09.07.2024 10:00

Turizam
Turistički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje.  U nastavku  pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete i obveze smije pružati usluge turističkog vodiča.

1. Uvodne napomene

Turizam je najznačajnija i najprofitabilnija  gospodarska djelatnost u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH)  te ima veliki utjecaj na nacionalni BDP (procjenjuje se da je udio udio turističkog prihoda u  hrvatskom BDP-u iznosio oko 20%), a turistički sektor jedan od važnijih pokretača cjelokupnog gospodarstva naše zemlje.  Naime, s obzirom na svoj geografski položaj, prirodne ljepote,  bogatu povijesno-kulturnu baštinu i raznoliku turističku ponudu, RH   privlači brojne posjetitelje (turiste) diljem svijeta te postaje jedna od najpopularnijih turistički destinacija1 na Mediteranskom području.

Osim turističkih agencija i drugih organizatora turističkih putovanja, hotelijera, ugostitelja i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja, pripremanja i/ili usluživanja jela i pića,  značajni  mjesto u sveukupnom  pružanju usluga u turizmu pripada i turističkim vodičima koji imaju bitan utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih  turističkih putovanja (izleta i paket-aranžmana) na području naše zemlje  posjećuju odabranu turističku destinaciju.

Kako bi turistička ponuda turističke destinacije bila potpuna, važno je  imati turističke vodiče koji će turistima tijekom turističkih putovanja pružati kvalitetne informacije o lokalitetima koje posjećuju te približiti kulturno povijesnu baštinu odredišne destinacije i zemlje u cjelini. Naime, turistički vodiči u izravnom su kontaktu s turistima te ako su turisti zadovoljni s pružanjem njihovih usluga, u velikom broju slučajeva odlučuju se za ponovno posjećivanje iste ili druge destinacije u RH, bilo samostalno ili u organizaciji iste ili druge turističke agencije i/ili temeljem  pozitivnih iskustva koje su doživjeli prilikom putovanja i posjećivanja izabrane destinacije, ista putovanja preporučuju drugima (tzv. posredna promidžba). Uvjeti za pružanje usluga turističkih vodiča kao i obveze kojih se turistički vodiči moraju pridržavati tijekom pružanja usluga turističkih vodiča propisani su Zakonom o pružanju usluga u turizmu (u nastavku: Zakon).2

Mnoge turističke agencije imaju turističke vodiče u stalnom radnom odnosu  ili temeljem ugovora angažiraju neposredno ili putem udruga turističkih vodiča licencirane turističke vodiče koji  u sklopu turističkih putovanja (izleta i paket-aranžmana) koje organiziraju  korisnicima njihovih putovanja pružaju usluge turističkog vodiča.

 2. Općenito o pružanju usluga turističkog vodiča

Turistički vodiči imaju izniman značaj i ulogu u kontekstu prezentacije i interpretacije turistima kulturne baštine naše zemlje odnosno turističke destinacije, a naročito kada je riječ o zaštićenim cjelinama (lokalitetima). Naime, jedna od glavnih zadaća turističkih vodiča je prenijeti znanje i kulturu posjećene destinacije turističkim grupama.  Turistički vodič ostvaruje izravne veze s turistima tijekom razgledavanja turističkih atrakcija  te predstavljaju sponu između turista i destinacije koju  oni posjećuju. Sadržajan i kvalitetan način predstavljanja   odredišne destinacije  kod turista ostavlja trajan dojam i stvara emociju prema  posjećenoj destinaciji, koju onda oni dalje prenose svojim prijateljima i poznanicima, potencijalnim posjetiteljima iste destinacije.

            Posao turističkog vodiča je kompleksan i zahtjevan, zbog čega  on mora imati široko znanje o destinacijama koje prezentira turistima i kvalitetno poznavanje barem jednog svjetskog jezika, a poželjno je poznavanje i jezika emitivnog područja s kojeg turisti dolaze i na kojemu s njima komunicira.  Uz to, turistički vodič mora djelovati sigurno i suvereno vladati podacima koje pružaju turistima i biti spreman odgovarati na postavljena dodatna pitanja. Da bi udovoljio navedenom, turistički vodič mora se konstantno obrazovati i usavršavati kako bi njegove informacije bile točne i pravovremene, a istodobno mora imati visoku razinu komunikacijskih vještina (ne smije biti dosadan i monoton u svojem izlaganju). Naime, svojim znanjem, pristupom, zanimljivim pričama turistički vodič kod turista stvara upečatljivi doživljaj destinacije  koju turisti posjećuje.

            Turistički vodiči koje angažiraju turističke agencije kao organizatori putovanja (paket-aranžmana i izleta), ali i drugi organizatori turističkih putovanja,  često obavljaju i operativne poslove u vođenju i praćenju turista na turističkim destinacijama, poput davanja   turistima osnovnih obavijesti o svrsi putovanja, rješavanja  problema oko smještaja turističke grupe i tome sl., a što su inače poslovi voditelja putovanja.

           
 3.     
Zakonsko određenje turističkog  vodiča

U skladu s odredbom čl. 69. st.1. Zakona, turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i vrijednosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.

Dakle, turistički vodič je fizička osoba (građanin) koji  putem izravne komunikacije  turistima osobno objašnjava i pokazuje turističke atrakcije (prirodne ljepote i vrijednosti, kulturno-povijesne spomenike, umjetnička dijela, etnografske i druge znamenitosti) priča o povijesnim događajima, ličnostima, legendama o tim ličnostima te gospodarskim i političkim zbivanjima vezano za destinaciju u kojoj se turisti nalaze. Davanje  informacija o  znamenitosti grada/mjesta kroz koja prolaze ili razgledavaju  turistima u autobusu ili u određenom objektu (npr. muzeju, galeriji) na način da se te informacije snimljene na nosaču zvuka prezentiraju turistima tako da ih prate putem slušalica, ne smatra se pružanjem usluga turističkog vodiča u smislu odredbi Zakona. Stoga, ukoliko je programom putovanja predviđeno razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) za isto je potrebno angažirati ovlaštenog turističkog vodiča.3

4.      Tko se ne smatra turističkim vodičem

Iako se radi o pružanju  usluga pokazivanja  i stručnog tumačenja, odredbom čl. 69. st.5. Zakona izrijekom je navedeno da se ne smatra turističkim vodičem osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim područjima, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu, vodič u lovu i ribolovu te nastavno osoblje obrazovnih ustanova kada izvodi izvanškolsku ili terensku nastavu.

