Pretplata i usluge

Opći uvjeti

Sadržaj:

1. OPĆENITO O USLUZI InSOLVE
1.1 OPIS USLUGE InSOLVE
2. ZNAČENJE POJMOVA
3. PRETPLATA
3.1. PRETPLATA NA USLUGU InSOLVE
3.2. PRETPLATA I OBRAČUN KORIŠTENJA
3.2.1. Pretplata
3.2.2. Početak pretplate
3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora
3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora
4. NAČIN KORIŠTENJA PORTALA InSOLVE
4.1. DOSTUPNOST PORTALA InSOLVE
4.2. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM ZA PRISTUP PORTALU InSOLVE
5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA
5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA USLUGE InSOLVE
6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA
6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA
6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA
7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE
8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1. OPĆENITO O USLUZI InSOLVE

Pružatelj usluge InSOLVE je trgovačko društvo LEXPERA pravne i poslovne informacije d.o.o., Tuškanova 37, Zagreb (u nastavku teksta: pružatelj usluge ).

Opći uvjeti poslovanja sadrže pitanja pretplate i uvjete korištenja usluge InSOLVE, te tako reguliraju zasnivanje, trajanje i prestanak pretplatničkog odnosa.

1.1. OPIS USLUGE InSOLVE

InSOLVE je poslovna usluga s međusobno povezanim informacijama, koje se istovremeno povezuju na odgovarajuće sadržaje, stručnu literaturu i druge korisne podatke.

InSOLVE je poslovni portal s dnevno ažurnim podacima o poslovanju subjekata, koji svojim korisnicima osigurava donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i pravovremeno reagiranje u slučaju nastanka nepovoljnih uvjeta poslovanja potencijalnih i postojećih partnera.

InSOLVE uz pregled financijskih pokazatelja pravnih subjekata obuhvaća i Business tracker uslugu tj. najpouzdaniji sustav automatiziranog praćenja o svim promjenama na području insolvencijskih postupaka, sudskog i poslovnog registra, bankovnih transakcijskih računa te sudskih oglasa na e-oglasnoj ploči.

2. ZNAČENJE POJMOVA

Opći uvjeti poslovanja LEXPERA d.o.o. predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju se primjenu stranke pozivaju u ugovoru.

Portal InSOLVE je internetska stranica koja omogućuje pretraživanje raznih poslovnih, pravnih i dnevnih sadržaja. Pristup navedenim sadržajima je moguć uz pomoć korisničkog imena i lozinke.

Business tracker je usluga svakodnevnog obavještavanja e-mailom o pronađenim promjenama u insolvencijskim postupcima (stečajevi, predstečajevi, likvidacije i stečaj potrošača), sudskom registru (objave, najave brisanja i brisano), poslovnom registru, informacijama o bankovnim računima i objavama e-oglasne ploče.

Lista klijenata Business tracker usluge je popis subjekata za koji se uspostavlja usluga dnevnog obavještavanja o svim procesnim radnjama odabranih pravnih subjekata, a koja je integrirana s portalom InSOLVE.

Korisnik pružatelju usluge dostavlja listu klijenata Business trackera u formatu popisa subjekata (OIB, naziv subjekta ili drugi dostupni podatak iz odabranih postupaka).

Pružatelj usluge ne odgovara za neispravnost podataka iz dostavljene liste klijenata Business trackera.

Ugovor je Ugovor ili narudžbenica o zasnivanju pretplatničkog odnosa za potpuni pristup usluzi InSOLVE koji sklapaju pružatelj usluge i pretplatnik.

Pružatelj usluge je trgovačko društvo LEXPERA d.o.o. za pravne i poslovne informacije Zagreb, kao pružatelj usluge InSOLVE.

Pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Opći uvjeti poslovanja opći su uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005 i 41/2008), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Korisnik je osoba koja na temelju dodijeljenog korisničkog imena i lozinke neposredno koristi uslugu InSOLVE. Pružatelj usluge dužan je korisniku omogućiti korištenje usluge InSOLVE te ga upoznati sa svim pravima i obvezama koji za korisnika i pretplatnika proizlaze iz ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa i Općih uvjeta poslovanja.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i pružatelja usluge InSOLVE, te cijena koju pretplatnik plaća pružatelju usluge za korištenje usluge InSOLVE.

Na internet stranicama pružatelja usluge nalaze se Uvjeti korištenja koji sadrže opća pravila pristupa internet stranici pružatelja usluge.

Korištenje usluge InSOLVE obuhvaća pristup portalu InSOLVE uz mogućnost aktiviranja Business tracker usluge za željene subjekte i postupke.

3. PRETPLATA

3.1. PRETPLATA NA USLUGU InSOLVE

Pretplatnički odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na temelju ugovora ili narudžbenice sklopljene između pružatelja usluge i pretplatnika i moguće ga je otkazati u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Pružatelj usluge dodjeljuje pretplatniku korisničko ime i lozinku.

Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos za jednog ili za više korisnika. Pretplatniku je na raspolaganju stalna korisnička potpora, pod uvjetima i na način određen u Općim uvjetima poslovanja.

3.2. PRETPLATA I OBRAČUN KORIŠTENJA

3.2.1. Pretplata

Pretplata na portal InSOLVE omogućuje neograničen pristup svim sadržajima objavlljenim na portalu pomoću korisničkog imena i lozinke.

Pretplata na Insolve Plus uključuje pristup portalu i Business tracker uslugu tj. dnevno praćenje vaših odabranih unosa. Unos može značiti OIB subjekta ili ključnu riječ, a dostavljamo Vam ponudu baziranu na popunjenom Upitu za InSOLVE Plus paket.

Sve vrste postupaka iz Business trackera definirane su u točki 2. Općih uvjeta poslovanja.

Pretplata se plaća mjesečno ili godišnje, ovisno o odabranom načinu plaćanja, na temelju računa koji mu ispostavlja pružatelj usluge.

Računi i eventualne opomene za sve usluge koje pružatelj usluge obračunava korisniku na temelju ugovora pretplatniku se šalju običnom pošiljkom.

3.2.2. Početak pretplate

Uvjeti za početak korištenja pretplate su:

 • važeći ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa
 • dodijeljeno korisničko ime i lozinka pretplatniku.

Početak pretplate određen je ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa, a zbog dodjele korisničkog imena i lozinke, može se minimalno razlikovati od dana početka korištenja usluge InSOLVE.

Pružatelj usluge obvezuje se pretplatniku dodijeliti korisničko ime i lozinku i dostaviti mu ih na adekvatan način u roku od dva radna dana od primitka pravilno ispunjenog i, od strane pretplatnika, potpisanog ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Pretplatniku će početak korištenja usluge, u pravilu, biti omogućen sljedeći radni dan nakon dana u kojem mu je pružatelj usluge poslao obavijest o dodjeli korisničkog imena i lozinke.

3.2.3. Prestanak pretplate – otkaz ugovora

Pretplatnički odnos zasnovan je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za otkaz, pri čemu pretplatnički odnos prestaje:

 • zadnji dan u mjesecu u kojem je otkaz priopćen suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena zaključno do 20. dana u mjesecu;
 • zadnji dan u sljedećem mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojemu je uručen otkaz suprotnoj strani, ako je obavijest o otkazu uručena nakon 20. dana u mjesecu.

Otkaz pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika nije moguć prije proteka roka od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Stranka koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku.

