11.04.2023 13:00

KOLICA

Osim u slučaju propisanih iznimaka, djelatnost trgovine ne može se započeti obavljati prije nego što nadležno upravno tijelo izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava minimalne tehničke i druge propisane uvjete, a u prodajnom objektu ne smije se obavljati oblik trgovine za koji nadležno upravno tijelo nije   izdalo rješenje. U ovom članku pišemo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati prodajni objekti u kojima se obavlja djelatnost trgovine.

1. UVOD

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti li drugog gospodarskog učinaka. Način i uvjeti  obavljanja trgovine uređeni su odredbama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09.-odl.Ust.s., 68/13., 30/14.,  32/19., 98/¸19. i 32/20.;  u nastavku: u tekstu:  Zakon), a minimalni tehnički  uvjeti i uvjete za obavljanje prodaje izvan prodavaonica propisani su Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar. nov., br. 55/09., 108/09., 8/10. i 108/14; u nastavku: Pravilnik).

Djelatnost trgovine obavlja se u dva osnovna oblika i to kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo. Trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost. Trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima, a obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica.

Djelatnost trgovine (kupnju robe radi njene daljnje prodaje) u svim oblicima mogu obavljati trgovci (fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje trgovine), a pravne i fizičke osobe iz čl. 5. st.1. Zakona  temeljem upisa u odgovarajući registre i upisnike mogu uz uvjete i na način propisan ZT  prodavati samo svoje proizvode (u nastavku: prodavatelji).

Trgovina se obavlja u prodajnom objektu, opremljenom i uređenom za obavljanje djelatnosti trgovine, za koje je nadležno upravno tijelo, rješenjem utvrdilo da ispunjava propisane minimalne tehničke i druge uvjete, osim u slučaju propisanih iznimaka.  Obavljanje trgovine bez rješenja ili suprotno rješenju smatra se obavljanjem neregistrirane djelatnosti trgovine što  je sankcionirano odredbama  ZT.

2. OPĆENITO O OBVEZI ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA

2.1. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za obavljanje trgovine

Odredbom čl. 12. Zakona izrijekom je propisano da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: a) minimalni tehnički uvjeti propisani Pravilnikom, kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina, a koji se mogu podijeliti na opće minimalne tehničke uvjete (na odgovarajući način odnose se na sve prodajne objekte), posebne minimalni tehnički uvjete (za pojedine prodajne objekte) i posebne uvjete koji se odnose na objekte i načine prodaje robe izvan prodavaonica; b) opći sanitarni i zdravstveni uvjeti te uvjeti sukladno propisima o hrani, a koji su propisani  u odnosu na: prodajne objekte, opremu i sredstva kojima se obavlja trgovina hranom - Prilogom II, poglavljem 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.4.2004. o higijeni hrane; osobe koje dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima opće uporabe -   Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/08., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20.,  134/20. i 143/21.) i pravilnicima za njegovu provedbu;  i c)  drugi uvjeti propisani posebnim propisima  obzirom na oblik i način obavljanja trgovine (npr. uvjeti za  prodajne objekte u kojima se trguje naftnim derivatima i ukapljenim naftnim plinom, opasnim kemikalijama, oružjem i pirotehničkim sredstvima, hranom za životinje, sredstvima za zaštitu bilja, lijekovima i medicinskim proizvodima).

2.2. Obveza ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta

Da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja djelatnost trgovine ispunjava minimalne tehničke i druge propisane uvjete (u nastavku: MTU), na zahtjev trgovca odnosno prodavatelja  (u nastavku: trgovac) rješenjem utvrđuje  nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo,  mjesno nadležno prema mjestu poslovanja prodajnog objekta (u nastavku: nadležno upravno tijelo).

Djelatnost  trgovine ne može  se započeti obavljati prije nego što nadležno upravno tijelo izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava  minimalne tehničke i druge uvjete propisane  posebnim propisima, a u prodajnom objektu ne smije se obavljati oblik trgovine za koji nadležno upravno tijelo nije izdalo rješenje, osim u slučaju propisanih iznimaka.

Rješenjem utvrđeni uvjeti moraju biti ispunjeni svo vrijeme obavljanja trgovine. Ako se utvrdi da je prodajni objekt prestao ispunjavati neki od uvjeta iz rješenja, nadležno upravno tijelo donijet će rješenje o prestanku važenja prethodno izdanog rješenja.