Naime, navedene usluge sastavni su dio opisa poslova  (profesije) propisanih internim aktima ustanova u kojima su osobe zadužene za stručno vođenje posjetitelja muzeja, galerija, zaštićenih područja prirode, arheoloških i sl. lokaliteta zaposlene,  a kada je u pitanju školska ustanova, nastavnog osoblja zaduženog  za izvođenje izvanškolske ili  terenske nastave, ili su te usluge vođenja sastavni dio aktivnosti gorskih, planinskih ili  speleoloških vodiča, vodiča u lovu ili ribolovu te voditelja u ronilačkom turizmu.  

Prema mišljenju resornog ministarstva nadležnog za turizam (sada Ministarstvo turizma i sporta, u nastavku: Ministarstvo)4 usluga biciklističkog vodiča na biciklističkim turama, kao i  usluga vođenje turista na promatranje ptica, ne smatraju se uslugama turističkog vodiča u smislu  Zakona te se na iste aktivnosti primjenjuju propisi kojima se uređuje određena aktivnost.5  Međutim navedene osobe (vodiči) ne smiju pružati usluge stručnog vođenja u svojem objektu odnosno na području koje se u smislu ovoga Zakona smatra zaštićenom cjelinom (lokalitetom), jer bi se u tom slučaju radilo o uslugama turističkog vodiča, a koje usluge mogu pružati samo ovlašteni (licencirani) turistički vodiči.6

5.      Tko i uz koje uvjete može pružati usluge turističkog vodiča

5.1. Općenito o tome tko i uz koje uvjete može pružati usluga turističkog vodiča

Pod uvjetima propisanim Zakonom za turističkog vodiča, na području RH usluge turističkog vodiča može pružati hrvatski državljanin, državljanin druge države članice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (u nastavku: EGP)7 ili Švicarske Konfederacije koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom, a iznimno i državljanin  države koja nije članica EGP-a i Švicarske Konfederacije (u nastavku: državljanin treće države) koji ima prijavljeno prebivalište u RH i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom.

Hrvatski državljanin za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje  upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave u području pružanja usluga u turizmu (u nastavku: nadležno upravno tijelo).

Uz uvjete propisane  Zakonom, državljani druge države ugovornice EGP-a ili Švicarske Konfederacije mogu na području RH pružati usluge turističkog vodiča na trajnoj osnovi (stalno, kontinuirano)  ili  na povremenoj ili privremenoj osnovi u skladu s odredbama Zakona o uslugama8 i posebnih propisa kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikaicja za pružanje usluga turističkih vodiča:  Zakona o  reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u nastavku: Zakon o reguliranim profesijama)9 i  Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (u nastavku: Pravilnik o priznavanju stručnih kvalifikacija).10 Naime, budući su Zakonom propisani uvjeti za pružanje usluga turističkog vodiča koji se odnose na najmanje završeno školsko obrazovanje, znanje stranog i hrvatskog jezika te položen stručni ispit za turističkog vodiča, radi se o reguliranoj profesiji, što znači da se  na osobe koje nisu  hrvatski državljani ali su državljani druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, a žele na području RH  pružati usluge turističkog vodiča bilo na trajnoj ili privremenoj odnosno povremenoj osnovi,  pored Zakona primjenjuju i odredbe navedenih propisa. Međutim, državljani treće države u RH mogu pružati usluge turističkog vodiča samo na trajnoj osnovi, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području RH te ispunjavaju uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom (da ishode rješenje nadležnog upravnog tijela u RH o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkih vodiča).

5.2. Počasni turistički vodič

Počasni turistički vodič je osoba – istaknuti znanstvenik i stručnjak kojemu, na njegov zahtjev,  ministar nadležan za turizam (ministar turizma  i sporta., u nastavku: ministar) rješenjem  priznaje svojstvo počasnog turističkog vodiča uže specijalnosti. Iako to nije izrijekom Zakonom propisano, smatramo da se svojstvo počasnog turističkog vodiča može priznati istaknutim znanstvenicima iz područja turizma, turističke ekonomije, povijesti, geografije, ekologije te  stručnjacima za kulturnu baštinu, arheologiju i tome sl. Počasni turistički vodič ne mora ispunjavati uvjete za pružanje usluga turističkog vodiča u pogledu ishođenja rješenja  nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju uvjeta za pružanja usluga turističkog vodiča niti ispunjavati uvjete u pogledu propisane najmanje stručne spreme za turističkog vodiča.

Počasni turistički vodič može obavljati poslove vodiča samo povremeno, a ne stalno.

 

6. Uvjeti za pružanje usluga turističkog vodiča hrvatskog državljana

6.1. Ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča

Hrvatski državljanin koji namjerava na području RH pružati usluge turističkog vodiča može te usluge pružati samo ako od nadležnog upravnog tijela ishodi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča (u nastavku: rješenje).

Turistički vodič smije započeti s pružanjem usluga tek nakon što od mjesno nadležnog upravnog ishodi rješenje.

Nadležno upravno tijelo kojemu je turistički vodič podnio zahtjev,11 izdat će rješenje ako turistički vodič ispunjava propisane uvjete i uz zahtjev podnese dokaze o tome: da ima najmanje završenu srednju školu (dokazuje se prilaganjem preslike odgovarajuće svjedodžbe odnosno diplome); da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča (dokazuje se prilaganjem preslike uvjerenja o završenom općem i posebnom dijelu, ako je isti položen); da zna strani jezik  na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru12 i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča (dokazuje se preslikom odgovarajuće svjedodžbe odnosno diplome).13 Nadležno upravno tijelo može zatražiti i dostavu drugih dokaza koji se onda moraju priložiti uz zahtjev za izdavanja rješenja (npr. dokaz o državljanstvu, fotografija određene veličine, dokaz o uplaćenom iznosu za izdavanje iskaznice turističkog vodiča).14 Bez ispunjavanja propisanih uvjeta, osobi se ne može izdati rješenje.

Rješenje sadržava: ime i prezime te osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rošenja te adresu turističkog vodiča; naznaku o položenom općem dijelu stručnog ispita odnosno naznaku o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete); te jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča.  Ako turistički vodič podnese nadležnom upravnom tijelu zahtjev za odjavu, nadležno upravno tijelo ukinut će rješenje s danom podnošenja zahtjeva za odjavu ili danom navedenom u zahtjevu za odjavu, koji ne može biti određen prije dana podnošenja zahtjeva nadležnom upravnom tijelu.  Izvršno rješenje (o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča) kao i rješenje o ukidanju tog rješenja, nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu, nadležnom područnom uredu turističke inspekcije Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave Ministarstva financija.

