredstvo za male vatromete") su  pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima.

U pirotehnička sredstva kategorije F2 spadaju pirotehnička sredstva za vatromete  koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke (sredstvo kategorije F2) i koja su namijenjena  za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima. U pirotehnička sredstva kategorije F2 ubrajaju se primjerice: petarde, petarde s bljeskom, redenici, redenici i kombinacije,  prskalice koje se ne drže u ruci, skačuće prskalice i skačući podni zvrkovi, vulkani, rimske  svijeće, mali vatrometni bicikli, vatrometne cijevi, fontane, svjetleće loptice,  bengalske baklje, benglaske šibice, bengalski štapovi, pucketajuća zrnca,  topovski pucnji (tzv. Party Knaler,  rakete), mine, vatrometne cijevi i dr.

4.3. Pirotehnička sredstva kategorije F3

Pirotehnička sredstva kategorije F3 (tzv. "sredstvo za srednje vatromete") su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik i koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.

U pirotehnička sredstva kategorije F3 spadaju pirotehnička sredstva za vatromete  koja predstavljaju srednji rizik i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje, a namijenjena su  za vanjsku uporabu  na velikim otvorenim prostorima, uz uvjet da se na tom prostoru ne okuplja veći broj ljudi. U pirotehnička sredstva kategorije F3 ubrajaju se  primjerice: petarde, petarde s dva pucnja, petarde s bljeskom, petarde i redenici, redenici, redenici  i kombinacije,  velike rimske svijeće na stalku, vatrometne baterije, vatrometne cijevi, rakete,  mine, fontane, rimske svijeće, zmije, pirotehnički topovi, stolni vatromet, zvrkovi i dr.

5. Označavanje pirotehničkih sredstava

Pirotehnička sredstva koja se stavljaju na tržište označavaju se na način propisan odredbama  Pravilnika o označavanju.  Pirotehnička sredstva moraju biti označena  na vanjskoj i na unutarnjoj ambalaži  sa propisanim podacima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te propisanim oznakama,  na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.

5.1.   Označavanje vanjske ambalaže

Na vanjskoj ambalaži pirotehničkih sredstava navode se: naziv, vrsta i kategorija pirotehničkog sredstva; naziv proizvođača, a za pirotehnička sredstva koja se uvoze na područje EU i naziv uvoznika (uključujući potpunu adresu na kojoj je proizvođač odnosno uvoznik dostupan na području EU-a); neto masa; brutto masa; mjesec i godina proizvodnje te rok uporabe; uputa za sigurnu uporabu i uništavanje, broj sanduka ili vreće; znakovi (piktogrami, listice) upozorenja i opasnosti; identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov broj); UN broj opasne tvari;  oznaka sukladnosti CE (obvezna u onom slučaju, kada se ta oznaka ne može utisnuti ili staviti na pojedinačno pirotehničko sredstvo); registarski broj koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu iz Priloga 4. Pravilnika o označavanju. Pirotehnička sredstva koja su zapakirana samo u vanjsku ambalažu moraju na sebi imati i oznake s podacima propisanim za označavanje unutarnje ambalaže.

5.2.  Označavanje unutarnje ambalaže

Na unutarnjoj  ambalaži  pirotehničkog sredstva, pored oznaka  sukladno propisima koji se odnose na prijevoz i označavanje opasnih tvari,21 potrebno je navesti i podatke o: nazivu, vrsti i kategoriji pirotehničkog sredstva; nazivu proizvođača, a za pirotehnička sredstva koja se uvoze na područje EU i naziv uvoznika (uključujući potpunu adresu na području EU  na kojoj je proizvođač odnosno uvoznik dostupan);  broju komada u jediničnom pakiranju; neto masi; mjesecu i godini proizvodnje te  roku uporabe; broju šarže ili serijskog broja; najnižu dobnu granicu za uporabu; najmanju sigurnosnu udaljenost;  za pirotehnička sredstva kategorije F1 ako je potrebno, a za pirotehničko sredstvo kategorije F2 i F3 obavezno   naznaku "Samo za vanjsku uporabu";22 uputu za sigurnu uporabu i uništenje;  oznaku CE (ako istu nije moguće utisnuti ili navesti na samom jediničnom pakovanju tada se ista obvezno  stavlja na vanjsku ambalažu); registarski broj koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu iz Priloga 4. Pravilnika o označavanju.

Svako jedinično pirotehničko sredstvo23 mora sadržavati oznake navedene za unutarnju ambalažu, a ako na pirotehničkom sredstvu nema dovoljno prostora  za označavanje, podaci se navode na najmanjem komadu ambalaže (jedinično pakiranje).24

5.3. Način označavanja oznakom sukladnosti CE

Svako pirotehničko sredstvo (kao i sva druga pirotehnička i eksplozivna sredstva) moraju biti označena oznakom sukladnosti CE  kojom proizvođač, a za uvozne proizvode dobavljač (uvoznik) potvrđuje da psu pirotehnička sredstva sukladna propisanim tehničkim i sigurnosnim zahtjevima. Uz oznaku sukladnosti CE obvezno se navodi i identifikacijska oznaka ovlaštenog tijela (laboratorija) koje je ispitalo sukladnost pirotehničkog sredstva provedbom jedne od radnji EU ispitivanja (modul B, ili modul G ili modul H). Oznaka CE mora biti utisnuta na vidljivom mjestu, lako čitljiva, neizbrisiva, i to na samom pirotehničkom sredstvu ili, ukoliko to nije moguće, može stajati i na natpisu utisnutom na pirotehničkom sredstvu. Oznaka CE stavlja se  i na ambalažu ukoliko se ne može utisnuti na samo pirotehničko sredstvo, a etiketa na kojoj se nalazi oznaka mora biti izvedena tako da se ne može ponovno upotrijebiti. Na pirotehnička sredstva ne smiju se utisnuti oznake i natpisi koji bi mogli dovesti do zablude u pogledu značenja i načina pisanja oznake CE, a sve druge oznake mogu se utisnuti na pirotehničko sredstvo pod uvjetom da njima nije umanjena uočljivost i čitkost CE oznake sukladnosti.

Zabranjeno je stavljati na tržište i prodavati pirotehnička sredstva koja nisu označena oznakom sukladnosti CE na propisani način i u propisanom obliku.

