21.06.2024 11:30

Kampiranje
Osim pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektima u građevini (sobama, apartmanima i kućama za odmor) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sve većem broju odlučuju se i na pružanje usluga smještaja u objektima na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru tj. pružanja usluga kampiranja.  Koje uvjete moraju ispuniti objekti  za kampiranje iznajmljivača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te kojih se obveza i zabrana pritom pružatelji usluga kampiranja moraju pridržavati s motrišta ugostiteljskih propisa, pišemo u nastavku ovoga članka.

  1.  Uvod

Kampiranje je  boravak gostiju u pokretnoj opremi za smještaj radi odmora i rekreacije na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru (kamp mjestu, kamp parceli), sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.  U okviru obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ugostiteljske usluge kampiranja u ugostiteljskim objektima iz skupine Kampovi mogu pružati ugostitelji (pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost ugostiteljstva), u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, građani koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (u nastavku: iznajmljivači), a u objektima na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u nastavku: OPG) u okviru obavljanja dopunske ugostiteljske djelatnosti,  nositelj i/ili članovi OPG-a.

 Iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sl. manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sl. plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i sl., dozvoljeno je kampiranje i izvan kampova ugostitelja, iznajmljivača i OPG-a, na prostorima koja u tu svrhu internim aktom određuju općine i gradovi ili javne ustanove i druge pravne osobe koje upravljaju tim prostorima ( istim aktom propisuju se i uvjeti koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme i trajanje takvog kampiranja). Izvan  tog određenog prostora, kao i izvan ugostiteljskih objekata za kampiranje te objekata za kampiranje  iznajmljivača i OPG-a, kampiranje je zabranjeno.

Iako  najveći broj iznajmljivača i OPG-ova, ugostiteljske  usluge smještaja gostima pruža  u smještajnim jedinicama u građevinama (sobama, apartmanima, kućama za odmor),  sve više njih se odlučuje i na (ili samo na) pružanje  usluga smještaja na smještajnim jedinicama na  otvorenom prostoru, u nekoj od propisanih vrsta objekata za kampiranje.  Razlog tomu je dvostran, pružatelji ugostiteljskih usluga kampiranja na taj način žele iskoristiti svoje zemljište kako bi na istom pružali usluge smještaja kampistima te samim time povećali prihode od pružanja ugostiteljskih usluga, dok kampisti (gosti) sve više traže one objekte za boravak i smještaj na otvorenom prostoru koji se nalaze  u krugu obitelji u kojima se osjećaju slobodnije u odnosu na ugostiteljske objekte za kampiranje u kojima prevladava formalizam kućnog reda, i gdje mogu osjećati obiteljsku atmosferu (ostvariti prijateljski odnos s članovima obitelji pružatelja usluga smještaja) te konzumirati domaća autohotna jela, pića i napitke kraja u kojem se objekt nalazi.

 Pružanje ugostiteljskih usluga kampiranja u objektima  za kampiranje iznajmljivača i na OPG-u uređeno je odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku: Zakon)1  i njegovim provedbenim pravilnicima i to: u odnosu na kampiranje u objektima u domaćinstvu, Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (u nastavku: Pravilnik o ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu),2 a u odnosu na kampiranje na OPG-u,  Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u nastavku: Pravilnik o ugostiteljskim uslugama na OPG-u).3 Kada je riječ o OPG-u, preduvjet za pružanje ugostiteljskih usluga na tom gospodarstvu odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u je upis OPG-a u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u skladu s odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u nastavku: Zakona o OPG-u)4 i Pravilnik o Upisniku obiteljskim poljoprivrednih gospodarstava (u nastavku: Pravilnik o Upisniku OPG-ova).5  Pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u sukladno Zakonu o OPG-u smatra se obavljanjem dopunske djelatnosti na OPG- te se kao takvo upisuje u Upisnik OPG-ova (u zahtjevu za upis, navodi se ime i prezime nositelja dopunske ugostiteljske djelatnosti, što može biti nositelj OPG-a ili neki od članova OPG-a).

Prilikom pružanja ugostiteljskih usluga kampiranja u objektu iznajmljivača i na OPG-u,  iznajmljivač i nositelj OPG-a obvezni su pridržavati se propisanih uvjeta i načina pružanja ugostiteljskih usluga te obveza i zabrana propisanih Zakonom.  Inspekcijski nadzor nad pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u obavljaju turistički inspektori Državnog inspektorata i drugi inspektori, svaki u okviru svog propisanog djelokruga rada.

 

2. Ugostiteljske usluge kampiranja u domaćinstvu

Ugostiteljske usluge kampiranja u domaćinstvu su usluge smještaja u:  kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina; i/ili u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno (u taj se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti).6  Ukupni smještajni kapacitet u kampu, kamp odmorištu i objektu za robinzonski smještaj može biti do 10 smještajnih jedinica (kamp mjesta/kamp parcela) odnosno 30 gostiju istodobno (u taj se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti). Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatra se i pružanje usluga prehrane, pića i napitaka u objektu vrste kamp, koje iznajmljivač može (ali i ne mora) pružati, a  gosti mogu i sami, na svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela.

Ugostiteljske usluge kampiranja u  domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (iznajmljivač), državljanin Republike Hrvatske (u nastavku: RH) kao i državljani ostalih država članica Europskog gospodarskog prostora (druge države članice Europske unije, Republika Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška) i  Švicarske Konfederacije. Međutim, državljani treće države ne mogu u RH pružati  ugostiteljske usluge u domaćinstvu, osim ako osnuju trgovačko društvo ili otvore obrt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja i od nadležnog tijela ishodi rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju (ako se objekt kategorizira).

Za pružanje ugostiteljskih usluga kampiranja,  iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno Gradu Zagrebu u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja ugostiteljstva (u nastavku: nadležno upravno tijelo) o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (rješenjem se utvrđuju, uz ostalo, usluge koje se mogu  pružati, vrsta objekta/objekata (npr. kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj),  a  za kamp i kategoriju te ukupan smještajni kapacitet).