6.2. Stručni ispit za turističkog vodiča

Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom pri odgovarajućem visokom učilištu koju rješenjem imenuje ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje (ministar znanosti, obrazovanja i mladih),15  a prema ispitnom programu  koji se sastoji od općeg dijela za cijelo područje RH i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po regijama (županijama). Posebni dio stručnog ispita može se polagati tek nakon što se položi opći dio, bez obzira na kojem ga je visokom učilištu turistički vodič položio. 

Odredbom čl. 71. st.6. Zakona propisano je da  ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje pravilnikom propisuje  ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča, broj nastavnih sati, sastav ispitne komisije, uvjete koje mora ispunjavati nastavno osoblje te način polaganja ispita. Odredbom čl. 118. Zakona propisano je da se navedeni propis mora donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odnosno do 2.3.2018, a do stupanja na snagu toga propisa,  sukladno čl. 122. Zakona ostaje na snazi  Pravilnik  o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje.16 Budući da do dana pisanja ovoga članka ministar još uvijek nije donio  novi pravilnik o polaganju stručnog ispita za turističkog vodiča, do njegovog donošenja i stupanja na snagu i dalje se primjenjuje Pravilnik iz 2008. Prema tom Pravilniku,  za članove ispitne komisije pred kojom kandidati za turističkog vodiča polažu stručni ispit imenuju se nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici ministarstva nadležnog za turizam, predstavnici udruge poslodavaca turističkih agencija te jedan turistički vodič i to predstavnik udruge turističkih vodiča za područja za koji se polaže posebni dio stručnog ispita.

Visoka učilišta koja provode stručne ispite za turističke vodiče, putem svojim mrežnih stranica i drugim sredstvima javnog priopćavanja redovno objavljuju oglase za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča. Kandidat koji želi polagati stručni ispit podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku određenom u oglasu u kojoj mora navesti da li se prijavljuje za polaganje općeg dijela ili općeg i posebnog dijela ili samo posebnog dijela stručnog ispita (ako već ima položen opći dio) i za  koju županiju te iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati ispit.  Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča mora prije ispita pohađati seminar za turističkog vodiča koji se organizira pri istom visokom učilištu. Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat je dužan priložiti: dokaz o uplati iznosa cijene ispita;17 dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (preslika svjedodžbe ili diplome odnosno potvrda o nostrafikaciji stranih svjedodžbi); izjavu za koju županiju/grad odnosno županije želi polagati poseban dio ispita ili dokaz radi kojeg je oslobođen od obveze polaganja tog ispita;18 dokaz o položenom dijelu općeg ispita (ako se prijavljuje samo za posebni dio). Visoko učilište može u oglasu navesti i druge dokaze koje u tom slučaju kandidat treba priložiti prijavi (npr. preslika osobne iskaznice, domovnice, fotografija)

Opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća slijedeće predmete: Politički sustav  RH; Gospodarski sustav RH; Osnove  turizma i uvod u turističko poslovanje; Osnove turističkog zakonodavstva; Hrvatska povijest; Turistički zemljopis Hrvatske; Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske; Kultura govorenja i pisanja; strani jezik; te Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče. Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete: Povijesni razvitak; Urbanistički razvitak; Gospodarski razvitak; Topografska orijentacija; Poznate osobe, iz područja povijesti, umjetnosti, sporta, znanosti i kulture; Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije; Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština); Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode); Turistička ponuda; Manifestacije; Ostale zanimljivosti.

O položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča visoko učilište kandidatu izdaje uvjerenje.19 Visoko učilište obvezno je u roku  od 30 dana od završetka kalendarske godine Ministarstvu dostaviti pisano izvješće o broju održanih stručnih ispita, broju prijavljenih polaznika i broju polaznika koji su položili stručni ispit.

Turistički  vodič koji  ima položen  opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge turističkog vodiča na cijelom području RH, osim na  području zaštićenih cjelina (lokaliteta), a u ili na zaštićenim cjelinama (lokalitetima), samo  ako ima položen posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete). 

6.3.  Zadržavanje stečenih prava turističkih vodiča

Prijelaznom odredbom  čl. 114. Zakona propisano je da osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 1. siječnja 2018.) ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno prethodno važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/08., 88/10., 30/14. i 152/14.) za opći dio ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje RH bez zaštićenih cjelina (lokaliteta), a oni koji imaju položen i poseban dio stručnog ispita, mogu pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u županiji za koju su položili poseban dio stručnog ispita.

 Odredbom čl. 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 70/21.) propisano je da  osobe koje do stupanja na snagu  pravilnika iz čl. 71. st.6. Zakona (pravilnika  kojim će se ministar propisani program polaganja stručnog ispita za turističke vodiče u skladu s odredbama Zakona) polože opći dio stručnog ispita odnosno posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče za pojedine županije, a nisu ishodile rješenje  o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, zadržavaju sva prava stečena polaganjem ispita i nakon stupanja na snagu pravilnika iz čl. 71. st.6. Zakona.  Navedene osobe koje polože opći dio stručnog ispita mogu (ako žele) ishoditi  (novo) rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno važećem Zakonu za područje RH, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a one osobe koje polože i poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete), mogu ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u RH sukladno položeno posebnom dijelu stručnog ispita. Istim člankom je propisano da osobe koje su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (do 26.6.2021.) ishodile rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama važećeg Zakona za položeni opći dio stručnog ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje RH, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a oni koji imaju položen i posebni dio stručnog ispita, mogu pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u RH sukladno ishođenom rješenju za županiju za koju je položen stručni ispit

7. Uvjeti za pružanje usluga turističkog vodiča stranih državljana

7. 1.  Pružanje  usluga turističkog vodiča na trajnoj osnovi

Pored hrvatskog državljana koji ispunjava uvjete propisane Zakonom za pružanje usluga turističkog vodiča, usluge turističkog vodiča na trajnoj osnovi mogu pružati i državljani druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, ali i državljani treće države koji imaju na području RH prijavljeno stalno prebivalište. Posebno želimo istaknuti da nije dovoljno da državljanin treće države u RH ima prijavljeno (samo) boravište, već da bi mogao pružati usluge turističkog vodiča uz uvjete propisane Zakonom za turističke vodiče, mora  u RH imati prijavljeno prebivalište.20 Pritom, strani,  kao i hrvatski državljani, za legalno pružanje usluga turističkog vodiča moraju  od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje (o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča) i  u tu svrhu tom upravnom tijelu podnijeti zahtjev.