Rješenje o ispunjavanju MTU mora se ishoditi za svaki prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine bilo na veliko ili na malo kao i za prodajne objekte putem kojih se obavlja prodaja robe izvan prodavaonica, osim u slučaju prigodne prodaje.  Za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica, u kioscima, putem automata, interneta i drugih sredstva daljinske komunikacije (katalozi, TV i radio postaje, pošta, telefon i dr.) trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe koju prodaje odnosno nudi izvan prodavaonice i robom rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njezine kakvoće te od nadležnog upravnog tijela ishoditi rješenje o ispunjavanju MTU za skladište.  

U prodajnom objektu  može se obavljati samo onaj oblik trgovine odnosno prodaja samo one vrste robe koja je obuhvaćena rješenjem. Stoga, ako se u prodajnom objektu namjerava obavljati oblik trgovine ili prodaja robe koja nije obuhvaćena rješenjem, potrebno je ishoditi novo rješenje kojim bi se taj  oblik trgovine odnosno prodaja te robe obuhvatila. 

2.3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju MTU

U svrhu ishođenja rješenja o ispunjavanju MTU  trgovci trebaju nadležnom upravnom tijelu podnijeti  zahtjev za izdavanje rješenja  uz koji prilažu i dokaze o: upisu u odgovarajući registar odnosno upisnik; pravu korištenja poslovnog prostora (izvod iz z.k. uloška, ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu i sl.); dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno posebnom propisu o gradnji (uporabna dozvola ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji ), a ukoliko je objekt proglašen nepokretnim kulturnim dobrom ili se nalazi u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini sukladno posebnom propisu o zaštiti i očuvanje kulturnih dobara  (prethodno odobrenje mjesno nadležnog konzervatorskog odjela odnosno zavoda za zaštitu spomenika kulture - za grad Zagreb, da se u istom može obavljati djelatnost trgovine); i druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora (npr. atest o ispravnosti električne instalacije te ako postoje i plinske instalacije, atest o zdravstvenoj ispravnosti vode ako je potrebno, atest radnog okoliša vezano uz temperaturu, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadraturu i visinu prodajnog objekta, zatim rješenje sanitarnog inspektora Državnog inspektorata o provedenim mjerama za zaštitu od buke ako postoje takvi uređaji). Uz zahtjev se prilaže upravna pristojba u propisanim iznosima.

Za obavljanje trgovine na tržnicama na veliko i tržnicama na malo obveznici ishođenja rješenja je pravna i fizička osoba koja upravlja tržnicom.

2.4.  U kojim slučajevima nije potrebno ishoditi rješenje o ispunjavanju MTU

Iznimke od obveze ishođenja rješenja o ispunjavanju MTU za obavljanje djelatnosti trgovine ili ishođenja novog rješenja, izrijekom su propisane  Zakonom ili posredno proizlaze tumačenjem pojedinih odredbi tog Zakona.

2.4.1. Iznimka od  obveze ishođenja rješenja propisana Zakonom

Odredbom čl. 13. st.8. Zakona propisano je da se iznimno, djelatnost trgovine izvan prodajnog objekta može obavljati bez ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) odnosno kad se  djelatnost trgovine obavlja  prigodnom prodajom sukladno sukladno sanitarnim propisima. 

Prigodna prodaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica  na kojoj se prodaja obavlja  na klupama i štandovima i/ili putem prodajnih automata. Pod prigodnom prodajom smatra se prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi i sl. manifestacija,  na kojoj je dopuštena prodaja samo onih proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja prigodne prodaje, a može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

2.4.2. Iznimka od obveze ishođenja novog rješenja propisana Zakonom

Odredbom čl. 13. st. 9. i 10.  Zakona izrijekom je propisano da   bez novog rješenja o ispunjavanju MTU,  djelatnost trgovine se  može  obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama ovoga Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog upravnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih preinaka (promjena) vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine (tzv. institut "nastavka obavljanja  djelatnosti trgovine").

Na  nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja ne utječe vrijeme izdavanja prijašnjeg rješenja o ispunjavanju MTU ako su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine  utvrđeni prethodno izdanim rješenjem usklađeni s odredbama važećeg Pravilnika koji je stupio na snagu 16.6.2009. i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama, kao  niti  promjena vrste robe kojom se obavlja djelatnost trgovine, osim ako se radi o nastavku prodaje hrane i robe opasne za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš (npr. nastavlja se s prodajom opasnih kemikalija, sredstva za zaštitu bilja, pirotehničkih sredstva, oružja i dr.) u kom slučaju je potrebno ishoditi novo rješenje.  Teret dokazivanja pretpostavljene činjenice da nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt je na trgovcu.