Nadležno upravno tijelo, na zahtjev iznajmljivača izdat će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu uz slijedeće uvjete: da je vlasnik zemljišta za kamp, ili kamp-odmorište ili  za objekt za robinzonski smještaj (ako je vlasnik zemljišta njegov  bračni ili izvanbračni drug, ili životni partner ili srodnik u ravnoj liniji ili član obitelji, potrebno je uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju, priložiti njihovu pisanu suglasnost za pružanje usluga kampiranja na tom zemljištu); da objekt u kojem će se pružati usluge kampiranja ispunjava propisane minimalne uvjete  za vrstu, a za vrstu kamp i uvjete za kategoriju; da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge kampiranja ispunjava uvjete propisane Zakonom o gradnji,7 bez kojih, prema tom Zakonu, nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti  odnosno da je za kamp, kamp odmorište ili objekt za robinzonski smještaj izdana uporabna dozvola ili drugi akt o uporabljivosti sukladnom tom Zakonu (naime, u skladu s odredbama Zakona o gradnji, objekt za kampiranje  je građevina zbog čega je potrebno ishoditi akt o uporabljivosti). Dodajemo da je sukladno Zakonu prostornom uređenju8 izgradnja kampa složeni zahtjev u prostoru što znači da se mora provoditi u skladu s prostornim planom  što podrazumijeva  prethodno ishođenje lokacijske dozvole. Iznimno, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga kampiranja  domaćinstvu  za u dva slučajeva:  ako je u roku (najkasnije do 30.6.2018). podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama9,  do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. 12.2024; i ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine, a ispunjava propisane minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju ako se objekt kategorizira, najdulje do 31.12.2024.

U slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača koji temeljem ishođenog rješenja o odobrenju pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu  da nastavi s pružanjem usluga (pr. zbog njegove bolesti, starosti, poslovne nesposobnosti i sl.), njegov bračni  ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji ili  član obitelji,  kao i daroprimatelj ili  davatelj doživotnog ili dosmrtnog uzdržavanja ili njegov nasljednik utvrđen u rješenju o nasljeđivanju koji su , daroprimac dnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju koji su na temelju rješenja o nasljedstvu odnosno ugovora o darovanju, ili doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju stekli pravo vlasništva nad nekretninom (zemljištem za kampiranje), može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, ako ishodi rješenje o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležno upravno tijelo pod uvjetom da isti može biti iznajmljivačem sukladno Zakonu.10 Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o nastavku pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno rješenju izdanog prethodnom iznajmljivaču, mora priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt za kampiranje koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme  za vrstu, a u slučaju kampa i kategoriju. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu,  kao i rješenje o nastavku pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno rješenju izdanom prethodnom iznajmljivaču može se izdati jednom i/ili obama bračnim ili izvanbračnim drugovima ili životnim partnerima, i/ili jednom ili više članova obitelji, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimom smještajnog kapaciteta, ako žive u zajedničkom domaćinstvu.11

U svrhu izdavanja rješenja, iznajmljivač (nakon što objekt za kampiranje bude spreman za prihvat gostiju) nadležnom upravnom tijelu podnosi zahtjev u kojem navodi svoje ime i prezime te adresu podatke za kontakt, traženoj vrsti objekta, kategoriji ako se isti kategorizira i dr.) uz koji prilaže dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine (kampa, kamp odmorišta, objekta za robinzonski smještaj) i drugu dokumentaciju po potrebi. Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 9,29 eura.12

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, nadležno upravno tijelo ukinut će rješenjem: u slučaju smrti iznajmljivača; u slučaju odjave pružanja ugostiteljskih usluga (s danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom upravnom tijelu ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag; i ako se utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta za izdavanje rješenja).

Posebno želimo podsjetiti na odredbu čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (Nar. nov., br. 42/20) kojom  je propisano da su 13ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. 12. 2000.; b) do 8.4.2023, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2004; i c) do 31.12.2024 a ako su rješenje o odobrenju  ishodili nakon 31.12.2004 (od 1.1.2005 do 1. 9.2007.).

Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja mogu nastaviti s pružanjem ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima (na glavnom ulazu u objekt ističe se samo propisana ploča s oznakom vrste). U tom slučaju, na objekte iznajmljivača primjenjuju se pravilnici o razvrstavanju i kategorizaciji koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja rješenja o odobrenju.14
3.     
Ugostiteljske usluge kampiranja na OPG-u

Ugostiteljske usluge kampiranja na OPG-u su usluge smještaja u  objektu za robinzonski smještaj i/ili u kampu i/ili kamp-odmorištu s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica (kamp mjesta/kamp parcela), odnosno za 60 gostiju istodobno, u koji se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti.15 Gostima u smještaju mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje,16 a koja su uobičajena za kraj u kojem je OPG. Usluge se mogu pružati u više vrsta objekata do ukupno 80 gostiju istodobno.  Dodajemo, da se na OPG-u mogu pružati i usluge u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.17

Ugostiteljske usluge kampiranja na OPG-u mogu se pružati samo na onom OPG-u koje je upisano u Upisnik OPG-ova sukladno Zakonu o OPG-u. Za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u (pa tako i usluga kampiranja), nositelj ili član OPG-a (ako je upisan u Upisnik OPG-ova kao nositelj dopunske djelatnosti ugostiteljstva) mora od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na svom gospodarstvu. Nadležno upravno tijelo izdat će podnositelju zahtjeva rješenje uz ispunjavanje slijedećih uvjeta: da je OPG upisan u Upisnik OPG-ova; da ima pravo korištenja objekta za robinzonski smještaj odnosno zemljišta na kojem se namjeravaju pružati usluge kampiranja; da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava propisane minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju (ako se objekt kategorizira); da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava uvjete sukladno Zakonu o gradnji, bez kojih prema tom Zakonu nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (da je ishođena uporabna dozvola ili drugi odgovarajući akt o uporabljivosti).

Na pružanje ugostiteljskih usluga  na OPG-u (između kojih i usluga kampiranja), na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na iznajmljivače, vezano za ispunjavanje uvjeta za: sadržaj podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju, s time da podnositelj zahtjeva uz isti mora priložiti i presliku rješenja o upisu OPG-a u Upisnik OPG-ova); izdavanja privremenih rješenja (zbog pokretanja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, s rokom važenja do 31.12.2024); izdavanje rješenja o nastavku pružanja ugostiteljskih usluga od strane bračnog/izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji, člana obitelji, nasljednika iznajmljivača, davatelja uzdržavanja; izdavanje rješenja bračnim drugovima i za više članova obitelji; sadržaj rješenja o odobrenju; i ukidanje rješenja.

4.      Vrste, kategorije, oznaka kvalitete i označavanje objekata za kampiranje iznamljivača i OPG-ova

4.1. Vrste objekata za kampiranje iznajmljivača i kampiranja na OPG-u

Objekti  za kampiranje iznajmljivača kao i objekti za za kampiranje na OPG-u razvrstavaju se sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama koje se u njima pružaju u vrste  kamp,  kamp odmorište i objekt za robinzonski smještaj. U svakom od navedenih vrsta moraju se pružati usluge propisane pravilnicima kojima se uređuje njihovo razvrstavanje i kategorizacija u obveznim sadržajima, a mogu se pružati i druge usluge u neobveznim sadržajima pod uvjetima propisanim, za objekte iznajmljivača Pravilnikom o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača, a za objekte na OPG-u, Pravilnikom o ugostiteljskim uslugama na OPG-u. Tako za razvrstavanje u vrstu  kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju kampa iz Priloga III, za vrstu kamp odmorište, minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IV., a za vrstu objekt za robinzonski smještaj, minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IV.a svakog od navedenih pravilnika.