Strani državljanin koji ispunjava uvjete u pogledu potrebne stručne spreme u skladu s odredbama propisa matične države, u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan21 u RH i priznavanja stručne kvalifikacije za turističkog vodiča koju je stekao u svojoj državi, mora  u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i Pravilnikom o priznavanju stručnih kvalifikacija popuniti „Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan  i priznavanja stručnih kvalifikacija za turističkog vodiča“ te isti dostaviti Ministarstvu kao nadležnom tijelu za provedbu sustava priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za turističkog vodiča.22 Uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaze o: državljanstvu; formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku sačinjenom od ovlaštenog sudskog tumača, osim ako je dokument izdan na bosanskom ili srpskom jeziku i latiničnom pismu); tome da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio zahtjev (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog vještaka).23

Turistički  vodič koji  ima položen  opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može trajno pružati usluge turističkog vodiča na cijelom području RH, osim na  području zaštićenih cjelina (lokaliteta), a u ili na zaštićenoj cjelini (lokalitetu), samo  ako ima položen i posebni dio stručnog ispita za tu zaštićenu cjelinu (lokalitet). 

7.2. Pružanje usluga turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi

Turistički vodič državljanin druge države članice EGP-a i Švicarske Konfederacije može bez obveze polaganja općeg dijela stručnog ispita za turističkog vodiča i ishođenja rješenja, privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na cijelom  području RH  sukladno Zakonu o reguliranim profesijama, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), dok u ili  na zaštićenim cjelinama (lokalitetima) može privremeno i povremenu pružati usluge turističkog vodiča samo ako je u RH položio poseban dio stručnog ispita za pružanje usluga turističkog vodiča za te zaštićene cjeline odnosno lokalitete, pri čemu nije obvezan polagati i opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča.

Posebno želimo skrenuti pažnju da se mogućnost privremenog i povremenog pružanja usluga turističkog vodiča odnosi isključivo na turističke vodiče državljane neke od drugih država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije, a ne i na turističke vodiče državljane trećih država (npr. državljane Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kine).

Za ostvarivanje prava na prvo pružanje usluga turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi na području RH, turistički vodič državljanin  druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije mora popuniti Izjavu o prvom pružanju usluga na privremenom i povremenoj osnovi24 te istu dostaviti Ministarstvu.25 Uz Izjavu se podnosi: dokaz o državljanstvu; potvrdu kojom se potvrđuje da je turistički vodič poslovno nastanjen/a u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju je podnio izjavu; dokaz o stručnoj kvalifikaciji (u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim ako je dokument izdan na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu); ako u državi poslovnog nastana profesija turističkog vodiča nije regulirana, dokaz da je obavljaju profesiju turističkog vodiča najmanje godinu dana tijekom posljednjih deset godina.  Za ostvarivanje prava na ponovno pružanje usluga turističkog vodiča  na privremenoj i povremenoj osnovi na području RH,  turistički vodič državljanin druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije mora popuniti Izjavu o godišnjoj obnovi pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi26 (u kojoj se navodi izjava o učestalosti i broju dana pružanja usluga turističkog vodiča u RH u prethodnoj godini) te istu, popunjenu i vlastoručno potpisanu dostaviti Ministarstvu.

Ministarstvo vodi evidenciju turističkih vodiča kojima je priznalo inozemnu stručnu kvalifikaciju za pružanje usluga turističkog vodiča  u RH na privremenoj i povremenoj osnovi te ih uvrštava  u Listu osoba koje u tekućoj godini mogu u RH privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča, koju objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.27

Nakon priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, turistički  vodič državljanin druge države članice EGP-a može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na cijelom području RH bez obveze polaganja općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a u ili na zaštićenim cjelinama (lokalitetima), samo  ako ima položen posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete). 

            Na taj način, položaj  turističkih vodiča iz drugih država članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kojima je Ministarstvo priznalo inozemnu stručnu kvalifikaciju za pružanje usluga turističkog vodiča na privremenoj i povremenoj osnovi na području RH, izjednačeni su s položajem domaćih turističkih vodiča.  

8.      Pružanje usluga na ili u zaštićenim cjelinama

Usluge turističkog vodiča bilo na trajnoj ili privremenoj i povremenoj osnovi može pružati samo onaj turistički vodič (bilo da je hrvatski ili strani državljanin)  koji je položio poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete). Pritom, državljanin druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji ima položen poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete) u ili na tim cjelinama (lokalitetima) može pružati usluge turističkog vodiča bez obveze dodatnog polaganja i općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče, ako mu je priznata stručna kvalifikacija  potrebna za turističkog vodiča stečena u matičnoj državi.

Što se smatra zaštićenom cjelinom (lokalitetom) propisano je čl. 7. toč. 23. Zakona. Prema toj odredbi zaštićena cjelina (lokalitet) znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič  (vodiči koji su položili poseban dio stručnog ispita za zaštićene cjeline).  Turističko vođenje na području nacionalnih parkova i parkova prirode28 dopušteno je samo uz prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva  nadležnog za zaštitu prirode (Ministarstva gospodarstva). Turističko vođenje u muzejskim, galerijskim, crkvenim, samostanskim, etno i ostalim prostorima i zbirkama unutar kojih stručno vođenje obavljaju u njima zaposlene osobe, može se obavljati samo uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima odnosno zbirkama.

Turističke cjeline (lokalitet) određuju se po županijama, odnosno po nacionalnim parkovima i parkovima prirode u zasebnoj točki radi pripadnosti području jedne ili više županija.  Popis turističkih cjelina (lokaliteta) na području RH određen  je Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (Nar. nov., br. 76/08.).

9.      Iskaznica turističkog vodiča

Iskaznica turističkog vodiča  je isprava kojom se dokazuje svojstvo turističkog vodiča odnosno da osoba koja pruža usluge turističkog vođenja ispunjava sve propisane uvjete za legalno pružanje usluga turističkog vodiča.

Nadležno upravno tijelo u postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, turističkom vodiču, na njegov trošak, uz rješenje izdaje i predaje  iskaznicu turističkog vodiča u obliku i sadržaju propisanom  pravilnikom  ministra, a koji je pravilnik, sukladno čl. 118. Zakona  ministar trebao donijeti  u roku od 60 dana od dana stupnja na snagu  Zakona (do 2. 3. 2018.), a do tada, u skladu s odredbom čl. 122. Zakon, ostaje na snazi Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Nar. nov., br. 50/08., 90/08., 112/09., 33/10. i 62/10.). Budući da do pisanja ovoga članka ministar nije donioi novi pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice turističkog vodiča, nadležna upravna tijela turističkim vodičima izdaju turističku iskaznicu u obliku i sadržaju propisanom Pravilnikom o iskaznici turističkog vodiča iz 2008.