2.4.3. Ostali slučajevima u kojima nije potrebno ishoditi rješenje

Rješenje nije potrebno ishoditi za obavljanje trgovine na veliko u tranzitu, budući se roba od proizvođača ili drugog vele-dobavljača izravno dostavlja kupcu na veliko, kao niti u slučaju prodaje robe na malo na daljinu (putem interneta ili drugog sredstva daljinske komunikacije) kada se naručena roba potrošačima dostavlja iz postojećeg prodajnog objekta (prodavaonice, kioska, skladišta) za koje je rješenje (već) ishođeno ili se bez skladištenja, od dobavljača  izravno dostavlja potrošaču (tzv. drop shipping).

Rješenje o ispunjavanju MTU nisu dužni ishoditi pravne osobe  i obrtnici registrirane za djelatnost proizvodnje kad svoje gotove proizvode iz svog tvorničkog  skladišta  prodaju na veliko  (na skladišta gotovih proizvoda u tom slučaju primjenjuju se propisi o zaštiti na radu, protupožarni zaštiti i propisi o higijeni hrani ako se u istom skladišti hrana).  Smatramo da se isto stajalište može primijeniti i na sve druge prodavatelje iz čl. 5.st.1. Zakona  kad svoje proizvode prodaju na veliko.

Rješenje o ispunjavanju MTU za obavljanje  trgovine na veliko nije potrebno u slučaju kada se iz  maloprodajnog objekta (prodavaonice) za koje je prethodno ishođeno rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta za trgovinu na malo, roba (u manjem opsegu) prodaje  profesionalnim korisnicima, jer se takva prodaja prema čl. 9. st.2.  Zakona smatra obavljanjem trgovine na malo, uz 

3. OPĆI MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI  ZA OBAVLJANJE TRGOVINE

Opći minimalni tehnički uvjeti propisani su odredbom čl. 7. Pravilnika i na odgovarajući način odnose se na sve prodajne objekte u kojima se obavlja trgovina na veliko, trgovina na malo i na prodajne objekte i načine obavljanja prodaje robe izvan prodavaonica.

Vanjski izgled prodajnog objekta koji se nalazi u građevini mora biti građevinski dovršen. Na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv trgovca, te vidno i čitljivo obavijest o radnom vremenu prodajnog objekta.   Prostor ispred prodajnog objekta i ulaz u isti mora biti siguran, nesmetan, uređen od materijala koji se lako čisti i održava te osvijetljen. Ulaz može biti iz ulice, ceste, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza i ne smije biti zajednički s ulazom u stambene prostore. Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uži od 0,70 m.

Ako su odvojena vrata za ulaz i za izlaz, na vratima moraju biti istaknute uočljive oznake „ulaz“ i „izlaz“ i moraju omogućiti laku manipulaciju robom. Prodajni objekti s površinom od 1.200 m2 i većom, moraju imati osigurano odgovarajuće parkiralište.    Unutarnje prostorije (zidovi i podovi) također moraju biti građevinski dovršeni i izgrađeni od materijala koji je nepropustan, neupijajući,  periv, neotrovan i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se u prostoriji obavljaju.

Površina prodajnog prostora ne smije biti manja od 5 m2, osim prodajne površine kioska u kojem se ne priprema hrana, koja ne smije biti manja od 3,5 m2.  Prostori (prodajni prostori, pomoćni prostori) moraju biti na odgovarajući način osvjetljeni (uz prirodno osvjetljenje kroz prozor i vrata i napravama za umjetno osvjetljenje), prozračivani (prirodno prozračivanje pomoću prozora i vrata i naprava za umjetno prozračivanje) i s obzirom na robu koja se skladišti, i grijani. Najmanja svijetla visina (od završne obrade poda do završne obrade stropa) mora iznositi 2,8 m, a iznimno svjetla visina prodajnog objekta  može biti manja, ali ne manja od 2,2 m, uz uvjet da je ta iznimka u skladu s posebnim propisima (o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zaštiti na radu i dr.). 

Prodajni objekt s površinom od više od 600 m2 mora imati agregat za dobivanje električne energije, dok drugi moraju imati naprave za odgovarajuće osvjetljenje.   Ako je prodajni objekt na više etaža, etaže moraju biti međusobno povezane stepeništem čija korisna površina ne može biti manja od 1,10 m2 i teretnim dizalom ukoliko se u prodajnom objektu prodaju teški i veliki proizvodi. Prodajni prostor površine 1.200 m2 i više mora imati ugrađeno osobno dizalo za 4 i više osobe, ili pokretne stepenice. 

Prodajni objekti korisne površine 600 m2 i veće, moraju imati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe kupaca, i to odvojeno dvije grupe prostorija, jedna grupa za muškarce (ista grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik s pisoarom, odvojeni pred prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom), a jedna grupa za žene (ta grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik, odvojeni pred prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom). Tehničko rješenje tih prostorija treba biti u skladu s posebnim (građevinskim i protupožarnim) propisima.