5.4. Označavanje registarskim brojem

Registarski broj kojim se označava pirotehničko sredstvo  temelji se  na jedinstvenom brojčanom sustavu, čiji je sadržaj i izgled propisan u Prilogu 4. Pravilnika o označavanju i njegov je sastavni dio, a obvezno se navodi na vanjskoj i unutarnjoj ambalaži pirotehničkog sredstva.

Registarski sastoji se od: a)  četveroznamenkastog identifikacijskog broja prijavljenog tijela koje je izdalo EZ certifikat o pregledu tipa u skladu s postupkom ocjene sukladnosti (modul B ili modul G ili modul H); b) kategorija pirotehničkog sredstva čija je sukladnost potvrđena, u skraćenom obliku, velikim tiskanim slovom (npr. F1 ili F2 ili F3); i c) broja obrade koji prijavljeno tijelo rabi za pirotehničko sredstvo.

Sukladno navedenom, struktura registracijskog broja je slijedeća: XXXX-YY-ZZZZ  pri čemu se XXX odnosi  na četveroznamenkasti identifikacijski broj prijavljeno tijela koje je izdalo EZ certifikat u pogledu tipa; YY se odnosi na kategoriju pirotehničkog sredstva čija je sukladnost ispitivanjem tipa potvrđena; i  ZZZZ se odnosi na broj obrade koje priavljeno tijelo rabi za pirotehničko sredstvo.

5.5. Posebno o označavanju znakovima upozorenja i opasnosti

Na vanjskoj ambalaži pirotehnička sredstva moraju se nalaziti:  podaci i  oznake  (piktogrami, listice) upozorenja i opasnosti kojima se označavaju opasne tvari i ambalaža sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari25 te međunarodnim ugovorima i sporazumima kojima se detaljnije propisuju uvjeti za označavanje i prijevoz opasnih tvari u cestovnom, željezničkom, pomorskom  i zračnom prijevozu, kao i prijevozu unutarnjim vodama, a koji su taksativno navedeni u  čl. 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari;   identifikacijski broj opasnosti (tzv. Kemlerov broj);26 te oznaka odgovarajućeg četveroznamenkastog UN broja kojim se identificira  opasna tvar u skladu s Osnovnom međunarodnom UN sporazumu odnosno preporuci o prijevozu, klasifikaciji i označavanju  opasnih tvari (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods).27  

 6. Trgovina na malo  pirotehničkih sredstava

 6.1. Općenito o djelatnosti trgovine na malo

Trgovina,  u smislu ZT-a je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, a obavlja se kao trgovina na veliko28 i kao trgovina na malo. Trgovinom na malo smatra se kupnja robe radi  daljnje prodaje potrošačima (građanima) za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta pripisanih posebnim zakonom, a obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica (npr. na štandovima i kupama na i izvan tržnica na malo, iz kioska, pokretnom ili prigodnom prodajom, prodajom putem automata i/ii na daljinu). Trgovinu  mogu obavljati trgovci (pravna i fizička osoba registrirana za trgovinu), a vlastito proizvedenu robu  mogu pravne i fizičke osobe iz čl. 5.st.1. ZT-a (u nastavku: prodavatelj), između kojih su i pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost proizvodnje, uz uvjete i na način propisan ZT-om.

Trgovina se ne  može započeti obavljati u prodajnom objektu prije nego što  nadležno upravno tijelo u županiji u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave (u nastavku: nadležno tijelo) na zahtjev trgovca ili drugog prodavatelja izda rješenje o tome da prodajni objekt, oprema i sredstva kojima se obavlja trgovina ispunjavaju minimalno tehničke uvjete propisane Pravilnikom o MTU i druge uvjete ako su propisani, osim u slučaju prigodne prodaje. Iznimno, u skladu s čl. 13. st.9. ZT-a, trgovac  koji  nastavlja s obavljanje trgovine na malo  u prodajnom objektu za koji je prethodni trgovac već ishodio rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta, ne treba ishoditi novo rješenje ako  u međuvremenu nije došlo do bitnih preinaka prodajnog objekta i ako se  ne radi o robi opasnoj po život i zdravlje ljudi i životinja te zaštitu okoliša.

6.2. Općenito o trgovini na malo  pirotehničkim sredstvima za zabavu

Djelatnost trgovine na malo pirotehničkim sredstvima za zabavu (u nastavku: pirotehnička sredstva)  mogu obavljati trgovci odnosno pravne osobe i obrtnici registrirani za trgovinu na malo  pirotehničkim sredstvima i koji imaju ishođeno odobrenje Ministarstva za obavljanje prometa eksplozivnim tvarima.

Pirotehnička sredstva kategorije F1, F2 i F3 mogu se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava ili specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva, a pirotehnička sredstva kategorije F1 i u ostalim prodavaonicama te iz kioska.

Trgovci koji namjeravaju obavljati  trgovinu na malo pirotehničkim sredstvima u specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva ili specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava moraju u odgovarajućem registru  (pravna osoba u sudskom, a obrtnik u obrtnom registru)  imati upisanu djelatnost  iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD-07 pod oznakom šifre razreda „47.78. Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama“  ili opisno  „Kupnja i prodaja robe“, osim u slučaju obavljanja prodaje na malo pirotehničkih sredstava kategorije F1 iz drugih  prodavaonice i  kioska, u kom slučaju se  prodaja ovih sredstava obavlja u okviru prodajnog asortimana prodavaonice tj. kioska.

Pravne osobe i obrtnici registrirani za gospodarsku djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari (ili samo pirotehničkih sredstava) i imaju odobrenje Ministarstva o stacioniranoj proizvodnji eksplozivnih tvari, mogu prodavati pirotehnička sredstva koja su proizveli, pri čemu nisu obvezni registrirati djelatnost trgovine na malo (pravo obavljanja pirotehničkih sredstava stječu temeljem upisa njihove proizvodnje u odgovarajući registar i ishođenog odobrenja Ministarstva).  Proizvođači pirotehničkih sredstava ne mogu kupovati pirotehnička sredstva radi njihove daljnje prodaje, već mogu prodavati isključivo vlastito proizvedena pirotehnička sredstva. Proizvođač može vlastito proizvedena pirotehnička sredstva prodavati uz iste uvjete kao i trgovac (u specijaliziranim prodavaonicama koje imaju odobrenje Ministarstva, a pirotehnička sredstva kategorije F2 i u drugim prodavaonicama te iz kioska).