U iskaznici se, uz osobne podatke o turističkom vodiču i njegove fotografije, navode područje (županija, Grad Zagreb) na kojem će turistički vodič  pružati usluge turističkog vodiča, jezik/jezike na kojem/kojima će pružati svoje usluge, naziv nadležnog upravnog tijela koje je izdalo iskaznicu i serijski broj iskaznice te datum izdavanja iskaznice, a za one turističke vodiče koji su položili poseban dio stručnog ispita, naziv županije odnosno Grada Zagreba za koju je turistički vodič položio poseban dio stručnog ispita.

U slučaju gubitka ili oštećenja iskaznice koje priječi njenu uporabu turističkom vodiču se na njegov zahtjev izdaje nova iskaznica (prije izdavanja iste, izgubljena iskaznica mora biti poništena objavom u službenom listu RH).

Nadležni ured i Ministarstvo vode evidenciju o izdanim iskaznicama.

10.   Oblici pružanja  usluga turističkog vodiča

Turistički vodič obvezan je pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl.

Dakle, turistički vodič nakon što ishodi rješenje ne može  samostalno pružati usluge turističkog vodiča  bez da ih ne pruža kroz  neki od Zakonom propisanih oblika poslovanja sukladno posebnim propisima. To može biti u obliku: obrta (ako otvori obrt u skladu s odredbama Zakona o obrtu29);  trgovačkog društva (ako osnuje trgovačko društvo u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima30);  zadruge (ako zajedno s najmanje sedam drugih turističkih vodiča osnuje zadrugu u skladu s odredbama Zakona o zadrugama31) s upisanim predmetom djelatnosti pružanja usluga turističkog vodiča; ili da usluge turističkog vodiča pruža kao zaposlenik turističke agencije  ili drugog pružatelja usluga u turizmu  temeljem sklopljenog ugovora o radu u skladu s odredbama Zakona o radu,32 ili temeljem  sklopljenog ugovora o djelu sa turističkom agencijom ili drugim pružateljem usluga u turizmu u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima,33 ili  temeljem ugovora o obavljanju studentskih poslova sklopljenih u skladu s odredbama Zakona o obavljanju studentskih poslova.34

Prijelaznom odredbom čl. 14.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu iz 2020. propisano je da osobe koje su do stupanja na snagu ove novele Zakona (do 8.4.2020) ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nastavljaju obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju (nisu obvezni nadležnom upravnom tijelu podnositi i zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča  u skladu s izmjenom odredbom čl. 73. Zakona), ali su obvezne  pružati uslugu kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima (kroz obrt, trgovačko društvo, zadrugu)  ili kao zaposlenici putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl.

11.  Obveze turističkih vodiča prilikom pružanja usluga

Turistički vodič dužan je pružati usluge turističkog vodiča kroz neki od propisanih oblika poslovanja ili ugovornog odnosa. Turistički vodič koji pruža usluge  turističkog vodiča u poslovnom obliku obrta, zadruge ili trgovačkog društva obvezan je pridržavati se obveza propisanih čl. 6. Zakona:  objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge na hrvatskom jeziku, a može ih istodobno objaviti i na nekom drugom putniku jasnom i razumljivom jeziku, i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena; za svaku izvršenu uslugu korisniku izdati račun, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje izdavanje i čuvanje računa; i omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, u poslovnim prostorijama i na mrežnim stranicama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora. Turistički vodič koji pruža usluge turističkog vodiča kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova obvezan je za svaku pružen uslugu izdati račun korisniku usluge ako pružanje usluge ne organizira turistička agencija ili drugi prodavatelj ili račun ne izda udruga turističkih vodiča koje je član.35

Svaki turistički  vodič  (kako onaj koji pruža usluge u nekom od propisanih oblika poslovnog odnosa ili temeljem ugovornog odnosa)  obvezan je pružati usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem, što podrazumijeva da može pružati usluge  samo u ili na onim zaštićenim cjelinama (lokalitetima) za koja je položio poseban dio stručnog ispita za turističkog vodiča te na onom jeziku koji je naveden u rješenju. Prilikom  pružanja usluga, turistički vodič je dužan na vidljivom mjestu nositi iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo (navedeno se odnosi i na turističkog vodiča državljana druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kada na trajnoj odnosno privremenoj ili povremenoj osnovi na području RH pruža usluge turističkog vodiča).

Nije  dopušteno pružanje usluga turističkog vodiča  besplatno odnosno bez izdavanja računa bilo od strane samog turističkog vodiča ili turističke agencije ili udruge turističkih vodiča. O tome se također očitovalo Ministarstvo u svojem mišljenju  kl. 334-01/20-01/324., Ur.br. 529-06-01-01/1-20-2 od 25.8.2020 iz kojeg izdvajamo sljedeće: „..Iz navedenog proizlazi da je turistički vodič dužan izdati račun korisniku usluge, ukoliko usluge ne organizira turistička agencija ili drugi prodavatelj, a iz čega proizlazi da se usluga turističkog vodiča ne može pružati besplatno“.

 12.  Obveza angažiranja ovlaštenog turističkog vodiča

Dvije odredbe u Zakonu upućuju na obvezu organizatora putovanja da za usluge turističkog vodiča angažira osobu koja ima rješenje. Tako je odredbom  čl. 24. st.2. Zakona propisano  da turistička agencija za pružanje usluga turističkog vodiča mora obvezno koristiti turističkog vodiča, što znači da  usluge turističkog vodiča ne može pružati   djelatnik turističke agencije ili vlasnik obrtničke turističke agencije ako nije od nadležnog upravnog tijela ishodio rješenje (o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča), a odredbom  čl. 77. Zakona, da  su turistička agencija i drugi  korisnici usluga turističkog vodiča (npr. udruge i javne ustanove, pružatelji usluga zdravstvenog turizma, Hrvatski ferijalni i hostelski savez  kada za svoje članove organiziraju turistička putovanja) obvezni za pružanje usluga turističkog vodiča angažirati ovlaštenog turističkog vodiča.