Kamp je objekt u kojem se pružaju usluge smještaja na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru odnosno usluge kampiranja, a mogu se pružati usluge:  iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodomova (kamper), glamping opreme i slično te druge usluge u funkciji turističke potrošnje. Kamp odmorište je objekt na kojem se pružaju usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje, a objekt za robinzonski smještaj je objekt u kojem se pružaju usluge smještaja na prostorima (može i u prostorijama) pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

4.2. Kategorije objekata za kampiranje iznajmljivača i kampiranje na OPG-u

Kategorija objekata za kampiranje određuje se na temelju propisanih uvjeta za uređenje, opremu, uređaje, usluge, održavanje i drugo. Objekt može imati samo jednu kategoriju.  Kategorija objekata za kampiranje iznajmljivača i na OPG-u predviđena je samo za vrstu kamp, a uvjeti koje kamp mora ispuniti da bi bio kategoriziran u određenu kategoriju, propisani su  Prilogom III. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača odnosno Pravilnika o ugostiteljskim uslugama na OPG-u.  

Kategorije kampa iznajmljivača označavaju se odgovarajućim brojem zvjezdica (*), a kategorije kampa OPG-a odgovarajućim brojem (simbola) sunca. Kamp iznajmljivača ima četiri kategorije koje se označavaju sa 2, 3, 4. i 5 zvjezdica, a kamp na OPG-u ima tri kategorije koje se označavaju sa 2, 3 i 4 sunca.

4.3. Oznaka kvalitete  objekta za kampiranje na OPG-u

Oznaka kvalitete, na zahtjev nositelja dopunske ugostiteljske djelatnosti na OPG-u,  dodjeljuju se kampu na OPG-u kategoriziranom u kategoriju s tri i četiri sunca  ako objekt ispunjava uvjete na višoj razini od propisanih za vrstu i kategoriju, a koji su navedeni u Prilogu V. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama  na OPG-u.  Za dodjelu oznake kvalitete OPG moraju biti ispunjeni svi obvezni uvjeti  i propisani bodovni prag za izborne uvjete sukladno kategoriji u koju je razvrstan,  navedenih u Prilogu (od ukupno 78 ponuđenih izbornih bodova, za kategoriju kampa s tri sunca, izborni bodovni prag iznosi 25 bodova, a za kategoriju kampa s četiri sunca, 35 bodova).

4.4. Označavanje objekata za kampiranje

4.4.1. Označavanje objekata za kampiranje iznajmljivača

Na glavnom ulazu objekta za kampiranje mora biti  vidno istaknuta oznaka vrste i  kategorije, ako se objekt kategorizira. Oznaka za vrstu je naziv vrste objekte (npr. kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), a oznaka kategorije za kamp je zvjezdica (*). Oznaka vrste za kamp odmorište te vrste i kategorije za kamp ističe se na standardiziranoj ploči  (grafička rješenja odnosno izgled i dimenzije standardiziranih ploča propisani su Prilogom V. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu).  Iznajmljivač koji ima više objekata iste vrste i kategorije ili iste vrste s različitim kategorijama, može istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku ploču. Iznajmljivač snosi troškove nabave standardizirane ploče, a iste naručuje temeljem ishođenog rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.18

Iznajmljivači koji su pružali su ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1.9.2007, a izgubili su pravo isticanja kategorije kampa sukladno noveli Zakona iz 2020 (nisu u propisanim rokovima podnijeli uredan zahtjev nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o nastavku pružanja ugostiteljskih usluga sukladno važećem Pravilnikom o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača iz 2016.) te su nastavili s pružanjem usluga, na glavnom ulazu u kamp ili njegovoj blizini, moraju istaknuti ploču samo s oznakom vrste, bez oznake kategorije (zvjezdica) u koju je kamp bio razvrstan sukladno pravilnicima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja rješenja o odobrenju.

4.4.2. Označavanje objekata za kampiranje na OPG-u

Objekt za kampiranje na OPG-u mora biti označen oznakom vrste,  kamp  oznakom vrste i kategorije, a na zahtjev nositelja ili člana OPG-a i oznakom kvalitete  ako je nadležno upravno tijelo donijelo rješenje o dodjeli te oznake. Oznaka kategorije je simbol sunca, a oznaka kvalitete je znak Q.  Oznaka vrste, kategorije i kvalitete ističu se na ploči, u blizini objekta i na izdvojenom objektu, izrađenoj od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi. Na ploči se ističe natpis „Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo“  (ili umjesto toga, komercijalni naziv  poput „Turističko seljačke domaćinstvo“, „Turističko seljačko gospodarstvo“, „Agroturizam“, „Seljački turizam i sl.“) s  imenom gospodarstva, oznakom vrste, kategorije i kvalitete, a može se istaknuti i simbol ponude OPG-a i ostale potrebne informacije (simboli ponude kao i piktogrami za njihovo označavanje propisani su u Prilogu VI. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama na OPG-u).  Za kamp se ističe piktogram ( u obliku šatora) kako je grafički prikazan u Prilogu VI., pod točkom 2. podtočkom 16.Naziv i vrsta OPG-a kao i oznaka kvalitete može se koristiti i u promidžbenim materijalima (memorandum, koverta, brošura, pregledne karte asortimana, na vozilima)

5.      Zajednički minimalni uvjeti za objekte za kampiranje

5.1. Općenito o zajedničkim minimalnim uvjetima za sve vrste objekata za kampiranje i zajedničkim uvjetima za kategoriju kampova

Svaki od pravilnika kojima se propisuju minimalni uvjeti objekata za kampiranje iznajmljivača i na OPG-ovima, uključujući i njihove priloge,   sadržava  odredbe minimalnim uvjetima u odnosu  obvezne i neobvezne sadržaje koji se primjenjuju na sve vrste ili barem za dvije vrste  objekata za kampiranje, a u odnosu na kamp i zajedničke minimalne uvjete za svaku od kategoriju kampa, neovisno o tome je li riječ o kampu iznajmljivača ili na OPG-u.

Svaki objekt za kampiranje je poslovni objekt i funkcionalna cjelina u kojem iznajmljivač odnosno  nositelj i/ili član OPG-a pruža ugostiteljske usluge smještaja (a u objektu na OPG-a i usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka uobičajenih za kraj u kojem se nalazi kamp, iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje te pružaju i ostale turističke usluge u funkciji turističke potrošnje, kao što je prodaja  hrane i proizvoda koje su izradili članovi OPG-a, pružanje usluga u turizmu i dr.). Funkcionalna cjelina objekta za kampiranje podrazumijeva da je isti omeđen prirodnom "ogradom" (npr. morem, rijekom, jezerom, drugom prirodnom preprekom ili na drugi način kao što je primjerice javna prometnica) ili da je oko cijelog objekta postavljena ograda. Iznimno, navedeno se ne traži za vrstu objekt za robinzonski smještaj.