Trgovac odnosno proizvođač  (u nastavku: trgovac) može započeti s obavljanjem prodaje pirotehničkih sredstva u prodajnom objektu (prodavaonici, kiosku) tek nakon što od nadležnog upravnog tijela ishodi rješenje o tome da su za prodajni objekti, opremu i sredstva putem kojih se obavlja trgovina odnosno prodaja na malo pirotehničkih sredstava ispunjeni minimalni tehnički uvjeti propisani Pravilnikom o MTU,  a za specijaliziranu prodavaonicu pirotehničkih sredstava odnosno specijaliziranu prodavaonicu oružja i streljiva u kojoj se obavlja prodaja pirotehničkih sredstava i posebni uvjeti  propisani Pravilnikom o sigurnosnim zahtjevima za prodavaonice pirotehničkim sredstvima. U slučaju da trgovac nastavlja s obavljanjem prodaje pirotehničkih sredstava u prodajnom objektu za koji je prethodni trgovac već ishodio rješenje, obvezan je  ishoditi novo rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta, budući se iznimka iz čl. 13.st.9. ZT-a prema kojoj se može nastaviti s obavljanjem trgovine temeljem prethodno ishođenog rješenja, ne primjenjuje na prodaju robe opasne po život, zdravlje i sigurnost ljudi i životinja, a u koju robu spadaju  i  pirotehnička  sredstva.

Za svaku specijaliziranu prodavaonicu pirotehničkih sredstava (ili specijaliziranu prodavaonicu oružja i streljiva) potrebno je od Ministarstva ishoditi odobrenje. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilažu se slijedeći dokazi: isprava iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB), a ako je odgovorna osoba stranac, dokaz da zna hrvatski jezik i latinično pismo; dokaz o provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti pirotehničkih sredstava s propisanim tehničkim odnosno sigurnosnim zahtjevima; dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora namijenjenog za prodavaonicu; i dokaz o uplati uspravne pristojbe.29

6.3. Posebno o uvjetima prodaje  na malo pirotehničkih sredstava

6.3.1. Uvjeti za prodaju na malo pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3

Pirotehnička sredstva kategorije F2 i kategorije F3  mogu se prodavati na malo samo u specijaliziranim prodavaonicama za prodaju pirotehničkih sredstava, a u specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva ako prodavaonica ispunjava građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava, uz uvjet je za prodavaonicu ishođeno rješenje mjesno nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za prodaju pirotehničkih sredstava te ishođeno odobrenje Ministarstva za prodavaonicu pirotehničkih sredstava.

Nije dopuštena prodaja pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 na malo u specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva i specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstva za koja nije ishođeno odobrenje Ministarstva, niti je dopuštena prodaja pirotehničkih sredstva iz navedenih kategorija izvan odobrenih specijaliziranih prodavaonica, primjerice u nespecijaliziranim prodavaonicama ili  specijaliziranim prodavaonicama koji prodaju drugi asortiman, kao niti prodajom izvan prodavaonica: na štandovima i klupama na tržnicama na malo; na štandovima i klupama na drugim otvorenim prostorima izvan tržnica na malo; na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.,; prigodnom prodajom; pokretnom prodajom; putem prodajnih automata; iz kioska; na daljinu (putem interneta, pošte, kataloga, TV uređaja).

Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 mogu se  prodavati u odobrenim specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava i specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva građanima starijima od 18 godina i to samo u razdoblju od 15. prosinca do 1 siječnja.

Građanima za osobne potrebe nije dopuštena prodaja  dozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 u razdoblju  od 2. siječnja do 14. prosinca, a u dopuštenom razdoblju (od 15. prosinca od 1. siječnja)   nije dopuštena njihova prodaja osobama koje su mlađe od 18 godina.

6.3.2. Uvjeti za prodaju na malo pirotehničkih sredstava kategorije F1

Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se prodavati građanima starijima od 14 godina u odobrenim specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava i specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva, te u maloprodaji i u drugim prodavaonicama (specijaliziranim i nespecijaliziranim) i iz kioska tijekom cijele godine.

Za prodajne objekte u kojima se obavlja prodaja na malo pirotehničkih sredstava kategorije F1 nije potrebno odobrenje Ministarstva, ali je potrebno od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom o MTU.

Zabranjena je prodaja pirotehničkih sredstava kategorije F1 osobama mlađim od 14. godina.

 Budući je čl. 62. st.9. Zakona propisano da se pirotehnička sredstva kategorije F1, osim u specijaliziranim prodavaonicama pirotehnike ili oružja i streljiva mogu u maloprodaji prodavati i u drugim prodavaonicama i koscima, zaključujemo da se ista sredstva ne bi smjela prodavati malo izvan prodavaonica  na ostale načine iz čl. 10. ZT-a (primjerice na štandovima i klupama na tržnicama na malo te na otvorenim prostorima  izvan tržnica na malo, pokretnom prodajom, iz  prodajnog automata, putem interneta,30 pošte,31   ili drugog sredstva za prodaju na daljinu),  već samo iz prodavaonica i iz  kioska.

6.4. Minimalni tehnički i sigurnosni zahtjev za prodavaonicu i kiosk

6.4.1. Minimalni tehnički uvjeti za svaku prodavaonicu i kiosk

Prodavaonica je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine, a mora imati prodajni prostor i pomoćne prostorije (sanitarni i skladišni prostori), a ovisno o prodajnom asortimanu dijeli se na specijalizirane prodavaonice  (namijenjene za prodaju određenog asortimana) i nespecijalizirane prodavaonice (tzv. prodavaonice mješovite robe). Najmanja svjetla visina (od završne obrade poda do završne obrade stropa) prodavaonice mora iznositi najmanje 2,8 m, a iznimno manje, ali ne manje od 2,2 m, uz uvjet da je ta iznimka u skladu s posebnim prostorima. Površina prodavaonice ne smije biti manja od 6 m2. Prodavaonica mora biti opremljena odgovarajućom opremom, mjernim i drugim uređajima, naplatnim uređajem i dr. čiji raspored mora biti takav da osigura sigurno kretanje zaposlenog osoblja i kupaca.   Kiosk je prostorija u kojoj se prodaja robe na malo obavlja kroz odgovarajući otvor na samom kiosku, bez ulaska kupca u prodajni prostor, s tim da površina prostora ne smije biti manja od 3,5 m2. Na uvjete kioska na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o MTU za prodavaonicu. Kiosk se može nalaziti samo na onim mjestima javno prometnih površina koja su u tu svrhu određena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (općine/grada) na području kojeg se površina nalazi, a na drugim površinama koje imaju pristup s javno prometne površine, na mjestima za koja je nadležno upravno tijelo općine/grada dalo odobrenje. U skladu s  čl. 2. st.2. Pravilnika  o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,32 za kiosk gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 koji se postavlja na privatnoj površini koja ima pristup s javno-prometne površine  ishoditi glavni projekt, građevinsku i uporabu dozvolu, a ako se postavlja na javno-prometnoj površini na mjestima određenim odlukom predstavničkog tijela općine ili grada, potrebno je ishoditi samo tipski projekt.