 13.  Inspekcijski nadzor pružanja usluga turističkih vodiča

Inspekcijski nadzor nad zakonitim pružanjem usluga turističkih vodiča obavljaju mjesno nadležni turistički inspektori Državnog inspektorata sukladno  Zakonu i Zakonu o Državnom inspektoratu (Nar. nov., br. 115/18., 117/21. i 67/23.). Kada u provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor utvrdi da se pružaju usluge turističkog vodiča suprotno propisanim uvjetima obvezan je protiv nadzirane fizičke osobe poduzeti propisane upravne mjere te prekršajno sankcionirati počinitelja prekršaja (nadležnom općinskom sudu podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog kojim će izreći novčanu kaznu u propisanom iznosu ili na mjestu izvršenja prekršaja izreći i naplatiti novčanu kaznu).

13.1. Poduzimanje propisane upravne mjere

Odredbom čl. 104 Zakona propisano je da će turistički inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole uvjeta pružanja usluga turističkog vodiča, u sklopu zapisnika o inspekcijskom nadzoru, usmenim rješenjem zabraniti pružanje usluge turističkog vodiča ako: osoba zatečena u nadzoru pruža usluga turističkog vodiča bez rješenja nadležnog upravnog tijela ili turistički vodič pruža usluge suprotno izdanom rješenju; fizička osoba državljanin treće države pruža usluge turističkog vodiča, a nema prijavljeno prebivalište na području RH i/ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom za pružanje usluga turističkog vodiča; fizička osoba državljanin druge države EGP-a ili  Švicarske Konfederacije privremeno i povremeno pruža usluge turističkog vodiča na području RH  suprotno posebnim propisima kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča ili pruža usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a da za isto nije položio poseban dio stručnog ispita za turističkog vodiča; turistički vodič pruža usluge turističkog vodiča bez nekog od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova; ili fizička osoba pruža ne pruža usluge počasnog turističkog vodiča samo povremenom ili te usluge pruža suprotno izdanom rješenju Ministarstva.

Zabrana izrečena usmenim rješenjem važi do otklanjanja utvrđenih nedostataka (npr. do ishođenja rješenja nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča ili  polaganja posebnog dijela stručnog ispita za zaštićene cjeline). Usmeno rješenje o zabrani pružanja usluga turističkog vodiča inspektor je dužan dostaviti stranci u pisanom obliku najkasnije u roku od osam dana od dana njegova donošenja. Žalba izjavljena protiv pisanog otpravka usmenog rješenja (može se izjaviti u roku od 15 dana od dana dostave pisanog otpravka usmenog rješenja) ne odgađa njegovo izvršenje.

13.2. Prekršajno sankcioniranje

Odredbom čl. 111. Zakon propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 265,45 do 1.061,78 eura kazniti za prekršaj fizička osoba ako: pruža usluge turističkog vodiča bez rješenja ili ne pruža usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem;  kao državljanin druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije privremeno i povremeno pruža usluga turističkog vodiča na području RH suprotno posebnim propisima kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča ili privremeno i povremeno pruža usluga turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) bez položenog posebnog dijela stručnog ispita za zaštićene cjeline;  ne pruža usluge turističkog vodiča kroz neki od propisanih oblika poslovanja ili ugovornog odnosa; i  ne pruža usluge počasnog turističkog vodiča samo povremeno. Za slučaj ponavljanja istog prekršaja propisana je novčana kazna u rasponu od  od 530,89 do 2.123,56 eura.  Odredbom čl. 112. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 159,27 eura kazniti fizička osoba koja prilikom pružatelja usluga turističkog vodiča ne nosi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča. Za slučaj ponavljanja istog prekršaja, propisana je novčana kazna u  kaznom u iznosu od 318,53 eura.

Odredbom čl. 108. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 398,17 do 2.654,46 eura kazniti za prekršaj pravna osoba (udruga turističkih vodiča), a novčanom kaznom u iznosu od 331,81  do 1.061,78 eura i odgovorna osoba u udruzi (predsjednik udruge)  ako posreduje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu članovi udruge. Za slučaj ponavljanja prekršaja propisana je za pravnu osobu (udrugu) novčana kazna u rasponu od 796,34 do 5.308,91 eura.  Odredbom čl. 110. Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 265,45 do 1.327,23 eura kazniti pravna osoba i obrtnik (npr. turistička agencija), a u iznosu od 199,08 do 398,17 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako  za pružanje usluga turističkog vodiča koristi osobu koja nije ovlašteni turistički vodič. Za slučaj ponavljanja prekršaja, za pravnu osobu je propisana novčana kazna u rasponu od 530,89 do 2.654,46 eura.

Za prethodno navedene prekršaje Zakonom je propisana mogućnost mandatnog kažnjavanja (izricanja i naplaćivanja novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana izvršenja prekršaja) i to:  za prekršaj iz čl. 111. Zakona u   iznosu od 132,72 eura, a za prekršaj iz čl. 112. Zakona u iznosu od 79,63 eura, osim u slučaju ponavljanja prekršaja. Jednako tako, mandatne novčane kazne predviđene su i za prekršaje  iz čl. 108 Zakona  i to za pravnu osobu (udrugu) u iznosu od  od 199,08 eura  te odgovornu osobu u pravnoj osobi (predsjedniku udruge) u iznosu od 132,72 eura; te za prekršaj iz čl. 110 Zakona i to za pravu osobu (npr. turističku agenciju) novčana kazna u iznosu od 132,72 eura i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u u iznosu od 99,54 eura, osim  u slučaju ponavljanja prekršaja.

Međutim, ako su ispunjeni uvjeti za primjenu oportuniteta (oslobađanja od prekršajnog progona) iz čl. 102. Zakona,36 turistički inspektor neće podnijeti optužni prijedlog odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, osim za prekršaj   iz čl. 108 ZPUT-a  (koji se odnosi na udrugu turističkih vodiča ako posreduje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu članovi udruge) i čl. 110. Zakona (koji se odnosi na turističku agenciju ili drugog naručitelja usluga turističkih vodiča koji za tu uslugu koriste neovlaštenog turističkog vodiča)  te u slučaju donošenja rješenje o zabrani pružanja usluge turističkog vodiča i ponavljanja prekršaja (u kom slučaju inspektor je dužan prekršajno procesuirati počinitelja prekršaja).

14. Zaključak

            Turizam je  najznačajnija gospodarska grana u našoj zemlji  zahvaljujući ne samo zemljopisnom položaju i prirodnim ljepotama naše zemlje nego i raznolikošću turističke ponude koju domaćim i stranima turistima nude turističke agencije i drugi organizatora turističkih putovanja i pružatelji turističkih usluga na odredišnim destinacijama. Značajnu ulogu u turističkom sektoru imaju turistički vodiči, koji turistima pokazuju i objašnjavaju znamenitosti i turističke atrakcije u odredišnim destinacijama, a posebice kada je riječ o zaštićenim cjelinama (lokalitetima).