Oprema prodajnog objekta  mora biti prilagođena vrsti i načinu prodaje robe i izrađena od materijala koji se lako čiste i održavaju. Raspored opreme mora  osigurati sigurno kretanje kupaca i zaposlenih u prodajnom objektu i nesmetano postupanje s robom.

Od navedenih  općih minimalnih tehničkih uvjeta koji se  odgovarajuće primjenjuju na svaki prodajni objekt, iznimno se  može  odgovarajuće odstupiti, ako se prodavaonica  ili skladište odnosno drugi prodajni objekt nalazi u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti,  odnosno u zajedničkoj spomeničkoj cjelini,  uz prethodno pribavljanje odobrenja sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

4. POSEBNI MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA TRGOVINU NA VELIKO

4.1. Skladište za trgovanje robom na veliko

Skladište za trgovanje robom na veliko je prodajni objekt (otvoren, natkriven ili zatvoren) namijenjen za smještaj i čuvanje robe te za obavljanje ostalih aktivnosti skladištenja, odnosno prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina na veliko. Površina skladišta mora biti najmanje 50 m,2 a iznimno i manje  od 50 m2, ali ne manja od 25 m2 uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom. 

Uz skladište za trgovanje robom na veliko potrebno je osigurati uredski prostor i sanitarne prostorije, a u slučaju trgovanja na veliko hranom biljnog i životinjskog podrijetla na raspolaganju moraju biti (i)  prostori za sortiranje i pakiranje robe, te prostori za dozrijevanje i hlađenje robe. Skladište koje ima hladnjaču i komore za dozrijevanje mora imati agregat za dobivanje električne energije. Skladište mora imati rampu za dostavu, a ukoliko su skladišni prostori ispod ili iznad rampe, u skladištu mora postojati tovarni lift. Skladišta (spremnici) za trgovanje naftnim derivatima moraju ispunjavati i uvjetima propisane posebnim propisima kojima se uređuje skladištenje lako zapaljivih tekućina, plinova i krutog materijala. Unutar skladišta moraju se  osigurati odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba, te odgovarajuća  transportna sredstva namijenjena za utovar i istovar robe (dizaličari, viličari i sl.).

4.2. Tržnica na veliko

Tržnica na veliko je posebno organiziran i uređen poslovni zatvoreni i/ili natkriven otvoreni prostor  gdje se trguje na veliko u izvorno pakiranim jedinicama (sanduci, palete, kontejner i sl.) poljoprivrednim proizvodima, a može se trgovati na veliko i hranom biljnog i životinjskog podrijetla, nekultiviranim gljivama i ljekovitim bilje.

Tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostorije, sanitarne prostorije te mostnu vagu nosivosti najmanje 20 tona. Ako se na tržnici prerađuju ili dorađuju, razvrstavaju i/ili pakiraju  poljoprivredni proizvodi, za obavljanje tih  poslova moraju biti osigurani posebni prostori.

5. POSEBNI  MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI TRGOVINU NA MALO

5.1. Tržnice na malo  i skladište za obavljanje trgovine na malo

Tržnica na malo je prodajni objekt, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni natkriveni prostor na otvorenom i/ili zgrade, s pratećom infrastrukturom u kojem se prema unaprijed određenim pravilima (tržnim redom) i uz naplatu prodajnih prostora obavlja izravna prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda te trgovina na malo hranom, hranom za životinje  i ostalim neprehrambenim proizvodima (obuća, odjeća, drvna i metalna galanterija i dr.).  

Neprehrambeni proizvodi mogu se prodavati na otvorenom ili u zatvorenom dijelu tržnice uz uvjet da je taj prostor prostorno odvojen od prostora na tržnici na kojem se obavlja prodaja hrane. Na tržnici na malo trguje se najčešće na štandovima i klupama, a može i iz kioska. Pomoćni prostori tržnice su skladišni prostor za čuvanje robe, prostor ili mjesto za čuvanje pokretne opreme (vaga, klupe, suncobrani i dr.) i sanitarni prostori. 

Sanitarne prostorije za kupce odnosno posjetitelje moraju biti odvojene od sanitarnih prostorija za prodavatelje.   Tržnica na malo mora ispunjavati slijedeće minimalno tehničke uvjete:  otvoreni prostor tržnice mora biti osvijetljen te komunalno i infrastrukturno uređen;  raspored prodajnih mjesta na tržnici mora odgovarati vrsti robe koja se na njoj prodaje;  na tržnici na vidnom mjestu mora biti izložen  kućni red tržnice; tržnica mora imati poseban prostor za odlaganje otpadaka te odvojeno odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima.