U slučaju da pretplatnik ne plati račun u cijelosti ili pravodobno, pružatelj usluge ima pravo odmah i bez obavještavanja pretplatnika, ukinuti važenje pretplatnikovog korisničkog imena, odnosno korisničkih imena. Prema dogovoru pružatelja usluge i pretplatnika, moguće je važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena ponovno uspostaviti, pod uvjetom da pretplatnik u cijelosti podmiri sve zakašnjele obveze prema pružatelju usluge i o tome mu dostavi pisanu potvrdu. Pružatelj usluge, u pravilu, ponovno uspostavlja važenje privremeno ukinutog korisničkog imena odnosno korisničkih imena, sljedeći radni dan nakon dana u kojem je zaprimio pisanu potvrdu da je pretplatnik podmirio zakašnjele obveze.

3.2.4. Prijevremeni raskid ugovora

Pružatelj usluge ima pravo otkazati pretplatniku pretplatnički ugovor bez otkaznog roka, u sljedećim slučajevima:

 • ako pretplatnik ne plaća na vrijeme i/ili u cjelosti račun pružatelja usluge, koji mu on ispostavi na naplatu;
 • ako registrirani korisnik pretplatnika tj. pretplatnik krši Uvjete korištenja pravnog informacijskog sustava;
 • ako registrirani korisnik, tj. pretplatnik ne koristi korisničko ime i lozinku u skladu s Općim uvjetima poslovanja;
 • ako pretplatnik krši druge obveze koje je preuzeo iz ugovora, Općih uvjeta poslovanja i cjenika.

O otkazu ugovora zbog gore navedenih razloga, pružatelj usluge mora preporučenim pismom obavijestiti pretplatnika. U slučaju kršenja gore navedenih uvjeta pružatelj usluge može odmah i bez prethodne obavijesti ukinuti valjanost lozinke tj. lozinki koje pretplatnik koristi. Obnova lozinke tj. lozinki moguća je pod uvjetima i na način koji je određen u Općim uvjetima poslovanja.

4. NAČIN KORIŠTENJA USLUGE InSOLVE

Za pristup na InSOLVE korisniku je potrebno:

 • osobno računalo
 • veza na internet
 • instaliran standardni internet pretraživač (MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox)
 • korisničko ime i lozinka, koje dodjeljuje pružatelj usluge.

4.1. DOSTUPNOST PORTALA InSOLVE

Pružatelj usluge održava portal InSOLVE tako da je dostupan, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini. Pružatelj usluge pridržava pravo da pri sumnji na zloporabu, koja znači nepoštovanje točke 4.3. Općih uvjeta, ograniči ili prekine korištenje portala InSOLVE za pojedino korisničko ime. U svrhu kvalitetnog korištenja portala InSOLVE pretplatnik odnosno korisnik obvezuje se da će se pri pristupu i korištenju portala InSOLVE pridržavati svih uputa i drugih pravila korištenja sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Pružatelj usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućavaju neometano korištenje portala InSOLVE. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti portala.

Odgovornost pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga pretplatniku odnosno korisniku nastala zbog prekida rada portala InSOLVE odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

4.2. POSTUPANJE S KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM ZA PRISTUP PORTALU InSOLVE

Pretplatnik se obvezuje dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu te osigurati da jedno korisničko ime i lozinku koristi uvijek isti korisnik.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge za moguću zloporabu korisničkog imena odnosno lozinke od strane neovlaštenih korisnika odnosno trećih osoba.

Pretplatnik je dužan, u slučaju da sazna za razloge koji upućuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena i/ili lozinke, o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge.

Nenamjerni propust ili kašnjenje u ostvarivanju prava, koje je uzrokovano od strane društva LEXPERA d.o.o., nije temelj za ukidanje prava iz ovog ugovora.

5. PODRŠKA PRETPLATNICIMA

5.1. OSIGURAVANJE TEHNIČKE I SADRŽAJNE PODRŠKE PRETPLATNICIMA I KORISNICIMA USLUGE InSOLVE

Pružatelj usluge će tijekom svog radnog vremena (pon.-pet., od 8.00h do 16.00h), korisnicima usluge InSOLVE osiguravati stalnu besplatnu tehničku i sadržajnu podršku pri korištenju portala putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte.