Svaki objekt za kampiranje mora stalno ispunjavati sve propisane zajedničke  minimalne uvjete za i uvjete za pojedinu vrstu, a kamp i zajedničke  uvjete za kategoriju, osim ako pravilnicima za pojedinu vrstu objekata za kampiranje nije drugačije propisano, a svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja. Objekt u kojem se posluje samo ljeti od 1.5. do 31.10. ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima pravilnika (npr. u pogledu grijanja  zajedničkih sanitarnih prostorija).

            5.2. Uređenje objekta i sigurnost gosta

            Objekt za kampiranje mora omogućiti sigurnost i funkcionalnost, a okoliš i vanjski izgled objekta mora biti uređen (uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni i moraju biti stalno u funkcionalnom stanju). Za jedan ili više objekata mora biti osigurana popunjena kutija za pružanje prve pomoći, a komunalni otpad se mora redovito odstranjivati iz objekta. Objekt za kampiranje  na OPG-u  ( osim objekta za  robinzonski smještaj)  mora biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi

            Izuzev  objekta za robinzonski smještaj, kamp i kamp odmorište moraju imati:  ulaz i horizontalne (zajedničke prostorije u zgradi i vertikalne) komunikacije; visinu   zajedničkih prostorija ako je za pojedinu vrstu objekta propisana (od poda do stropa) takvu da omogućuje sigurno i udobno kretanje gosta; osiguran osiguran priključak na tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom, električnu energiju s osvjetljenjem, fiksnu i mobilnu telefonsku vezu; osigurani grijanje od najmanje 20 0C u zajedničkim sanitarnim prostorijama i drugim prostorijama u kojima borave gosti, osim ako objekt posluje samo ljeti. Objekt za robinzonski smještaj osigurava priključak na instalacije (vodovodne, električne, telefonske)  prema lokalnim uvjetima, a inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara osim onih propisanih prilogom  IVa. svakog od pravilnika.

            5.3.  Vrste i kapacitet smještajnih jedinica u objektima  za kampiranje

            Osnovne vrste smještajnih jedinica u kampu su kamp mjesta (pojedinačno ili grupno brojem ili slično označen i uređen odnosno očišćen od korijenja, kamenja i sl.,  prostor za kampiranje na otvorenom), a u kamp odmorištu,  kamp parcela (omeđen, pojedinačno brojem ili slično označen i uređen odnosno očišćen od korijenja, kamenja i sl., prostor  za kampiranje na otvorenom).

            Kapacitet za kamp i kamp odmorište izražava se ukupnim brojem i kapacitetom smještajnih jedinica. Kapacitet smještajne jedinice u ovim objektima za kampiranje izražava se brojem gostiju (kampista), za svako kamp mjesto  3 gosta, odnosno za svaku kamp parcelu 3 gosta.  Kapacitet za objekt za robinzonski smještaj određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno boraviti u njemu.

            5.4. Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitka

U kampu iznajmljivača, iznajmljivač može gostima pripremati i usluživati doručak (a ručak i/ili večeru, ako u krugu od 15 km cestovne linije nema registriranog objekta za pripremanje i usluživanje jela) u koju svrhu mora imati prostoriju za pripremanje jela, pića i napitaka te blagovaonicu, opremljenu i uređenu u skladu s uvjetima propisanim u Prilogu I. toč.4. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača koji se primjenjuju na vrstu soba i studio apartman.  U vrsti kamp odmorište i objekt za robinzonski smještaj, iznajmljivač može pružati usluge prehrane, pića i napitke na catering način.

U svim vrstama objekata za kampiranje na OPG-u gostima u smještaju mora se na njihov zahtjev pripremati u usluživati jela, pića i napitaka (doručak, polupansiona ili pansiona) za koju svrhu OPG mora imati prostoriju za pripremanje jela, pića i napitaka i blagovaonicu, opremljenu i uređenu sukladno prilozima za kamp, kamp odmorište i objekt za robinzonski smještaj koji su sastavni dio Pravilnika o ugostiteljskim uslugama na OPG-u. Prostoriju za pripremu jela, pića i napitaka OPG može imati zasebnu, ili iste koje koristi domaćinstvo za sebe. U ljeti, umjesto blagovaonice OPG može imati prostor za usluživanje na otvorenom, a hranu na tom prostoru  može pripremati na tradicionalan način (ražanj, roštilj, peka, gradele, krušna peć, rašlje, kotao i sl.). U objektu za robinzonski smještaj, jela se mogu pripremati na OPG-u, a usluživati samo na uređenim prostorima na otvorenom.

Gosti mogu i sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela, pića i napitke na uređenom prostoru na otvorenom (trava, kamen, terasa, i sl.) uz uvjete propisane prilozima svakog od pravilnika.

5.5. Zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju

            Kamp iznajmljivača i kamp OPG-a  moraju imati uređen i opremljen zajednički sanitarni čvor za goste na smještajnim jedinicama i druge sanitarne element  sukladno kategoriji u koju je razvrstan, a kamp odmorište iznajmljivača i OPG-a, mora imati centralnu stanicu.  Zajednički sanitarni čvor i drugi sanitarni elementi i centralna servisna stanica mora biti opremljena sukladno prilozima svakog od navedenih pravilnika.

 6.      Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju kampa 

Osim što mora ispunjavati  zajedničke minimalne uvjete za sve vrste objekata za kampiranje, kamp mora ispunjavati i posebne  minimalne uvjete i uvjete za pojedinu kategoriju koji se odnose na zajedničke sadržaje u kampu i smještajne jedinice, a propisani su za kamp iznajmljivača Prilogom III.  Pravilnika o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača, a za kamp na OPG-u, Prilogom III. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama na OPG-u.

Kamp na OPG-u mora imati i prostoriju za pripremanje jela, pića i  napitaka,  kao i kamp iznajmljivača ako se na istom gostima pružaju usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, a ukoliko gosti  sami pripremaju i konzumiraju hranu (na svoju odgovornost) tada za tu namjenu mora biti osiguran uređen prostor. Navedene prostorije i prostori također moraju ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za pojedinu kategoriju propisane prilozima predmetnih pravilnika. Kampu na OPG-u kategoriziranom u kategoriju najmanje s 3 sunca,  kojem nadležno upravno tijelo na zahtjev nositelja OPG-a namjerava dodijeliti oznaku kvalitete mora ispunjavati i uvjete glede obveznih sadržaja i dostatnog broja izbornih bodova iz Priloga V. Pravilnika o ugostiteljskim uslugama na OPG-u.