Skladište za obavljanje trgovine na malo  je prodajni objekt ( zatvoren ili natkriven otvoren prostor ) namijenjen za obavljanje  skladištenja i trgovine robe  na malo. 

5.2. Prodavaonice (klasične i specijalizirane)

Prodavaonica  mora imati prodajni prostor i pomoćne prostorije. Pod prodajnim prostorom smatra se prostor u kojem se neposredno trguje. Unutarnje uređenje i oprema prodajnog prostora, pored općih i posebnih MTU propisanih ovim Pravilnikom,   mora udovoljavati i dodatnim uvjetima ako su propisani posebnim propisima ovisno o načinu obavljanja prodaje i prodajnom asortimanu (npr. uvjete sukladno propisima o hrani ako se ista prodaje, uvjete propisane za prodavaonice oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava, opasnih kemikalija, lako zapaljivih tekućina i plinova, sredstava za zaštitu bilja, lijekova, medicinskih proizvoda i dr.). 


Najmanja površina specijalizirane prodavaonice hrane i neprehrambenih proizvoda mora biti najmanje 6 m2, a nespecijalizirane prodavaonice pretežito hranom, duhanskim proizvodima i pićem najmanje 12 m2.  Površina prodajnog prostora minimarketa mora biti od najmanje 12 m2 do najviše 400 m2 a supermarketa od najmanje 400 m2 do najviše 2.500 m2  Najmanja površina hipermarketa iznosi  2.500 m2 a  diskonta i "cash&cary" prodavaonice najmanje 50 m2.  Najmanja površina robne kuće je 600 m2, a trgovačkog centra najmanje 3.000 m2.  

U pomoćne prostorije ubrajaju se skladišta za čuvanje robe i ambalaže te sanitarni prostori. Skladište za čuvanje robe i ambalaže  može se nalaziti u prodavaonici ili u njezinoj neposrednoj blizini. Ako se skladište nalazi u sklopu prodajnog prostora, taj dio prostora mora biti odvojen, osim u slučaju skladišta za čuvanje hrane kada  mora biti funkcionalno povezan s prodajnim prostorom. Ukoliko se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda nije nužno imati skladište za svaki prodajni objekt, već više prodajnih objekata istog trgovca na različitim  lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama. Sanitarni prostori u prodavaonici  su sanitarije, prostor za čuvanje  sredstva i pomagala za čišćenje te prostor s garderobnim ormarima za odjeću zaposlenik.

Sanitarije moraju imati toplu i hladnu vodu.  Sanitarije, prostor ili mjesto za čuvanje pomagala  za čišćenje prostorija mogu se nalaziti pokraj prodavaonice ili u njezinoj neposrednoj blizini.  Kod prodavaonica s hranom, sanitarije i prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje moraju biti povezani s prodavaonicom. Pod neposrednom blizinom podrazumijeva da je udaljenost skladišta za čuvanje robe i ambalaže kao i sanitarija, prostora ili mjesta za čuvanje pomagala za čišćenje prostorije u slučaju kada se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima od najviše 100 m. od skladišta odnosno prodavaonice.

Ako je prodaja robe na malo organizirana na način da se obavlja pretežno samoposluživanjem kupaca, prodavaonica mora biti opskrbljena i košaricama za nošenje robe te kolicima za prijevoz robe. U prodavaonici u kojoj se prodaje odjeća, kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac. S obzirom na vrstu robe koja se prodaje, prodavaonica mora imati i  sprave za mjerenje (metar) i  vaganje (vaga) koje moraju biti umjerene sukladno posebnom propisu o mjeriteljstvu i postavljene tako da je kupcima omogućen uvid u mjerenje. Za praćenje isporuke roba mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima  o fiskalizaciji prometa u gotovini.

Prodavaonica u kojoj se  prodaje hrana životinjskoj podrijetla (meso i mlijeko i njihove prerađevine, jaja) mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje, odnosno škrinje. Ako se prodaje pečeno meso ( u komadu ili narezano) i razne salate, potreban je dodatni uređaj  za umjetno provjetravanje (napa), odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja, kojim se osigurava potpuno odvođenje zagađenog zraka iz prodajnog objekta. Ako se prodaje nepretpakirana hrana (hrana u rasutom stanju), potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje nepretpakiranom hranom mora imati slavine koje sprječavaju širenje kontaminacije.