Pružatelj usluge učinit će sve da tijekom svog radnog vremena korisniku tehničku i/ili sadržajnu podršku osigura odmah nakon što zaprimi pisani zahtjev. U slučaju složenog oblika podrške, pružatelj usluge nastojat će tehničku i sadržajnu pomoć osigurati u roku 2 radna dana.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE I PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

6.1. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA

Pružatelj usluge cijelo vrijeme osigurava kvalitetu, pravilnost i ažurnost podataka i usluga. Odgovornost pružatelja usluge za neugodnost ili štetu, koja korisniku može nastati zbog mogućih pogrešnih, manjkavih ili na drugi način neodgovarajućih podataka na portalu InSOLVE, u cijelosti je isključena.

Pružatelj usluge ne jamči za točnost odnosno adekvatnost podataka i drugih usluga na portalu InSOLVE.

6.2. ČUVANJE I UPOTREBA PODATAKA

Pružatelj usluge čuva sve podatke o pretplatniku odnosno korisniku kao poslovnu tajnu, uz sljedeće iznimke:

 • tvrtku (ime) i sjedište (adresu) pretplatnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku putem pošte;
 • tvrtku (ime) i adresu elektroničke pošte pretplatnika odnosno korisnika može upotrijebiti pri izradi raznih popisa za slanje komercijalnih obavijesti pretplatniku odnosno korisniku putem elektroničke pošte.

Pružatelj usluge neće trećim osobama prosljeđivati podatke o pretplatniku koje mu je pretplatnik ustupio prilikom sklapanja ugovora o pretplati.

Također, pružatelj usluge neće osobne podatke davati na korištenje drugim pretplatnicima niti ih obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene odnosno one za koju je dao privolu.

Pretplatnik odnosno korisnik na adekvatan način može obavijestiti pružatelja usluge o svojoj nesuglasnosti za korištenje gore navedenih podataka pri čemu ista ima učinak zabrane korištenja za pružatelja usluge.

Pretplatnik je dužan u roku od 3 dana javiti pružatelju usluge svaku promjenu podataka o pripadajućim korisnicima. U slučaju da pretplatnik ne obavijesti pružatelja usluge o promjeni podataka, nositelj ugovorne obveze pravilno i valjano izvršava ugovor na osnovi podataka kojima raspolaže.

Svakim pristupanjem pretplatnika odnosno korisnika dokumentima dostupnim na portalu, sustav identificira IP adresu te vrijeme pristupa.

Osobni podaci pretplatnika odnosno korisnika prikupljaju se, čuvaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 te u skladu sa svim važećim propisima u Republici Hrvatskoj) .

Brisanje podataka iz portalske baze pružatelja usluge, koje je korisnik ustupio pružatelju usluge, moguće je na izričit zahtjev, a u skladu sa stanjem pretplatničkog odnosa u trenutku upućivanja zahtjeva.

Zaštita privatnosti

6.3. ODGOVORNOST ZA PODATKE PRETPLATNIKA ODNOSNO KORISNIKA

Pretplatnici odnosno korisnici imaju mogućnost slanja informacija portalu InSOLVE. Pri posredovanju informacijama korisnik je dužan pridržavati se važećih zakonskih propisa, osobito propisa iz područja zaštite autorskih prava. Pretplatnik odnosno korisnik dužan je osigurati da su informacije koje prosljeđuje na portal InSOLVE oslobođene zahtjeva iz područja zaštite autorskih prava i dane na upotrebu svima, dakle u smislu opće dostupnih informacija (public domain), osim onih za koje autor izričito ne zahtijeva nešto drugo. Na portal InSOLVE nije dopušteno neautorizirano stavljati autorski zaštićene komercijalne programe.