6.1.      Zajednički sadržaji

Zajednički sadržaji su: ulaz u kamp i izlaz iz kampa, prometnice unutar kampa, sanitarni čvor i drugi sanitarni elementi za goste na smještajnim jedinicama, druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje te uređen okoliš. Prostorije u kojima se nalaze zajednički sadržaji moraju biti u građevinama odnosno ne mogu biti kontejnerskog tipa, osim za najnižu kategoriju (kategoriju koja se označava s  2 zvjezdice – kamp iznajmljivača, odnosno 2 sunca – kamp OPG-a). 

6.1.1.      Kolni ulaz i izlaz, prometnice u kampu te prihvat gostiju

Kamp mora biti priključen na prometnu infrastrukturu. Kolni ulaz  u kamp i  za izlaz iz kampa mora biti kontroliran i noću osvjetljen, a u kampu se mora osigurati prihvat gostiju na poziv, dostava poruka gostu i mogućnost poziva hitne medicinske pomoći, a u kampu iznajmljivača s 4 i 5 zvjezdica, odnosno u kampu OPG-a s 4 sunca mora  biti osiguran telefon i osigurano čuvanje vrijednosti (sef).  Prometnice unutar kampa moraju  izgrađene od utvrđenog gornjeg sloja i noću moraju biti orijentacijski osvjetljene.

6.1.2.      Sanitarni čvorovi za goste na smještajnim jedinicama 

Sanitarni čvor za goste na smještajnim jedinicama uključuje odvojen sanitarni čvor za žene i  sanitarni čvor za muškarce, sa  brojem sanitarnim elementima (umivaonik, zahodska kabina sa zahodskom školjkom, a u kabini za muškarce s pisoarem, tuš kabinom)  i opremom  zahodske kabine te uređenjem kako je to za svaku kategoriju kampa propisano predmetnim prilozima. U potreban broj sanitarnih elemenata u čvoru za goste na smještajnim jedinicama ne uračunavaju se smještajne jedinice s mobilhomom koji ima kupaonicu. Sanitarni čvor u kampu  do 5  kamp mjesta/kamp parcela mora imati po jedan  umivaonik, tuš kabinu i zahodsku kabinu, a za muškarce i pisoar;  po dva umivaonika, tuš kabine, zahodske kabine i pisoara u kampu od 5 do 10  kamp mjesta/parcela, a u kampu na OPG-u koji ima od 10 do 20 kamp mjesta/parcela, po tri umivaonika, tuš kabine i zahodske kabine. U prostoru sanitarnog čvora: podovi i zidovi oko sanitarne opreme moraju   biti prekriveni vodootpornim materijalom; rasvjeta mora omogućiti dobru vidljivost; mora se osigurati mehaničko ili prirodno provjetravanje svih prostorija te grijanje istih (osim ljeti); a u prostoriji se mora nalaziti osvježivač. Zahodske kabine moraju biti  označene pojedinačno ili skupnom oznakom odgovarajućom oznakom kojom se označuju zahodi za žene i zahodi za muškarce; vrata moraju imati  mogućnosti zaključavanja iznutra te (kao i prozori) a prozori zaštićeni od pogleda izvana; u zahodskoj kabini mora biti visoka zahodska školjka s ispiračem uz koju mora biti četka za čišćenje zahodske školjke, držač sa zahodskim papirom, kuka za odjeću, a u zahodskoj kabini za žene i polica za odlaganje stvari te koš za otpatke.

6.1.3.      Drugi sanitarni elementi

 Drugi sanitarni elementiuključuju slavinu za opskrbu pitkom vodom s odvodom za smještajne jedinice bez vlastite opskrbe  i rashladne uređaje (u kampu s 4 zvjezdice/sunca odnosno s 5 sunca, dvije slavine i dva rashladna pretinca), mogućnost zamrzavanja elemenata za prijenosne hladnjake;  praonici za posuđe  (samo za smještajne jedinice bez kuhinje),  praonici za rublje;  kabinu za prženje prenosivih kemijskih zahoda (osim ako kamp nema mogućnost pristupa vozila), a umjesto kabine za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda može biti stanica (sustav za pražnjenje. Drugi sanitarni elementi moraju biti osigurani u broju i opremljenosti propisanim navedenim prilozima.19   Prostor za praonike suđa i rublja mora biti natkriven, a kod praonika istaknuta oznaka ili natpis za praonika na hrvatskom i najmanje još dva svjetska jezika. Uz to, mora se osigurati polica za rublje i mogućnost sušenja i glačanja rublja. Kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda mora imati zaseban vanjsku ulaz u kabinu, a kabina mora biti označena oznakom ili natpisom na hrvatskom i najmanje još na dva svjetska jezika. Pod mora biti prekriven protukliznim vodootpornim materijalima, a zid do  visine najmanje 2,0 m prekriven vodootporni materijalom (npr. pločicama). U kabini mora biti osigurana elektro rasvjeta, prirodno ili mehaničko provjetravanje, školjka na ispiranje (trokadero) s pomičnom rešetkom, slavina s hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crijevom s tušem za ispiranje te umivaonik s tekućom vodom, tekućim sapunom i priborom za brisanje ili sušenje ruku.

 6.2. Smještajne jedinice

Smještajne jedinice u kampu su kamp mjesto i/ili kamp parcela (mogu biti sve kamp parcele). Prilozima je za svaku kategoriju kampa propisana najmanja površina kamp mjesta odnosno kamp parcele.20 Najmanje jedna osnovna smještajna jedinica (kamp mjesto/kamp parcela) mora biti priključena na električnu energiju, dovod i odvod vode. Prilozima  Pravilnika propisan je najmanje postotak osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesta/kamp parcela) koje moraju biti priključene na električnu energiju, dovod i odvod vode,  po načelu, što je viša kategorija kampa, to je i veći postotak.21  Na najviše  40%  smještajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilhomovi. Na smještajnim jedinicama, ispred pokretne opreme za kampiranje, dozvoljeno je postavljanje predulaza (predšator) ili terase, od pokretnog i sklopivog materijala (impregnirano platno, razne vrste plastičnog materijala, drvo i drugo). Pokretna oprema za kampiranje, predulaz i terasa ne smiju biti stalno povezani za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu moraju biti demontažni. Na smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.

6.3.      Prostorije za pripremu jela, pića i napitaka i blagovaonica

Prostorije za pripremu jela i blagovaonica mora biti uređena i opremljena sukladno prilozima svakog od pravilnika. Tako, u prostoriji za pripremu jela, pića i napitaka,  pod mora biti od vodootpornog i neklizajućeg materijala, a zid do visine 2,0 m obložen vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava. U prostoriji  za pripremu jela mora se nalaziti: vatrootporna tkanina za gašenje požara;  kutija prve pomoći popunjena; prostorija ili prostor ili ormar za sredstva za čišćenje i dezinfekciju; dvodijelno korito ili dva jednodijelna korita i stroj za pranje bijelog posuđa; radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta;  koš za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje uz svaku radnu površinu; uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka, dovoljan broj rashladnih uređaja s kontrolom temperature, za odvojeno spremanje različitih vrsta hrane; zahodska kabina i umivaonik s ogledalom za osobu na pripremi jela. Blagovaonica mora biti opremljena sa stolovima i stolcima, platnenim ubrusom ili papirnatom salvetom na stolu po osobi, i vješalicom za odjeću.