6. UVJETI ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

6.1. Minimalni tehnički uvjeti za pojedine prodajne objekt

6.1.1. Prodajne klupe i štandovi

Prodajne klupe i štandovi su prodajna mjesta odnosno tipizirane i lako prenosive (pokretne) naprave za prodaju robe izvan prodavaonica (na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, unutar trgovačkih centara, ustanova i sl, na mjestima prigodne prodaje, zaštićenim prostorima prirode, OPG-ovima koja prodaju vlastite poljoprivredne proizvode). Prodaja hrane na štandovima i klupama može se obavljati samo ako su osigurani uvjeti propisani posebnim propisima koji se odnose na hranu, što podrazumijeva adekvatnu zaštitu hrane od prašine i drugih atmosferskih utjecaja (kiše, snijega, hladnoće, topline) te sprječavanje kvarenja s mikrobiološkog gledišta lako pokvarljive hrane (primjerice osigurati rashladne uređaje za čuvanje takve hrane i sl.). Hrana  ne smije biti smještena izravno na podu ili neposredno uz robu čija svojstva mogu štetno djelovati na hranu, već eventualno na podestu.

6.1.2. Prodajni kiosk

Kiosk je tipski objekt lagane gotove konstrukcije, tlocrtne površine u pravilu do 15 m2, tipiziran i prenosiv (u cijelosti ili u dijelovima)  koji se može postavljati pojedinačno i u grupi i koji može biti  priključen na komunalnu i drugu infrastrukturu, te čije se postavljanje izvodi suhom montažom (bez temelja) na odgovarajuću podlogu i pretpostavlja mogućnost uklanjanja istog sa određene pozicije. Za kiosk kao prodajno mjesto, bitna je karakteristika da se roba prodaje kroz odgovarajući otvor na kiosku, dakle bez ulaska kupca u prodajni prostor kioska.  Ako se u kiosku prodaje pretpakirana hrana, kiosk mora biti opremljen praonikom za ruke s toplom i hladnom vodom. Kiosk mora imati osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 m.

6.1.3. Prodajni automat

Prodajni automat je naprava putem koje se obavlja prodaja različitih proizvoda bez izravnog kontakta prodavatelja i potrošača,  na način da kupac ubaci u za to predviđeni otvor novac, žeton ili posebnu karticu ili tome slično, a prodajni automat „izbacuje“ kroz posebni otvor prethodno izabrani proizvod.  Prodajni automat mora biti tehnički  ispravan, a trgovac koji prodaje robu putem prodajnog automata dužan je pratiti i osigurati ispravno funkcioniranje automata. Trgovac je dužan na prodajnom automatu  vidno  istaknuti naznaku svoje tvrtke  i sjedišta, a poželjno je istaknuti i telefonski broj radi kontakta. U praksi se pojavila dvojba da li se aparati za pripremanje kave u prodajnom objektu (npr. pekarnicama, kiosku za prodaju tiska, pokretnom vozilu i sl.) u svrhu konzumacije izvan prodajnog objekta   (tzv. "coffe to go") smatraju prodajnim aparatima u djelatnosti trgovine ili ugostiteljstva,  na što se Ministarstva turizma očitovalo da se prodaja kave iz takvih aparata,  kao i prodaja  sokova i sladoleda u originalnom pakiranju iz samostojećih aparata ne smatraju ugostiteljskom već trgovačkom djelatnošću. 

6.1.4. Pokretno vozilo   

Pokretno vozilo je prilagođeno vozilo koje se najčešće koristi za obavljanje pokretne prodaje  odnosno prodaje bez stalnog prodajnog mjesta (prodaje od mjesta do mjesta), a koja se još može obavljati i putem pokretnih kolica i plovnog objekta.  Svako zadržavanje pokretnog vozila kojim se obavlja prodaja dulje  od 15 minuta  na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju.  Jednako tako, pokretnom prodajom se ne smatra dostavljanje robe motornim vozilom kupcu na njegovu dostavnu adresu koju je prethodno kupio u prodajnom objektu ili na daljinu, jer se u tom slučaju radi o dostavnom vozilu, a ne vozilu  za obavljanje pokretne prodaje.  Motorno vozilo mora biti registrirano i tehnički ispravno sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tehnički pregled cestovnih motornih vozila.