Stručno i kvalitetno obavljanje poslova turističkog vodiča kod turista upotpunjuje ukupni doživljaj putovanja i odredišnih destinacija,  ostavlja pozitivan dojam  i bitno doprinosi odluci  turista o ponovnom posjećivanju iste ili drugih turističkih destinacija u našoj zemlji.

 Darko Marečić, dipl. iur.  


^ 1 Turistička destinacija u smislu Zakona o turizmu (Nar. nov., br. 156/23) definira se kao tržišno i turistički valorizirana prostorna cjelina koja predstavlja cilj turističkih putovanja i obuhvaća područje jedne ili  više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.  Elementi turističke destinacije su: javna, poslovna i komunalna infrastruktura te promet (u pokretu i mirovanju), javne usluge i servisi, turističke atrakcije te prirodna i kulturna dobra, ljudski resursi te  identitet i imidž.

^ 2 Nar. nov., br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.

^ 3 Mišljenje  Ministarstva turizma (Kl. 334-10/11-01/89., Ur.br. 529-04-11-02 od 10.6.2011).

^ 4  Mišljenje Ministarstva turizma (Kl. 334-01/17-01/140., Ur.br. 529-06-17-2 od 27.2.2017.)

^ 5 Npr., Izvršni odbor Hrvatskog biciklističkog saveza donio je na svojoj sjednici  16.3.2006.  Pravilnik o licenciranju biciklističkih vodiča kojim je propisano da pored licenci za sportaše, rekreativce i dužnosnike, Hrvatski biciklistički savez izdaje i licence za biciklističke vodiče (bike-vodiče). Osoba koja podnese zahtjev za izdavanje licence za bike-vodiča ne mora biti član biciklističkog kluba, ali mora imati potvrdu da je uspješno završila tečaj za bike-vodiča, a koji je verificiran od strane ovoga Saveza.

^ 6 Mišljenje Ministarstva  turizma (Kl. 334-07/15-06/41., Ur.br. 529-06-15-2 od 20.4.2015).

^ 7 Države članice Ugovora o EGP-u su sve države članice Europske unije, Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Republika Island.

^ 8 Nar. nov. br. 80/11.

^ 9 Nar. nov., br. 82/15., 70/19., 47/20. i 123/23.

^ 10 Nar. nov., br. 58/19. i 28/20.

^ 11 Obrazac zahtjeva može se dobiti u pisarnici nadležnog upravnog tijela kojem se isti podnosi ili preuzeti s mrežne stranice  upravnog tijela nadležnog za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča.

^ 12 Razina B poznavanja stranog jezika podrazumijeva u području: razumijevanja – da korisnik može razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mu je tema barem donekle poznata; da može čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima se zauzimaju određena stajališta ili izražava određeno mišljenje; govoru – da može komunicirati tečno i spontano, što omogućava normalnu  interakciju s izvornim govornikom te da može aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta, kao i da može jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitog interesa; pisanja – da može napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa (sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloga za ili protiv određenog stajališta) te da može napisati pismo u kojemu jasno izražava značenje koje osobno pridaje određenim događajima i iskustvima.

^ 13 Dostatna mjera poznavanja hrvatskog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča također  je razina B2 (izlaganje glavnog tajnika Ministarstva turizma i sporta prilikom predstavljanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanja usluga u turizmu na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 18.3.2021., izvor:  https://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-pruzanju-usluga-u-turizmu-prvo-citanje-pze-br-117?t=123888&tid=209308)

^ 14 U trenutku pisanja ovoga članka, troškovi izdavanja iskaznice za turističkog vodiča iznose 5,97 eura i uplaćuju se na račun HR4723400091100035352  u korist Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o. Zagreb) za izradu iskaznice turističkog vodiča,  s time da se na dijelu uplatnice „Poziv na broj“ upiše OIB podnositelja zahtjeva, a pod „Opis za plaćanje“ ime i prezime podnositelja zahtjeva (turističkog vodiča).

^ 15  Odgovarajuća visoka učilišta su ona koja izvode najmanje stručni ili sveučilišni studij na preddiplomskoj razini u području turizma ili imaju smjer ili nastavne predmete iz područja turizma. Sjedišta visokih učilišta za koju se osniva ispitna komisija i na kojima se organizira polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, u pravilu su odobrenja za: Dubrovačko-neretvansku županiju - Dubrovnik; Splitsko-dalmatinsku županiju – Split; Šibensko-kninsku županiju – Šibenik; Zadarsku županiju – Zadar; Primorsko-goransku i Ličko-senjsku: Opatija; Istarsku županiju – Pula; Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku – Osijek; za Grad Zagreb te Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Međimursku; Karlovačku i Varaždinsku – grad Zagreb. Iznimno, ministar turizma  i sporta može, prema ukazanoj potrebi za organizaciju stručnog ispita za turističkog vodiča za pojedinu županiju odrediti visoko učilište sa sjedištem u drugom gradu (npr. Veleučilište s pravom javnosti Baltazar, Zaprešić).

^ 16 Nar. nov., br. 50/08. i 120/08.  (Temeljem čl. 122.st.1. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu,  u navedenom Pravilniku prestale su važiti odredbe koje se odnose na polaganje ispita za turističkog pratitelja).

^ 17 Npr. Cijena polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju pri ispitnoj komisiji pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu za  2024  iznosi 700,00 eura ( u cijenu su uključeni troškovi pripremnog seminara, praktičnog vođenja, provođenja ispita te provjera znanja jednog stranog jezika, a provjera znanja svakog slijedećeg jezika dodatno se naplaćuje sa 50,00 eura). Prijava za seminar i pristup ispitu može se preuzeti na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta (https://www.efzg.unizg.hr/userdocsimages/TUR/avlahov/Turisticki%20vodici/TUR.VODICI%20_Info%2011_2024.pdf)

^ 18 Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu iz jezika za koji su stekli to zvanje ili kandidati koji imaju međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg su prijavili polaganje ispita, oslobođeni su obveze polaganja ispita iz tog stranog jezika.

^ 19 U uvjerenju se navode: osobni podaci o turističkom vodiču (ime i prezime, datum i mjesto rođenja), podatak o položenom općem dijelu  ispita odnosno o položenom ispitu za zaštićene cjeline (lokalitete) određene županije/županija odnosno Grada Zagreba; stranom jeziku/jezicima na kojima je turistički vodič ovlašten pružati usluge; datum polaganja ispita; broj i datum izdavanja uvjerenja; te potpis dekana visokog učilišta i predsjednika ispitne komisije.