 Ako u kampu na OPG-a gosti sami na svoj način i svoj odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, oprema i prostor za pripremu hrane mora ispunjavati minimalne uvjete propisane prilozima pravilnika za objekt za robinzonski smještaj.

6.4.      Uvjeti za dodjelu oznake kvalitete

Obvezni i izborni uvjeti za dodjelu oznake kvalitete kampa na OPG-u   odnose se na slijedeće sadržaje: prijem gosta, kulinarski doživljaj, autentičnost ruralne baštine (objekt i okoliš objekta, unutarnje uređenje objekta i ostale aktivnosti) te mogućnost aktivnog odmora i doživljaja tradicije.  

Obvezni  uvjeti su: piće dobrodošlice;  anketa za goste; čuvanje prtljage na zahtjev gosta; knjiga utisaka; telefonski broj domaćina istaknut u objektu;  usluge punog pansiona s većinom tradicijskih jela; pristup OPG-u od glavne prometnice urešen i označen; parkiralište za invalide (osim na mjestima sa zbrano prometa i nedostupnim mjestom); svi objekti OPG-a moraju biti izgrađeni s osnovnim elementima tradicijske gradnje kraja u kojem se nalazi; okoliš objekta mora biti tradicijski uređen (travnjak, domaće ukrasno i začinsko bilje, grmlje, brajde i drugo); osiguranje ostali aktivnosti uključujući knjige i društvene igre (šah, karte i sl.); informativna mapa s ukupnom ponudom sadržaja i aktivnosti OPG-a na hrvatskom i jednom stranom jeziku; prodaja vlastitih zapakiranih proizvoda te proizvoda drugih OPG-a (za prodaju prodaju drugih proizvoda, nositelj OPG-a mora osnovati trgovačko društvo ili otvoriti obrt); mogućnost sudjelovanja u poljoprivrednim radovima; i prezentacije i poduka o tradicijskim znanjima i vještinama (branje gljiva, bilja, priprema tradicijskih jela i sl.).

Izborni uvjeti su: a) uvjeti koji se boduju s 3 boda: čuvanje djece uz istaknutu informaciju o tome u objektu; jela po narudžbi-a-la cart; priprema jela od proizvoda certificirane ekološke poljoprivredne proizvodnje; svi objekti OPG-a sačinjavaju prostornu cjelinu uređenih starih objekta (bez novoizgrađenih); OPG uklopljen u uređen tradicijski poljoprivredni krajolik; očuvano graditeljsko nasljeđe naselja u blizini OPG-a; aktivni satri zanati u okviru OPG-a (npr. kovač, kolar, lončar, mlinar, licitar, bačvar); jahanje konja i drugih životinja na OPG-u; vožnja kočijom na OPG-u;  te  organizirani prilagodljivi i višednevni programi na OPG-u i okolici; b) uvjeti koji se boduju s 2 boda: mogućnost plaćanja usluga karticama; ponuda prilagođenih jelovnika (vegetarijanskih,  veganskih, makrobiotičkih i sl); certifikat ili položen tečaj člana OPG-a u nekoj od tradicijskih djelatnosti (sommaelier, lovac i dr.); vrt s autohtonim povrćem i/ili začinskim travama i sl; tradicijske ograde na OPG-u (suhozid, pleter i sl); objekti na OPG-u zaštićeni kao kulturno dobro; OPG unutar ii na rubu zaštićenog dijela prirode; objekt opremljen s pretežito starinskim autentičnim namještajem;  satelitski TV program; internet na raspolaganju gostu; biciklistički obilasci atrakcija u okolnom području; organizirani poludnevni ili jednodnevni izleti u okolici;  vožnja terenskim vozilom, kajakom i sl.; rekreacijske površine u okviru OPG-a (igrališta i sl.); c) uvjeti koji se boduju s 1 bodom: osiguranje dnevnim časopisom; usluga pošte; prezentacija kulinarske ponude od strane domaćina; objekt opremljen s vjernim replikama starinskog namještaja; krušna peć; autohtono cvijeće u  smještajnom dijelu; povremene demonstracije starih zanata i tome istaknuta obavijest na OPG-u;  mogućnost sudjelovanja gostiju u starim zanatima; etno  zbirka (izloženi stari alati, tradicijski kućanski predmeti, slike i sl);  prodaja suvenira; šetnja u okolnom području; razne forme „seoskog wellnesssa“ (kupke, biljni čajevi od lokalnog ljekovito bilja, spavanje u slami i sl.); te mogućnost posuđivanja sportskih rekvizita.

7.      Minimalni uvjeti za kamp odmorište

Kamp odmorište mora imati  kolni ulaz i izlaz, prometnice unutar objekta, smještajne jedinice  i  centralnu servisnu stanicu, a kamp  odmorište na OPG-u i prostoriju za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka. Gosti u kamp odmorištu iznajmljivača i na OPG-u mogu i sami na svoju odgovornost pripremati i konzumirati hranu, u koju svrhu objekt mora imati uređen prostor. Svi navedeni sadržaji moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane Prilogom IV odgovarajuće pravilnika.

7.1.      Kolni ulaz i izlaz, prometnice unutar kamp odmorišta i prihvat gostiju

Kamp odmorište mora biti priključeno ja javnu prometu infrastrukturu, a kolni ulaz i izlaz mora biti kontroliran i noću osvjetljen.  Prometnice unutar objekta moraju biti od utvrđenog gornjeg sloja (šljunak, kamen i sl.), a noću moraju biti orijentacijski osvjetljene. Prihvat gosta osigurava se na poziv, a mora biti osigurana mogućnost poziva hitne medicinske pomoći.

7.2.      Smještajne jedinice

Smještajne jedinice u kamp odmorištu mogu biti samo kamp mjesta, koja moraju biti omeđena i pojedinačno označena ili neomeđena i skupno označena. Površina jednog kamp mjesta ne smije biti manja od 50 m2, a svako kamp mjesto mora imati priključak na električnu energiju. Budući je kamp odmorište namijenjeno za kraći boravak (zadržavanje), ne bi se smjelo dopustiti kampiranje u mobilhomovima (pokretnim kućicama).22

7.3.      Centralna servisna stanica

Centralna servisna stranica mora imati osiguranu pitku vodu (slavinu za pitku vodu s fleksibilnim crijevom i odvodnjom te označena oznakom ili natpisom) te kabinu za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda (umjesto ove kabine može biti satnica za pražnjenje). Kabina za pražnjenje prenosivih zahoda mora imati jednu kabinu i zaseban ulazu u istu, a na ulazu u kabinu mora biti oznaka ii natpis „Kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda“. U kabini mora biti osigurana:  elektro rasvjeta;  prirodno ili mehaničko provjetravanje; posebna školjka za ispiranje (trokadero) s pomičnom rešetkom; slavina s hladnom vodom i produženim fleksibilnim crijevom za ispiranje; i umivaonik s hladnom vodom, tekućim sapunom i priborom za brisanje ili sušenje ruku. U kabini mora biti osigurano prirodno ili mehaničko provjetravanje,  pod mora biti prekriven protukliznim i vodootpornim materijalom, a zid do visine 2 m mora biti prekriven vodootpornim materijalom (keramičke pločice i sl.)