6.2. Uvjeti sukladno propisima o hrani za prodaju

Prodajni objekti u kojima se obavlja skladištenje i/ili prodaja hrane moraju stalno ispunjavati slijedeće opće higijenske zahtjeve: prostorije moraju biti čiste, održavane u dobrom stanju; izgradnja, lokacija i veličina prostora moraju biti takvi da omogućuju održavanje, čišćenje i/ili dezinfekciju, sprečavaju ili smanjuju kontaminacije putem zraka, osiguravaju odgovarajući radni prostor koji omogućuje higijensko obavljanje svih poslova, te prema potrebi osiguravaju prikladne uvjete za rukovanje i skladištenje pri kontroliranim temperaturama; mora biti osiguran dogovarajući broj zahoda s tekućom vodom spojenih na učinkoviti odvodni sustava (zahodi ne smiju biti otvoreni prema prostorijama u kojima se rukuje hranom); mora biti osiguran odgovarajući broj umivaonika za pranje ruku s toplom i hladnom tekućom vodom i sredstvima za pranje ruku i higijensko sušenje; mora biti osigurana primjerena i dostatna prirodna ili umjetna izmjena zraka te odgovarajuće prirodno i/ili umjetno osvjetljenje; prema potrebi, mora se osigurati odgovarajući garderobni prostor za osoblje; sredstva za čišćenje i dezinfekciju ne smiju se skladištiti u prostorijama u kojima se rukuje hranom.

Prodajni štandovi i klupe, prodajni automati i pokretna vozila za obavljanje trgovine izvan prodavaonica, dodatnom moraju ispunjavati i slijedeće posebne higijenske zahtjeve: prema potrebni na raspolaganju moraju biti odgovarajuće sanitarne prostorije i odgovarajući garderobni ormarići za prodajno osoblje koje prodaje robu na klupama i štandovima izvan tržnica na malo; mora se osigurati odgovarajuća mogućnost čišćenja prodajnih objekata i prodajnom mjesta; radne površine moraju biti podobne za čišćenje  (od glatkog i perivog te neotrovnog materijala); na raspolaganju mora biti odgovarajuće rješenje i/ili prostori za održavanje i praćenje temperaturnih uvjeta prikladnih za hranu, kao i za  higijensko skladištenje i odlaganje otpadnih tvari; hrana mora biti smještena na klupama i štandovima na način da se osigura zaštita od vanjske kontaminacije (prašine, insekata)  i utjecaja vremenskih prilika (topline, kiše, snijega)

6.3. Uvjeti glede mjesta prodaje i uvjeti za pokretnu prodaju

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodajnog  automata i prigodna prodaja može se obavljati na javno-prometnim površinama samo na onim mjestima koja su za tu namjenu određena odlukom predstavničkog tijela grada ili općine, a na drugim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine samo na onim mjestima za koja je (na zahtjev trgovca ili drugog prodavatelja) predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje. Odredbom  čl. 10.st.6. Zakona propisano je da će predstavničko tijelo grada ili općine  propisati vanjski izgled prodajnih štandova i klupa, kioska, prodajnih automata i/ili objekata putem kojih se obavlja prigodna prodaja na javno-prometnim površinama ili površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, vodeći pritom računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Pokretna prodaja (prodaja putem pokretnog motornog vozila) sukladno čl. 10. st.4. Zakona, može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem se području pokretna prodaja odvija. 

Ako predstavničko tijelo grada ili općine nije donijelo odluku o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na malo na klupama i štandovima, putem kioska, prodajnog automata i prigodna, ili nije donijelo odluku o  uvjetima za obavljanje pokretne prodaje, tada se prodaja na području tog grada ili općine ne smije obavljati.      

7. ZABRANE GLEDE PRODAJE ROBE NA OTVORENOM PROSTORU

Odredbom čl. 39. st.2. i 3.  Pravilnika propisano je da se na klupama i štandovima na tržnicama na malo i izvan tržnica ne mogu se prodavati elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV prijemnici i njihovi dijelovi i pribor, pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa, kao niti druga roba koju je prema odredbama posebnih propisa zabranjeno prodavati izvan prodavaonica (npr. oružje).

8. ZAKLJUČAK

U cilju omogućavanja nesmetanog i sigurnog procesa kupovine proizvoda, očuvanja kakvoće i ispravnosti  robe koja se nudi na prodaju, propisani su minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, a koje rješenjem utvrđuje nadležno upravno tijelo. Predmet ovog članka je upoznati trgovce i druge prodavatelja koje minimalno tehničke i druge uvjete je potrebno ispuniti za pojedine prodajne objekte te u kojim slučajevima se djelatnost trgovine obavljati bez ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Darko Marečić, dipl iur


[1] Nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva; pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u Upisnik  dobavljača sadnog materijala; pravna ili fizička osoba koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i dozvolu za akvakulturu;   pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik šumoposjednika; pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti; udruge i druge neprofitne pravne osobe.

[2] Mišljenje Državnog inspektorata kl. 336-01/09-01/404., Ur.br. 556-07/01-09-01 od 18.6.2009.