6.4.2.  Sigurnosni zahtjevi za specijaliziranu prodavaonicu pirotehničkih sredstava

Specijalizirana prodavaonica pirotehničkih sredstva kao i prodavaonica oružja i streljiva mora imati prodajni prostor (prostoriju za prodaju) i priručno skladište koje moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu. Iznimno, ukoliko je prostor za prodaju izgrađen na način propisan za priručno skladište, u istom prostoru može se obavljati i skladištenje odobrenih količina pirotehničkih sredstava (i streljiva) izvan radnog vremena.

U prodavaonici se moraju osigurati sve mjere propisane Zakonom o zaštiti od požara33 i pravilnika donesenih na temelju tog Zakona te osigurati i odgovarajuća zaštita na način: da su otvori (prozori i vrata) koji vode u prostor izvan prodavaonice zaštićeni metalnom mrežom debljine šipki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 100 x 300 mm; ili tehnička zaštita prema posebnom propisu koja predviđa ugradnju mehaničke i tehničke zaštite (protuprovalni sustav) kojom se na licu mjesta zvučno i svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje osobi koju svojim općim aktom odredi trgovac; ili stalna tjelesna zaštita koja se obavlja sukladno posebnom propisu.34 Vrata prodavaonice moraju biti smještana tako da vode direktno u otvoreni (vanjski) prostor.  Prostorija za prodaju se može zagrijavati na neki do slijedećih načina: pećima s zatvorenim sustavom zagrijavanja koje u svom radu ne koriste zapaljive tekućine i/ii plinove; sustavom toplovodnog grijanja (uz uvjet da se priprema tople vode obavlja izvan prodajnog prostora); upuhivanjem toplog zraka pomoću klima ventilacionog sustava.35

U prodavaonici je zabranjena prodaja i držanje kemikalija i opasnih tvari odnosno smjesa te pripravak u plinovitom, tekućem i krutom stanju, prijevoznih sredstva i njihove opreme i uređaja ako se u njima nalaze zapaljive tekućine i plinova te u istu nije dopušteno unošenje otvorenog plamena i drugih predmeta koji mogu prouzročiti požar. Sva pirotehnička sredstva (te oružje i streljiva) moraju se u prodavaonici nalaziti u originalnoj ambalaži, na način da nisu na dohvat kupcima.

Pirotehnička sredstava koja se nalaze u prodavaonici ne smiju prelaziti 60 kg neto mase pirotehničke smjese po m2 prostora, a maksimalno 300 kg neto mase pirotehničke smjese ako se prodavaonica  nalazi u sklopu poslovne građevine ili maksimalno 150 kg neto mase pirotehničke smjese ako se prodavaonica  nalazi u sklopu poslovno-stambene građevine. Nakon završetka radnog vremena sva pirotehnička sredstva (te oružje i streljivo), osim pirotehničkih sredstava kategorije F1, moraju se uskladištiti u priručno skladište. U izlozima prodavaonice smije se nalaziti samo prazna ambalaža pirotehničkih sredstva.

Priručno skladište je prostorija čiji su građevinsko-tehnički i sigurnosni uvjeti propisani posebnim propisom, a koja služi za smještaj pirotehničkih sredstava i/ili drugih eksplozivnih tvari i/ili vatrenog oružja ovisno o namjeni priručnog skladišta).  Priručno skladište mora imati otpornost na požar EI 60. što znači da mora biti sagrađeno od materijala  razreda reakcije na požar A1 ili A2-d1 (negorivi materijal) U priručnom skladištu nije dozvoljeno izvođenje drugih instalacija osim instalacije za rasvjetu i sustava za dojavu požara koja moraju biti ispravne i ispitane po posebnom propisu. Električna rasvjeta mora biti izvedena u najmanje IP44 zaštiti, a uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta. Grijanje priručnog skladišta nije dopušteno. Priručno skladište ne može imati drugu namjenu osim priručnog skladišta (ne može u istom biti sanitarni čvor i sl.), a u istom se smije skladištiti samo pirotehnička sredstava (te barut, oružje, streljivo i njihove komponenta ako se radi o specijaliziranoj prodavaonici oružja i streljiva u kojoj se prodaju i pirotehnička sredstva).

6.5. Radno vrijeme prodavaonica i kioska

Radno vrijeme u djelatnosti trgovine propisano je čl. 57. ZT-a. Prema st.1. do 4. navedenog članka, radno vrijeme prodajnih objekata (prodavaonica, kioska) određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje, s time da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane blagdana 36(Vlada RH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi blagdanima). Međutim, trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne s time da se maksimalnom trajanju tjednog  radnog vremena prodajnih objekata (od 90 sati) dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje.37

Odredbama st. 5. do 7. čl. 57., određene su iznimke od prethodno navedenih ograničenja radnog vremena što znači da prodajni objekti obuhvaćeni navedenim iznimkama mogu raditi u samostalno određenom radnom vremenu, svake nedjelje i blagdanima. Kada je riječ o prodavaonici odnosno kiosku u kojima se obavlja prodaja pirotehničkih sredstva, iznimkama su obuhvaćeni: prodavaonice i kiosci koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline: željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,  benzinskih postaja, hotela,  prostora kulturnihi vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih  centara, nautičkih marina,  kampova, te proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima. U slučaju kada trgovac radi nedjeljom, za svaku radnu nedjelju mora voditi evidenciju radnog vremena u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa te osigurati nadležnom inspektoru uvid u istu, na njegov zahtjev.

6.6.  Pridržavanje obveza prilikom prodaje pirotehničkih sredstava

Trgovci pirotehničkih sredstava obvezni su prilikom obavljanja pirotehničkih sredstava pridržavati se obveza propisanih ZT-om i ZZP-om, od kojih za potrebe ovoga članka navodimo one koje smatramo najvažnijim.