7.4.      Prostorija za pripremu i za usluživanje jela, pića i napitka

Kamp odmorište na OPG-u mora imati prostoriju za pripremu jela, pića i napitaka i za usluživanje pripremljenih jela, pića i napitaka (blagovaonica)  koje mogu biti zasebne prostorije ili prostorije koje za svoje potrebe koristi OPG (objekt koji uslužuje samo ljeti, umjesto blagovaonice može ima prostor za usluživanje na otvorenom prostoru). Prostorija za pripremu jela, pića i napitaka i blagovaonica moraju biti uređena i opremljena na način kako je to opisano u ovom članku za prostoriju za pripremanje hrane i blagovaonicu kampa.

Ako u kamp odmorištu na OPG-a gosti sami na svoj način i svoj odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, oprema i prostor za pripremu hrane mora ispunjavati minimalne uvjete propisane prilozima pravilnika za objekt za robinzonski smještaj.


8.      Minimalni uvjeti za objekt za robinzonski smještaj

Minimalni uvjeti za objekt za robinzonski smještaj propisani su prilogom IV.a Pravilnika o ugostiteljskim uslugama iznajmljivača odnosno Pravilnika o  ugostiteljskim uslugama na OPG-u.

            8.1. Infrastruktura

Objekt za robinzonski smještaj može, ali i ne mora biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.). Ako objekt nije priključen na infrastrukturu,  higijenski ispravna pitka i sanitarna voda osigurava se prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.). Korištenje zahoda osigurava se  prema mogućnostima, a komunalni otpad mora se redovito odstranjivati.

            8.2. Prostorije (prostori) ili oprema za pružanje usluga smještaja

            Prostorije odnosno prostori za smještaj gostiju mogu se osigurati  sukladno prirodnim mogućnostima (npr. pećine), ili to mogu biti postojeće prostorije od lokalnog i prirodnog materijala (stare kuće od kamena, drva, drugih lakih prirodnih materijala i sl.), kao i šatori od platna i drugih laganih savitljivih materijala, prostorije na drvu, ili prostorije od drva ili drugih lakih prirodnih materijala tlocrtne površine do 20 m2. Dodajemo da se u skladu s čl. 5,a  Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,23 bez građevinske dozvole i glavnog projekta na području određenom lokacijskom dozvolom, za robinzonski smještaj može graditi šator od platna i drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne površine do 20 m2, a bez građevinske dozvole i  u skladu s glavnim projektom, zgrada od drveta i drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne površine do 20 m2. Međutim, usluge smještaja ne mogu se pružati u kontejneru niti u mobilhomu (pokretnoj kućici).

            8.3. Prostorije i prostori za prehranu

            U objektu za robinzonski smještaj na OPG-u , za pripremanje i usluživanje jala mora biti osigurana pripremnica hrane i blagovaonica (mogu biti zasebne ili se mogu koristiti one prostorije koje koriste članovi OPG-a za svoje potrebe). Jela se mogu pripremati i usluživati na OPG-u, a mogu se pripremati na OPG-u i usluživati samo u objektu za robinzonski smještaj.  Objekt koji uslužuju ljeti, umjesto blagovaonice može imati prostor za usluživanje na otvorenom.  Minimalni uvjeti propisani za prostoriju za pripremu hrane, pića i napitaka i za blagovaonicu propisani su na istovjetan način kao i za takve prostorije u kampu.

            Ako  gosti u objektu za robinzonski smještaj iznajmljivača i na OPG-u na svoj način i na svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju hranu tada hranu mogu pripremati na uređaju za termičku obradu, otvorenoj vatri, roštilju ili pokretnom roštilju i sl., a prostor za pripremu hrane na otvorenoj vatri ili roštilju mora ispunjavati slijeće  uvjete glede zaštite od požara kod pripreme jela: otvorena vatra ili roštilj smiju se ložiti na pripremljenim mjestima, obloženim vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.); u objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.) ne smijese  ložiti otvorena vatra ili roštilj;  mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m, i mora biti na udaljenosti najmanje od 3 m ili više od prostorija; 20 m od ložišta treba biti osigurano 100 L vode s vjedrom ili gašenje iz vodovoda i sl., ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika; mora se osigurati odlagalište pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala;, a pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom; izlazni otvori na dimnjaku moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća ili drugog zapaljivog materijala; a na prostoru se mora osigurati lopata i vreća pijeska u krškim područjima, vatrootporna tkanina za gašenje požara.

9.      Obveze i zabrane u pružanju usluga kampiranja

U pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač odnosno nositelj OPG-a koji pruža ugostiteljske usluga na svom gospodarstvu, dužan je: vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije te vrstu utvrđene rješenjem nadležnog upravnog tijela; istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije te vrstu posebnog standarda  objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička  pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena;  utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu; izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija;   voditi popis gostiju putem sustava eVisitor  na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija;  omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora; te pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog upravnog tijela, osim u uvjetima posebnih okolnosti, kada može pružati samo pojedine od tih usluga.  OPG mora na ulazu u objekt za kampiranje vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu (koje mora biti unutar radnog vremena propisanog odlukom općine/grada, ako je odluka donijeta), kao i o radnim i neradnim danima  te se pridržavati istaknutog radnog vremena. Iznimno, OPG može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor (najavu) ili samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kom slučaju istaknuta obavijest o radnom vremenu mora sadržavati podatke o kontaktu.

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač odnosno OPG smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju koja je utvrđena rješenjem nadležnog upravnog tijela, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unijemora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj.

Iznajmljivaču koji gostima uslužuje piće i napitke te nositelju OPG-a zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol (npr. pive, čaja s rumom) u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.