Pretplatnik odgovara za štetu pružatelju usluge ako zbog njegovog propuštanja propisanih obveza iz prethodnog odlomka, treća osoba prema pružatelju usluge istakne zahtjeve glede povrede autorskih prava odnosno ako pružatelju usluge nastane šteta. Za štetu koja je posljedica postupanja ili propusta korisnika, pružatelju usluge odgovara pretplatnik koji je tom korisniku omogućio upotrebu portala InSOLVE.

7. SPRJEČAVANJE MITA I KORUPCIJE

Niti prodavač/kupac niti predstavnik prodavača/kupca nema znanja o prodavaču/kupcu ili bilo kojoj drugoj osobi s njima povezanom ili osobi koja radi za ili u ime prodavača/kupca, izravno ili neizravno (a) da čini ili prima (ili je suglasna da će činiti ili prihvatiti), bilo kakav doprinos, poklon, mito, popust (rabat), isplatu, utjecaj na isplatu, sitnu isplatu, ili drugu isplatu za ili od osobe, privatne ili javne, neovisno o obliku, neovisno je li u novcu, u kojem svojstvu ili uslugama (i) da bi dobio ili odobrio povoljnije postupanje pri osiguravanju poslovanja, (ii) platio za ili omogućio povoljnije postupanje za osiguravanje poslovanje, ili (iii) da bi dobio ili omogućio posebne ustupke ili za već dobivene posebne ustupke, za ili u ime prodavača/kupca ili (b) pribavlja ili zadržava bilo kakva sredstva ili imovinu koja nije zabilježena u knjigama i evidencijama prodavača/kupca, i u svakom je slučaju u suprotnosti s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji uređuju područje mita, korupcije i sprječavanje sukoba interesa.

8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Pretplatniku odnosno korisniku poznati su sljedeći pravni učinci:

 • da su znaci „InSOLVE“ i „LEXPERA“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
 • da su baze podataka na portalu InSOLVE u cijelosti kao i pojedinačno zaštićene kao autorsko pravo pružatelja usluge i drugim propisima (zaštita od konkurencije i sl.)
 • da su pojedinačne jedinice u bazama portala InSOLVE, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), zaštićene autorskim pravom njihovog autora.

Zaštita autorskih prava usluge InSOLVE, njegovih pojedinačnih baza i pojedinih jedinica u bazama, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Zaštita autorskih prava između ostalog znači da, glede baze podataka, pretplatnik odnosno korisnik može odjednom koristiti njihove neznatne dijelove (kvalitativno ili kvantitativno); pretplatnik odnosno korisnik može slobodno koristiti pojedine propise i druge podatke. Za pojedinačne jedinice baze, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), pretplatniku odnosno naručitelju dopušteno je korištenje za vlastite potrebe. Svi drugi oblici daljnjeg distribuiranja, posredovanja odnosno omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u knjizi, objava na poslužitelju pretplatnika odnosno korisnika), izričito su zabranjeni.

Navedena se zabrana odnosi na sve oblike korištenja koji prelaze okvire vlastite uporabe, a posebno su zabranjeni sljedeći postupci:

 • korištenje znatnih dijelova (kvalitativno ili kvantitativno) podataka baza (npr. reproduciranje strukture baze ili dijelova strukture baze i sl.)
 • korištenje baza podataka u suprotnosti s njihovim uobičajenim korištenjem ili na način koji bi mogao povrijediti interese pružatelja usluge (npr. korištenje pročišćenih tekstova propisa preko okvira vlastitih potreba pretplatnika odnosno korisnika, sustavno i ponovljeno korištenje neznatnih dijelova baza podataka, itd.)
 • uklanjanje ili zamjena znakova „InSOLVE“ i „LEXPERA“, kada se oni ponavljaju na pojedinim podacima.

Pretplatnik odnosno korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi mu nastala zbog kršenja, u ovom poglavlju, dogovorenih obveza od strane pretplatnika odnosno korisnika. Odgovornost za kršenje obveza korisnika, snosi pretplatnik.


Važenje od 20.06.2015.


LEXPERA d.o.o.