^ 20 U smislu Zakona o prebivalištu (Nar. nov., br. 144/12., 158/13. i  114/22.) prebivalište je mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni,  kulturni i drugi interesi, a boravište je mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila u smislu da ima prebivalište.

^ 21 Poslovni nastan (sjedište) znači stalno mjesto poslovanja gdje se stvarno upravlja gospodarskom djelatnošću od strane pružatelja usluga u neodređenom vremenskom razdoblju i sa stalnom infrastrukturom.

^ 22 Zahtjev se podnosi na Obrascu-Prilog  III koji je dostupan  za popunjavanje i preuzimanje na mrežnoj stranici Ministarstva:https://mint.gov.hr/istaknute-teme-sport/strucne-kvalifikacije-u-sportu/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-iz-podrucja-sporta/21708

^ 23 Popunjen zahtjev sa priloženim dokazima  i vlastoručno potpisan od podnositelja, dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14 ili predaje  neposredno u pisarnicu Ministarstva ili se dostavlja putem elektroničke pošte na  adresu pisarnica@mints.hr i kvalifikacije-sport@mints.hr .

^ 24 Izjava se podnosi na Obrascu – Prilog I koji je dostupan za popunjavanje i preuzimanje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mint.gov.hr/istaknute-teme-sport/strucne-kvalifikacije-u-sportu/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-iz-podrucja-sporta/21708

^ 25 Popunjena Izjava sa priloženim dokazima i vlastoručno potpisana od podnositelja,  dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14 ili predaje  neposredno u pisarnicu Ministarstva ili se dostavlja putem elektroničke pošte na  adresu pisarnica@mints.hr i kvalifikacije-sport@mints.hr .

^ 26 Izjava se podnosi na Obrascu – Prilog II koji je dostupan za popunjavanje i preuzimanje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mint.gov.hr/istaknute-teme-sport/strucne-kvalifikacije-u-sportu/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-iz-podrucja-sporta/21708

^ 27 Lista osoba koje privremeno i povremeno pružaju usluge turističkog vodiča u RH dostupna za pregled i preuzimanje na mrežnoj stranici Ministarstva: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-80/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-iz-podrucja-turizma-11499/11499

^ 28  Nacionalni park Brijuni, nacionalni park Kornati, nacionalni park Krka, nacionalni park Mljet, nacionalni park Paklenica, nacionalni park  Plitvička jezera, nacionalni park  Risnjak i  nacionalni park Sjeverni Velebit, park prirode Biokovo, park prirode Kopački rit, park prirode Lastovsko otočje, park prirode Lonjsko polje, park prirode Medvednica, park prirode Papuk, park prirode Telašćica, park prirode Učka, park prirode Velebit, park prirode Vransko jezero  i park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

^ 29 Nar. nov. br. 143/13., 127/19. i 41/20.-ispr.

^ 30 Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerod. tumačenje, 52/00. – Odluka Ust.s., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – proč. tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23. i 130/23.

^ 31 Nar. nov., br. 34/11., 125/13., 76/14., 114/18. i 98/19.                            

^ 32 Nar. ov., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23. – Odl.Ust.s.

^ 33 Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22. i 155/23.

^ 34 Nar. nov., br. 96/18. i 16/20.

^ 35 Odredbom  čl.78. Zakona  propisano  da udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova, kao i u svoje ime, a za račun svojih članova posredovati u pružanju usluga turističkih vodiča, pri čemu su obvezne korisniku usluge (npr. turističkog agenciji, ili drugom naručitelju usluga) izdati račun.

^ 36 Odredbom čl. 102. Zakona propisano je da turistički inspektor neće podnijeti optužni prijedlog odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja ako: nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru (npr. da istakne na odjeći iskaznicu turističkog vodiča), što će turistički inspektor utvrditi u zapisniku: je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, a nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju turističkog inspektora; nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije izrečena upravna mjera, a turistički inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj (radi ispunjenja  ove obveze turistički inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru u kojoj će točno odrediti obvezu i rok za izvršenje, a ovisno o prirodi obveze).  Ako nadzirana osoba ne postupi na prethodno opisan način, odnosno ne ispuni obvezu u određenom roku iz naredbe, turistički inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora odnosno od dana kontrole izvršenja rješenja kojim je utvrđeno da stranka nije postupila po rješenju ili od roka za ispunjenje obveze iz naredbe, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja. Iznimno od odredaba ovoga članka, turistički inspektor dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja  u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane (i za prekršaje iz čl. 102. st.4. Zakona).                                                                       

Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajna kojima su zaštićeni primjerice nazivi natjecanja Euro 2024, slogani, amblemi, pehar, logotipi i maskota natjecanja te će izložiti najvažnije smjernice vezano za korištenje spomenutih zaštićenih simbola  nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024.

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na problematiku ilegalne trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je ugroženo ne samo zdravlje i dobrobit životinja, nego i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri prodaji kućnih ljubimaca.

Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. S obzirom na to da se u praksi javlja čitav niz dilema i pitanja u vezi poreznog tretmana napojnica, autor u članku donosi pregled svega što je potrebno znati oko navedene problematike.

Osim pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektima u građevini (sobama, apartmanima i kućama za odmor) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sve većem broju odlučuju se i na pružanje usluga smještaja u objektima na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru tj. pružanja usluga kampiranja.  Koje uvjete moraju ispuniti objekti  za kampiranje iznajmljivača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te kojih se obveza i zabrana pritom pružatelji usluga kampiranja moraju pridržavati s motrišta ugostiteljskih propisa, pišemo u nastavku ovoga članka.

U jeku aktualne sveprisutne euforije oko održavanja UEFA Europskog prvenstva u nogometu Euro 2024., kako za zemlju domaćina, organizatora, tako i za sve ostale dionike ovog  nedvojbeno jednog od najvećih sportskih događaja nekog pojedinačnog sporta i jednog od najgledanijih sportskih  natjecanja na cijelom svijetu općenito, istražili smo neke od ključnih aspekata prava intelektualnog vlasništva vezanih za sam događaj, a koje treba imati na umu.

Ovaj članak prvi je u serijalu tekstova o važnim pravnim pitanjima koja se odnose na nogometno prvenstvo UEFA Euro 2024. koje ćemo objavljivati u predstojećem razdoblju s ciljem podizanja svijesti i edukacije javnosti o istima.