6.6.1. Isticanje oznake tvrtke

Tvrtka  odnosno naziv je ime trgovca ili drugog prodavatelja pod kojim on posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Trgovac je obvezan na ulazu u prodavaonicu odnosno na kiosku na vidan način istaknuti oznaku tvrtke pod kojom posluje u javnom prometu, a u punom ili skraćenom sadržaju kako je upisana u odgovarajući registar. Tvrtka  mora minimalno sadržavati naziv trgovca, oznaku djelatnosti i sjedište, Uz oznaku tvrtke ističe se i oznaka (naziv ili brojčana oznaka) prodavaonice.

6.6.2. Isticanje prodajni uvjeta

Ako trgovac potrošačima odobrava uvjete prodaje (primjerice odobrava popust za pojedine vrste pirotehničkih sredstava ili skupinu potrošača ili načine plaćanja) obvezan je iste vidno istaknuti u prodajnom objektu i pridržavati se istaknutih prodajnih uvjeta.

6.6.3. Isticanje obavijesti o načinu podnošenje pisanog prigovora potrošača

Trgovac mora potrošačima  omogućiti podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama (prodavaonici, kiosku), kao i  putem pošte i elektroničke pošte, a može i putem drugog sredstva mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja zaprimljenog prigovora (npr. putem internet chat-a) te o načinu podnošenja pisanog prigovora vidno istaknuti obavijest u prodavaonici odnosno kiosku. Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, e-pošte ili  putem drugog sredstva mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja prigovora, potvrditi primitak pisanog prigovora, na isti odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od njegovog zaprimanja jasno se izjašnjavajući o tome,  prihvaća li ili ne osnovanost prigovora, kao  te voditi evidenciju zaprimljenih prigovora i čuvati prigovore najmanje godinu dana od njihova zaprimanja.

6.6.4. Isticanje maloprodajne cijene i posebni oblici prodaje

Trgovac  mora  jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene (u nastavku: MPC)38 pirotehničkog sredstva koje nudi na prodaju (za pirotehnička sredstva nije potrebno isticati i cijenu za jedinicu mjera budući se prodaju u pretpakovinama) te osim te cijene, ne smije isticati  druge cijene izuzev u slučaju posebnih oblika prodaje (sniženje, rasprodaja, akcije i dr.) ili popusta kojeg odobrava za pojedine proizvode ili skupinu proizvoda Cijene se ističu na proizvodu ili na prodajnom mjestu na način da budu vidljive i nedvojbene (da ne stvaraju zabunu kod potrošača na koji se proizvod cijene odnosi), a ukoliko nije moguće (primjerice za pirotehnička sredstva koja se prodaju iz kioska), cijene se mogu istaknuti i u vidu cjenika vidno istaknutog na kiosku, u kom slučaju se cijena navodi uz naziv proizvoda.

Ako trgovac provodi posebni oblik prodaje  (prodaje pirotehnička sredstva po cijenama nižim od cijena istog proizvoda u redovnoj prodaji) ili odobrava popust pojedinom pirotehničkom sredstvu ili skupini pirotehničkih sredstava , mora istaknuti najnižu  MPC koju je za isto pirotehničko sredstvo  primjenjivao  u razdoblju od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje i MPC koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje odnosno odobravanja popusta, a koja mora biti niža od prethodno navedene najniže cijene. Kada je riječ o posebnim oblicima prodaje pirotehničkih sredstava , dolazi u obzir akcijska prodaja, rasprodaja,  zimsko sezonsko sniženje (započinje 27. prosinca i može trajati najdulje do isteka 60 dana od početka sezonskog sniženja).

Rasprodaju pirotehničkih sredstava po nižoj cijeni  od redovne, trgovac može provoditi samo u slučaju prestanka svog poslovanja ili prestanka poslovanja u određenoj prodavaonici ili kiosku, te prestanku prodaje određene kategorije pirotehničkih sredstava.

 Do 31.12.2023. trgovac mora  u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj,39 u prodavaonici primjenjivati dvojno isticanja cijena i to u eurima i kunama, primjenjujući za preračunavanje fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn (fiksni tečaj konverzije mora biti vidno istaknut u prodavaonici), a od 1.1.2024, samo u eurima (bez isticanja fiksnog tečaja konverzije u prodavaonici). Za pirotehnička sredstva kategorije F1 koji se prodaju u kiosku, cijene se ističu samo u eurima, uz obvezu vidnog isticanja fiksnog tečaja konverzije  do 31.12.2023.

Trgovac je obvezan pridržavati se istaknute cijene.

6.6.5.  Osiguranje  podataka o stanju robe

Trgovac mora osigurati nadležnom inspektoru na uvid ispravu o stanju robe u prodavaonici odnosno kiosku na temelju pisanih isprava ili elektroničkog zapisa o nastalom poslovnom događaju iz kojih se može spoznati poslovni događaj (zaduženje, razduženje i cijena). Isprava mora sadržavati minimalno podatke o: imenu ili nazivu dobavljača; borju i datumu isprave o zaduženju ili razduženju (prodaji, povratu) robe; nazivu, mjernoj jedinici i količini robe; prodajnoj cijeni robe i promjeni prodajne cijene robe. Svaka isprava koja minimalno sadržava navedene podatke može se koristiti kao isprava o stanju robe (npr. ulazni račun, kalkulacija, zapisnik o promjeni cijene - kao isprava o zaduženju i prodajnoj cijeni robe, a povratnica i gotovinski računi  - kao isprava o razduženju robe). Proizvođači pirotehničkih sredstva sačinjavaju ispravu pod nazivom zaduženje za vlastitu robu, koja mora sadržavati minimalno podatke o nazivu zadužene robe, mjernoj jedinici i količini zadužene i količini razdužene (prodane) robe te cijeni robe. Podaci  o novčanim iznosima u ispravama stanju robe, iskazuju se u eurima.

6.6.6. Ispostavljanje gotovinskog računa

Trgovci  je obvezan potrošaču za prodana pirotehnička sredstva ispostaviti gotovinski račun u sadržaju propisanom čl. 63. Općeg poreznog zakona.40 Trgovci koji se u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost41 smatraju malim porezni obveznikom (to je slučaj kada vrijednost isporuke dobara ili obavljenih usluga  u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 39.816,84 €)42 na  ispostavljenim računima moraju  naznačiti "PDV nije obračunan prema čl. 90 st.2. Zakona o PDV-u".  Trgovci  obveznici  fiskalizacije u prometu gotovinom, na sadržaj računa primjenjuju i  odredbu čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.43  Do kraja 2023. iznosi na računu iskazuju se u eurima, a ukupni iznos u eurima i kunama primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 € = 7,53450 kn (isti mora biti prikazan na računu), a od 1.1.2024, samo u eurima i bez prikaza finskog tečaja konverzije. Trgovac ne smije potrošaču naplatiti ispostavljanje računa.