 10.  Zaključak

Sve više iznajmljivača i nositelja OPG-a, uz pružanje ugostiteljskih usluga u građevinama (sobama, apartmanima, ruralnim kućama za odmor) odlučuje se i na pružanje ili samo na pružanje usluga smještaja u objektima za kampiranje (kampu, kamp odmorištu i objektu za robinzonski smještaj na otvorenom prostoru).  Za svaku od navedenih vrsta objekata za kampiranje pravilnicima su propisani minimalni uvjeti, a za vrstu kamp i uvjeti za kategoriju koji moraju biti ispunjeni kroz svo vrijeme pružanja usluga. Iznajmljivač i OPG mogu započeti s pružanjem ugostiteljskih usluga u objektu za kampiranje tek nakon što nadležno upravno tijelo (na njihov zahtjev) donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga. Prilikom pružanja usluga, iznajmljivač i OPG obvezni su pridržavati se obveza i zabrana propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Darko Marečić, dipl. iur.  ^ 1 Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.

^ 2 Nar. nov., br. 9/16., 54/16., 61/16.-ispr., 69/17. i 120/19.

^ 3 Nar. nov., br. 54/16., 69/17. i 120/19.

^ 4 Nar. nov., br. 29/18., 32/19. i 18/23.

^ 5 Nar. nov., br. 80/23.

^ 6 Osim ugostiteljskih usluga kampiranja, ugostiteljske usluge u domaćinstvu su i pružanje  usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji se broj ne ubrajaju pomoćni kreveti.

^ 7 Nar. nov., br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.

^ 8 Nar. nov., br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.

^ 9 Nar. ov., br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.

^ 10 U slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju, za nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, potrebna je suglasnost prethodnog iznajmljivača, primatelja uzdržavanja.

^ 11 U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju nastavka pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno rješenju izdanom prethodnom iznajmljivaču, isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitete, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine, rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnost svih ostalih suvlasnika.

^ 12 Tar. broj 14. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 156/22). Isti iznos upravne pristojbe odnosi se i na zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u.

^ 13 U postupku izdavanja rješenja nadležno tijelo donosi rješenje u skraćenom upravnom postupku (bez utvrđivanja činjenice vlasništva i uporabljivosti objekta)

^ 14 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Nar. nov., br. 57/95 .do 106/04) – za iznajmljivače koji su ishodili rješenje o odobrenju do 31.8.2007. i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Nar. nov. br. 88/07., 58/08., 45/9. i 78/14.) – za iznajmljivače koji su ishodili rješenje o odobrenju od 1.9.2007. (a nisu se uskladili s važećim Pravilnikom iz 2016).

^ 15 Ugostiteljske usluge na OPG-u su i pružanje usluga: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno u objektu vrste izletište ;  usluživanje (kušanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno, u objektu kušaonica/vinotočje; te smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše deset soba, odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni krevet. Iznimno, OPG može pružati ugostiteljske usluge u objektu vrste izletište i/ili u objektu vinotočje/kušaonica i za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše deset puta tijekom kalendarske godine, uz obvezu prijave mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva najkasnije tri dana prije započinjanja pružanja navedenih usluga.

^ 16 Pretežito vlastitom proizvodnom OPG-a smatraju se: poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koji pruža ugostiteljske usluge ili kupljeni od drugih OPG-ova upisanih u Upisnik OPG-ova te samoniklo biljke, gljive, nedrvni šumski proizvodi, puževi, žabe, ribe i drugi  vodeni i morski organizmi koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.  Proizvodi za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i sl.) ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje.

^ 17 Nar. nov., br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.

^ 18 Popis i adrese pravnih i fizičkih osoba kojima je Ministarstvo turizma i sporta dalo suglasnost za proizvodnju standardiziranih ploča za označavanje objekata u domaćinstvu dan je na mrežnoj stranici  Ministarstva  (https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/kategorizacija-11512/standardizirana-ploce-za-objekte-koji-se-kategoriziraju/11513)

^ 19 Npr. najmanje jedan praonik za posuđe i jedan za rublje mora biti osiguran u kampu koji ima do 5 smještajnih jedinica; u kampu od  5 do 10 smještajnih jedinica, najmanje dva praonika za posuđe  i praonika za rublje (ili jedan praonik za pranje posuđa i jedna perlica za posuđe, odnosno jedan praonik za rublje i jedna perilica rublja); a (samo) u kampu na OPG-u koji ima od 10 do 20 smještajnih jedinica, mora biti osigurana tri praonika za posuđe odnosno tri praonika za rublje.

^ 20 Npr. za  najmanja površina kamp mjesta u kampu s 2  zvjezdice/sunca je 30 m2; s  3 zvjezdice/sunca  je; 45 m2; s 4 zvjezdice je 60 m2; a za kamp iznajmljivača s 5 zvjezdica je 75 m2).

^ 21 Npr. najmanje 80% kamp mjesta/kamp parcela u kampu s 2 i 3 zvjezdice/sunca mora biti priključeno na električnu vodu, a 100% u kampu s višom kategorijom; najmanje 20% kamp mjesta/kamp parcela u kampu s 3 zvjezdice/sunca mora biti priključen na vodovod s odvodom, a 30% u kampus 4 zvjezdice/sunca, dok je to 100% u kampu iznajmljivača s 5 zvjezdica.

^ 22 Mobilnom (pokretna kućica) je pokretna oprema za kampiranje od čvrstog materijala i nije fiksno vezana za tlo (može se maknuti) i ima kupaonicu (čl.14.st.7. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i skupine Kampovi, Nar. nov., br. 54/16. – 120/19.)

^ 23 Nar. nov., br. 112/17., 34/18., 36/19., 98/19., 31/20., 74/22. i 155/23.

TurizamTuristički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje.  U nastavku  pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete i obveze smije pružati usluge turističkog vodiča.

Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajna kojima su zaštićeni primjerice nazivi natjecanja Euro 2024, slogani, amblemi, pehar, logotipi i maskota natjecanja te će izložiti najvažnije smjernice vezano za korištenje spomenutih zaštićenih simbola  nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024.

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na problematiku ilegalne trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je ugroženo ne samo zdravlje i dobrobit životinja, nego i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri prodaji kućnih ljubimaca.

Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. S obzirom na to da se u praksi javlja čitav niz dilema i pitanja u vezi poreznog tretmana napojnica, autor u članku donosi pregled svega što je potrebno znati oko navedene problematike.

U jeku aktualne sveprisutne euforije oko održavanja UEFA Europskog prvenstva u nogometu Euro 2024., kako za zemlju domaćina, organizatora, tako i za sve ostale dionike ovog  nedvojbeno jednog od najvećih sportskih događaja nekog pojedinačnog sporta i jednog od najgledanijih sportskih  natjecanja na cijelom svijetu općenito, istražili smo neke od ključnih aspekata prava intelektualnog vlasništva vezanih za sam događaj, a koje treba imati na umu.

Ovaj članak prvi je u serijalu tekstova o važnim pravnim pitanjima koja se odnose na nogometno prvenstvo UEFA Euro 2024. koje ćemo objavljivati u predstojećem razdoblju s ciljem podizanja svijesti i edukacije javnosti o istima.