[3] Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta dostupan je na mrežnoj stranici svakog od mjesno nadležnih upravnih tijela ili se može dobiti u pisarnici  tog tijela. (Npr. za Grad Zagreb sa mrežne stranice  upravnog odjela za gospodarske djelatnosti i rad: https://www.zagreb.hr/obrasci-gospodarske-djelatnosti/105132;  za Zagrebačku županiju sa mrežne stranice Upravnog odjela za gospodarstvo: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/obrasci/23/trgovina)

[4] Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

[5] Zakon o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.)

[6] Za rješenje o utvrđivanju MTU uvjeta naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 18. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 92/21., 93/21.-ispr. i 95/21.-ispr.), a sukladno čl. 31. Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 115/16.) kako slijedi: za prodajne objekte površine do 200 m2 - 130,00 kn, za prodajne objekte površine veće od 200 m2 - 280,00 kn i za prodajne objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine izvan prodavaonica - 50,00 kn.

[7] Sanitarni uvjeti potrebni su samo za prodaju hrane i/ili  predmeta opće uporabe  izvan prodavaonice, a rješenjem odnosno odobrenjem ih utvrđuje mjesno nadležni sanitarni inspektor Državnog inspektorata. Sanitarni uvjeti propisani su prilogom II  poglavljem 1. i 3.  Uredbe  (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29.4.2004. o higijeni hrane.

[8] Izvod iz mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Kl. 330-01/10-01/163., Ur.br. 526-05-01-01/3-10-2 od 3.3.2010 ("Za skladište proizvođača u kojemu se po završetku proizvodnje drže gotovi proizvodi i koji služi isključivo za potrebe direktne prodaje tog proizvođača, bilo prema narudžbama trgovaca ili za prodaju vlastitih proizvoda putem zastupnika, nije potrebno podnositi zahtjev nadležnom državnom uredu o ispunjavanju uvjeta propisanih odredbama čl. 12. Zakona o trgovini, odnosno nije potrebno izdavati rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta.").

[9] Prethodno odobrenje izdaje  mjesno nadležan konzervatorski odjel, a u Gradu Zagrebu,  zavod za zaštitu spomenika  kulture i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

[10] Prodaja robe iz kioska ne podrazumijeva prodaju robe izložene na samostojeće stalke, klupe ili rashladne ormare koji se nalaze neposredno ili pokraj kioska, jer se takav način prodaje ne smatra prodajom iz kioska.

[11] Mišljenja Ministarstva turizma:  Kl. 011-01/18-01/76., Ur.br.: 529-06-18-2 od 12.2.2018.

[12]  Mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Kl. 330-01/10-01/82., Ur.br. 526-05-01-01/3-10-2 od 10.2.2010.

[13] Mišljenje Ministarstva gospodarstva, Kl. 330-01/15-01/93., Ur.br. 526-05-01-01/1-141-02 od 23.3.2015.

[14] Mišljenje Ministarstva gospodarstva Kl. 330-01/15-01/25., Ur.br. 526-05-01/1-15-02 od 28. 2015.

InvaliditetZakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) uređuje se pravo osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, njihovo zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje i djelatnost centara za profesionalnu rehabilitaciju, mjere za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, te djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U „Narodnom novinama“ br. 55/24. objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenih kod poslodavca koji stupa na snagu 1. listopada 2024., a novost je da se njime poslodavcima nameću opsežnije obaveze vezane za vođenje evidencije o radnicima. Propuštanje vođenja evidencije o radnicima ili radnom vremenu prema Zakonu o radu predstavlja najteži prekršaj poslodavca, stoga je autor u članku ukratko analizirao te nove obaveze i na koga se one odnose.

Stečaj je poseban izvanparnični sudski postupak koji se provodi radi skupnog namirenja svih vjerovnika stečajnog dužnika i to unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. Ukoliko dođe do stečaja poslodavca, prema Stečajnom zakonu, u tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa. Autor u članku pojašnjava pojam stečaja i stečajnog postupka s posebnim naglaskom na isplate plaće radnicima.

Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače stupio je na snagu 8. svibnja 2024. godine te je donio određene promjene o kojima će biti više riječi u nastavku teksta.

Tema godišnjih odmora za radnike je vrlo popularna i nerijetko izmami osmjehe na lica. Kako se ljeto približava, intenzivno se počinje planirati ljetni godišnji odmor, a također se aktualizira pitanje isplate regresa za godišnji odmor od strane poslodavca. O tome koje su obveze poslodavca u vezi godišnjih odmora te isplate regresa, ali i pregled najčešćih dilema koje proizlaze iz ove problematike, možete saznati u nastavku članka.