Trgovac obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom obvezan je u zatvorenom poslovnom prostoru (prodavaonici i/ili kiosku) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u obliku naljepnice čiji je oblik i sadržaj sastavni dio  Pravilnika o fiskalizaciji  u prometu gotovinom.44


7. Držanje, posjedovanje i uporaba pirotehničkih sredstava

7. 1. Držanje pirotehničkih sredstava

U specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava i specijaliziranim prodavaonicama oružja i streljiva, nakon radnog vremena mogu se držati samo pirotehnička sredstva kategorije F1, a ne i druge eksplozivne tvari,  osim kada  prodajni prostor zadovoljava uvjete priručnog skladišta, kada  se mogu držati i ostale eksplozivne tvari.

U kioscima je dopušteno držati do 3 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1, a u ostalim prodavaonicama dopušteno je držati do 15 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1. Veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 mogu se držati samo u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.45

7.2. Unos i posjedovanje  pirotehničkih sredstava

U razdoblju od 15. prosinca do 1 siječnja, građanima starijima od 18 godina  dozvoljen je unos (nabava)  dozvoljenih pirotehničkih sredstva kategorije F1, F2 i F3 za osobne potrebe  uz uvjet da su označeni valjanom oznakom sukladnosti CE, u količini do 2 kg neto mase pirotehničkih sredstava uz uvjet da su unos istih dužni prijaviti graničnoj policiji. Tako unesena pirotehnička sredstva građanin ne smije prodati ili predati drugome.

Građanima nije dozvoljen unos, nabava ni posjedovanje redenika kategorije F2 i F3 (niti pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2) za osobne potrebe.

Građanin može posjedovati najviše 2 kg neto mase pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/Ili F3, osim petardi i redenika iz kategorije F2 i F3.

7.3. Uporaba pirotehničkih sredstava        

Uporaba eksplozivnih sredstava pa tako i pirotehničkih sredstava, podrazumijeva neposredno pripremanje za aktiviranje i aktiviranje  eksplozivnog odnosno pirotehničkog sredstava.

Uporaba dozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3  (osim petardi i redenika) dozvoljena je građanima starijima od 18 godina isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja i to samo  u ograničenim prostorima na otvorenom, uz pridržavanje sigurne udaljenosti46 prilikom uporabe od najmanje 8 m - za pirotehnička sredstva kategorije F2 odnosno od najmanje 15 m - za pirotehnička sredstva kategorije F3. U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, građanima je zabranjeno korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1  (pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u  dozvoljeno je koristiti u zatvorenim prostorima i na otvorenom prostoru gdje se okuplja veći broj ljudi samo pravnim osobama i obrtnicima koji imaju odobrenje Ministarstva.

Uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F1 dozvoljena je građanima starijima od 14 godina tijekom cijele godine u ograničenim prostorima na otvorenom kao i unutar stambenih zgrada uz pridržavanje sigurne udaljenosti uporabe od najmanje 1m odnosno manje ako je tako naznačeno na pirotehničkom proizvodu.

Zabranjena je uporaba:   pirotehničkih sredstava kategorije F1  građanima mlađim od  14 godina; dozvoljenih  pirotehničkih sredstava iz kategorije  F2 i F3, građanima mlađim od 18 godina; pirotehničkih sredstava vrste petardi i redenika iz  kategorije F2 i kategorije F3 svim građanima za osobnu uporabu; dozvoljenih pirotehničkih sredstava iz kategorije F2 i F3  za osobnu uporabu građanima starijim od 18 godina u razdoblju   od 2. siječnja do 26. prosinca.

8.  Provedba inspekcijskog nadzora i prekršajne sankcije

Inspekcijski nadzor nad provedbom  Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja i njegovih provedbenih pravilnika kojima se uređuju uvjeti i način obavljanja prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava obavlja Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, Ravnateljstva civilne zaštite unutar Ministarstva unutarnjih poslova,  a nad provedbom Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i njihovih provedbenih pravilnika, obavlja  tržišna inspekcija Državnog inspektorata. Nadzirana osoba dužna je omogućiti nadležnom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora, dati mu na uvid traženu dokumentaciju i/ili pružati potrebne podatke i obavijesti.

Ako u provedbi nadzora nadležni inspektor utvrdi da se nadzirana pravna ili fizička osoba ne pridržava obveza propisanih prethodno navedenih propisa, obvezan je i ovlašten prema toj osobi poduzeti propisane upravne mjere (upravna mjera zabrane ili naređivanja otklanja utvrđenih nepravilnosti izriče se rješenjem), a ukoliko je utvrđena povreda propisa prekršaj, protiv počinitelja primijeniti prekršajno pravne sankcije.

U nastavku članka dajemo sažeti prikaz prekršajno pravnih sankcija propisanih Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.630,00 do  10.610,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, a novčanom kaznom od 660,00 do 1.20,00 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi ako obavlja prodaju pirotehničkih sredstava kategorije  F2 i F3 u prodavaonicama koje nemaju odobrenje Ministarstva ili u prodavaonicama oružja i streljiva koje ne ispunjavaju građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava.   Za ponovljeni prekršaj u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od godinu dana

Novčanom kaznom u iznosu od 2.650,00 do 6.630,00 eura  kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik , a od  390,00 do 790,00 eura i odgovorna soba u pravnoj osobi ako: prodaje pirotehnička sredstva kategorije F1, F2 i F3 na malo u prodavaonicama za koje nemaju odobrenje;  u prodavaonicama oružja i streljiva ili prodavaonicama pirotehničkih sredstava, pirotehnička sredstva kategorije F1, F2  i  F3 prodaje osoba koja nije stručno osposobljena i zdravstveno sposobna; onemogućava  nadležnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora ili mu ne daje na uvid traženu dokumentaciju i/ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti.  Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od šest mjeseci.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 do 3.980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba, udruga ili fizička osoba – obrtnik, a u iznosu od 260,00 do 530,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:  u prodavaonicama oružja i streljiva ili prodavaonicama pirotehničkih sredstava prodaje petarde i redenike kategorije F2 i F3 građanima ili ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 građanima mlađim od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja;  veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 ne drži u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari;  pirotehnička sredstva kategorije F1 prodaje građanima mlađim od 14 godina;  nakon radnog vremena u prodavaonicama pirotehničkih sredstava i prodavaonicama oružja i streljiva koje ne zadovoljavaju uvjete priručnog; u specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava skladišta drži i druge eksplozivne tvari osim pirotehničkih sredstava kategorije F1;  u kiosku drži više od 3 kg neto pirotehničke smjese kategorije F1 ili u ostalim prodavaonicama drži više od 15 kg pirotehničke smjese kategorije F1  Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od tri mjeseca.

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1.990,00 eura  kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: unosi pirotehnička sredstva u zemlju ako su ona zabranjena za osobnu uporabu građanima ili unosi  više od dva kg pirotehničkih sredstava koja su građanima dozvoljena za uporabu;  proda ili preda  unesena pirotehnička sredstva za osobne potrebe; je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3;   uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca;  u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1;   nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 1.060,00 eura  kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako za osobne potrebe unosi u zemlju, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, više od 2 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava ili ako  posjeduje više od 2 kg neto pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili F3.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 390,00 eura kaznit će se zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

9. Zaključak

U članku smo nastojali ukazati koja se pirotehnička sredstva  ubrajaju u pirotehnička sredstva za zabavu, tko ih, uz koje uvjete i u kojem razdoblju tijekom godine smije prodavati građanima za njihovu osobnu uporabu i na koje sve načine ih građani mogu upotrebljavati. Poznavanje uvjeta prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava za zabavu doprinosi sprječavanju prodaje i kupnje tehnički neispravnih i nesigurnih pirotehničkih proizvoda kao i nepropisno korištenje od strane građana, pa samim time i nastanak mogućih povreda prilikom uporabe određenog pirotehničkog sredstva.

Darko Marečić, dipl. iur    

____________________________      
 

^ 1 Eksplozivne tvari su, pored pirotehničkih sredstava i eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, baruti, streljivo i proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima, a u preporuci Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tvari, uvršteni su u klasu I opasnih tvari.

^ 2 Odobrenja vezano za proizvodnju, prijevoz, promet  eksplozivnih sredstava pa tako i pirotehničkih sredstava  te odobrenje za specijaliziranu prodavaonicu za prodaju pirotehničkih sredstava, na zahtjev podnositelja izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja koja djeluje putem područnih ureda civilne zaštite u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu te   odjela  ustrojenih   unutar pojedinog područnog ureda sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (Nar. nov., br. 97/20, 7/22. i 149/22).
^ 3 Nar. nov., br. 70/17., 141/20. i 114/22..

^ 4 Zakonom se propisuju  uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja skladnosti eksplozivnih tvari, prodaje na malo pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva te uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, popravljanja, prepravljanja, skladištenja, prometa, nabave i prijevoza oružja te njihovih bitnih dijelova, vođenje civilnih strelišta, označavanja, ispitivanja i obilježavanja žigom varenog oružja te nadzor nad primjenom ovoga Zakona.

^ 5 SL.L 178, 28.6.2013.

^ 6 Nar. nov., br. 146/05., 119/07., i 55715.

^ 7 Nar. nov., br. 34/10., 124/13. i 150/13

^ 8 Nar. nov., br. 122/12., 51/13. i 47/15.

^ 9 Nar. nov., br. 42/18.

^ 10 Nar. nov., br. 87/08., 96/08., 116/08., 76/09. -odl. Ust.s.,  114/11.,  68/13., 330/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.

^ 11 Nar. nov., br. 19/22. i 59/23.

^ 12  Nar. nov., br. 66/09., 108/09., 8/10. i 108/14.

^ 13 Nar. nov., br. 117/22.

14  Pirotehnika smjesa je kemijska  smjesa koja po izgaranju proizvodi učinak bljeska, svjetla, dima, vatre i zvuka ili ima vremenski učinak (kašnjenje).

^ 15 Pirotehnika u doslovnom prijevodu znači umjetnost stvaranja i upravljanja vatrom (pyros = vatra; tehnos = umjetnost).

^ 16 Pirotehnička sredstva za profesionalnu namjenu su pirotehnička sredstva kategorije F4  i koja su namijenjena za vrlo velike vatromete i koja predstavljaju visok rizik zbog čega s njima mogu rukovati i koristiti ih samo osobe sa stručnim znanjem, ali čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje;

^ 17 Pirotehnička sredstva za tehničku namjenu su pirotehnička sredstva kategorije T1 i T2i koja su namijenjena za uporabu na pozornicama u  kazalištima, od kojih pirotehnička sredstava kategorije T1 predstavljaju nizak, a  pirotehnička sredstva kategorije T2 visok rizik (potonjom kategorijom pirotehničkih sredstava mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem.

^ 18 Pirotehnička sredstva za gospodarske namjene su pirotehnička sredstva kategorije P1 i P2 i koja su namijenjena za uporabu kao signalizacijska sredstva u pomorstvu, avijaciji, prometu, poljoprivredi i drugim gospodarskim  djelatnostima, od kojih pirotehnička sredstva kategorije P1 predstavljaju nizak, a pirotehničko sredstvo kategorije  P2 visok rizik (potonjom kategorijom pirotehničkih sredstava mogu rukovati samo osoba sa stručnim znanjem).

^ 19 označava mjere sprječavanja nesreća, a u slučaju neuspjeha, ublažavanje njihovih posljedica.

^ 20 Sigurnosni zahtjevi za pirotehnička sredstva svih kategorija propisani su Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (Nar. nov. br. 146/05., 119/07. i 55/13)

^ 21 Uvjeti za prijevoz opasnih stvari propisani su Zakonom o prijevozu opasnih tvari (Nar. nov.,br. 79/07. i 70/17), a označavanje opasnih tvari Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16.12.2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa koja je u pravni sustav RH preuzeta Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br 1272/2008 (Nar. nov., br. 50/12., 18/13., 115/18. i 127/19.).

^ 22 Za pirotehničko sredstvo kategorije F4 obvezno je navesti naznaku "Smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem".

^ 23 Jedinično pirotehničko sredstvo je pirotehničko sredstvo koje je zadovoljilo ispitivanja i na propisan način obilježeno, a svojim djelovanjem može stvarati učinak bljeska, svjetla, dima, vatre, zvuka, potiska (za rotaciju, gibanje po tlu ili zraku( ili ima vremenski učinak (kašnjenje).

^ 24 Jedinično pakiranje je više pojedinih pirotehničkih sredstava zapakiranih u originalnu ambalažu namijenjenih za maloprodaju i koji su označeni sukladno odredbama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari.

^ 25 Nar. nov.,br. 79/07. i 70/17.

^ 26 Identifikacijski broj opasnosti (tzv. Kemlerov broj) je  dvoznamenkasti ili troznamenkasti brojevi koji označavaju određenu opasnost ( npr. broj 40 označava zapaljivu krutu stvar). Ponovljeni prvi broj upozorava na izrazitu opasnost (npr. 44 označava izričito zapaljivu krutu stvar). Ako se oznaci opasnosti prethodno doda slovo X onda je riječ o tvari koja opasno reagira s vodom.

^ 27 UN brojevi idu u opsegu od 0001 do 3500  pri čemu svaka opasna supstanca ima svoj jedinstveni UN broj (npr. UN broj baruta je 0027).

^ 28 Trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost, a obavlja se u prodajnim objektima za trgovinu na veliko (skladište, tržnica na veliko) ako su za prodajni objekt ispunjeni propisani uvjeti.

^ 29 Upravna pristojba za prodavaonicu pirotehničkih sredstava u iznosu od 92,91 EUR / 700,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450) uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika.

^ 30 Zakonom o  eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja nije zabranjeno putem interneta oglašavati i nuditi na prodaju pirotehnička sredstva potrošačima, uz uvjet da se isporuka (preuzimanje) odabranih pirotehničkih sredstava obavlja isključivo u specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava ili oružja i streljiva koja imaju odobrenje Ministarstva ili kad su u pitanju pirotehnička sredstva kategorije F1, drugih prodavaonica i kioska  (prodavaonicama, kioscima) odobrenim za prodaju pirotehničkih sredstava, te ovisno o kategoriji pirotehničkog sredstva u  propisanom uz pridržavanje ostalih uvjeta glede dobne granice građana kupca i vremenskog razdoblja prodaje propisnih čl. 62. Zakona..

^ 31 Odredbom čl. 34. Zakona o poštanskim uslugama (Nar. nov.., br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.)  zabranjeno je slanje poštanskih pošiljaka koje, pored ostalog, sadrže eksplozive i lako zapaljive predmete ili predmete kojih je prijam povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi.

^ 32 Nar. nov., br. 112/17., 34/18., 36/19., 31/20. i 74/22.

^ 33 Nar. nov. br. 92/10. i 114/22.

^ 34 Posebni propis kojim se uređuje fizička i tehnička zaštita je Zakon o privatnoj zaštiti (Nar. nov., br. 16/20. i 114/22.) i njegovi provedbeni pravilnici, od kojih ističemo Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (Nar. nov., br. 120/21. i 22/22.-ispr.),  Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (Nar. nov., br. 198/03.) i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Nar. nov., br. 45/05., 21/07., 32/09. i 68/09.).  

^ 35 Temperatura vanjske površine grijaćih tijela ne smije biti viša od 740C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 540C

^ 36 Ako je blagdan nedjelja, ne može se tada raditi i uzeti u obzir kao jedna od 16 radnih nedjelja.

^ 37 Iznimno, u razdoblju od 1. 7. do 31.12.2023, u 16 radnih nedjelja u kojima trgovac može raditi ne ubrajaju se nedjelje koje su bile radne do 1.7.2023.

^ 38 Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

^ 39 Nar. nov.. br. 57/22. i 88/22.-ispr.

^ 40 Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.

^ 41 Nar. nov., br. 73/13., 99/13.-Odl.Ust.s., 148/13., 153/13.-Odl.Ust.s., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23. i 114/23.

^ 42 Od 1. siječnja 2023., ne veća od 40.000,00 eura.

^ 43 Nar. nov., br. 132/12., 115/16., 106/18., 121/19. i 114/23.

^ 44 Nar. nov., br. 146/12., 46/17., 70/20., 1/21., 144/21. i 125/22.

^ 45 Uvjeti i način skladištenja eksplozivnih tvari propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (Nar. nov.,br. 26/09., 41/09. i 66/10.) i Pravilnikom o zaštiti od požara u skladištima (Nar. nov., br. 93/08.).

^ 46 Sigurna udaljenost znači da u ugroženom prostoru (prostoru na/u  kojem se upotrebljava pirotehničko sredstvo) ne smije biti prolaznika, djece, životinja ili zapaljivih ili osjetljivih predmeta te drugih sredstava ili predmeta koja pirotehničko sredstvo može oštetiti (vozila i sl.).

Naknada troškova u poreznom postupkuUređenje ovršnog prava Republike Hrvatske od stupanja na snagu prvog Ovršnog zakona (1996.), preko drugog Ovršnog zakona (2010.), pa do trećeg Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/2012., 25/2013., 93/2014., 55/2016. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/2017., 131/2020. i 114/2022., dalje: OZ), doživjelo je preko dvadesetak izmjena. OZ koji je trenutno na snazi uređuje postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja), kao i materijalnopravne odnose koji se zasnivaju na temelju ovršnih postupaka i postupaka osiguranja. OZ je nastao kao rezultat potrebe njegovog usklađivanja s drugim zakonima i zakonodavstvom Europske unije.1

Prekovremeni rad
19.02.2024 11:01

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Ovrha na plaći predstavlja postupak prisilnog ostvarivanja tražbina kojega provode poslodavci, a na plaćama radnika. Za svakog ovrhovoditelja koji nastoji prisilnim putem naplatiti svoju tražbinu, najsvrsishodniji način je upravo ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, koja se provodi zapljenom i prijenosom izravno na račun ovrhovoditelja. Autor u članku pojašnjava postupak provođenja ovrhe na plaćama radnika, s osvrtom na ograničenja i izuzeća kod ovrha na plaći u 2024. godini.

DATA ACT: Novi GDPR?
02.02.2024 09:35

Europska strategija za podatke Europske komisije (dalje u tekstu: „Europska strategija za podatke“) ima za cilj stvaranje jedinstvenog tržišta za podatke.

U ovom članku autorica će prikazati najvažnije zaključke studije pod izvornim nazivom „Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU“ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „Ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj Uniji“ objavljene od strane Europske promatračnice (opservatorija) za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje u sklopu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (engl. European Union Intellectual property office, skr. EUIPO, u daljnjem tekstu: EUIPO).