27.10.2023 09:06
Lokalni porezi
U šestom krugu porezne reforme promijenilo se devet zakonskih propisa te su u „Narodnim novinama“, broj 114/2023. od 4. listopada 2023. godine objavljeni: 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak; 2. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima; 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima; 4. Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom; 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit; 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost; 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu; 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza; 9. Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima se uređuje sustav lokalnih poreza kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o čemu će više biti u nastavku teksta.

Zakon o lokalnim porezima1 (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje sustav lokalnih poreza kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave2 propisuje da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju prihodima od poreza te da oni pripadaju jedinicama lokalne ili regionalne samouprave odnosno gradovima ili općinama i županijama.

Oporezivanje dohotka u Republici Hrvatskoj je osim Zakonom o porezu na dohodak3 uređeno i Zakonom o porezima koji jedinicama lokalne samouprave daje mogućnost da obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja odlukom propišu plaćanje prireza porezu na dohodak.

Polazeći od ovoga najznačajnijeg izvora prihoda jedinica lokalne samouprave vidljivo je da one imaju nisku fiskalnu autonomiju odnosno mogu utjecati tek na visinu prihoda ostvarenu od prireza porezu na dohodak.

Promjene u zakonodavnom okviru

Stoga je zakonodavac je pristupio novim promjenama zakonodavnog okvira u poreznom sustavu s ciljem povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave vodeći računa o Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi prema kojoj najmanje dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz lokalnih poreza i naknada, čije stope, u granicama utvrđenim zakonom, određuju same lokalne jedinice.

Dakle, s ciljem povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države Zakonom se propisuje raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor.

Nadalje, Zakonom se uređuje obveza plaćanja poreza na dohodak po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak i nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor što znači da ona vlasnika kuće za odmor ne oslobađa od plaćanja poreza na kuće za odmor.

Ključne mjere kojima se uređuju promjene

1)      ukida se prirez porezu na dohodak odnosno u sklopu predloženog poreznog paketa (izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o lokalnim porezima i Zakona o financiranju JLP(R)S-a) porez na dohodak i prirez porezu na dohodak ujedinjuju se u jedno javno davanje,

2)      proširuje se raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor:

3)      propisuje se da obveza plaćanja poreza na dohodak po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema posebnom propisu nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor,

4)      trenutno je propisan raspon od 0,66 do 1,99 eura i on se, uz iznimku prilagodbe uvođenju eura, nije mijenjao od 2001. te se sada propisuje novi raspon od 0,60 do 5,00 eura,

5)      zaokružuju se propisani iznosi lokalnih poreza:

-        iznosi se zaokružuju na način da ni porezni obveznici ni JLP(R)S ne budu u financijski nepovoljnijem položaju u odnosu na njihov trenutni položaj

6)      propisuje se obveza jedinica lokalne samouprave da svoje odluke o lokalnim porezima usklade sa izmjenama Zakona o lokalnim porezima (brišu prirez iz njih) do 15. prosinca 2023.

Prema tome, promjenom Zakona o porezima ukida se prirez poreza na dohodak odnosno dva javna davanja se ujedinjuju u jedno davanje te se zaokružuju propisani iznosi lokalnih poreza, što će pojednostaviti sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj.

Dodatno, proširuje se raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor, što doprinosi povećanju autonomije lokalnih vlasti i smanjenju ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države.

Uz značajno  pojednostavljenje sustava oporezivanja dohotka, povećavanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te ukidanjem prireza porezu na dohodak odnosno njegovom ujedinjenju u porez na dohodak jedinicama lokalne samouprave omogućuje se da sami odrede visinu stope poreza na dohodak u granicama utvrđenim zakonom s ciljem  visine potrebnih prihoda za ostvarenje svojih zadaća.

Promjene poreza kroz izmjenu Zakona o porezu na dohodak

S obzirom da se promjene Zakona o lokalnim porezima odnose i kroz promjenu poreza na dohodak, u nastavku ćemo iznijeti ključne mjere kojima se uređuju promjene, a to su: 

 • omogućiti jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze, u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak). Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o visini porezne stope primjenjuju se stope 20% i 30%. Ostale parametre obračuna poreza – osobni odbitak, neoporezive primitke, prag za primjenu poreznih stopa i ostale parametre propisuje se zakonom
 • ukidanje prireza porezu na dohodak za sve dohotke
 • povećanje praga za primjenu više stope poreza na dohodak (prijedlog 50.400 eura)
 • zaokruživanje iznosa u eurima, svi iznosi se zaokružuju u korist poreznih obveznika
 • brisanje pojma osnovnice osobnog odbitka
 • povećanje osnovnog osobnog odbitka na iznos od 560 eura, povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak
 • porezni tretman napojnica:

-       propisuje se iznos neoporezive napojnice za plaćanja u gotovini i karticama (neoporezivi dio prijedlog: 560 eura x 6 = 3.360 eura)

-       iznos napojnice iznad neoporezivog dijela – konačan drugi dohodak (obračun poreza bez doprinosa) po stopi od 20%

 • preciziranje postojeće mogućnosti doniranja za opće korisne svrhe i više od 2% ako postoje programi i odluke nadležnih ministarstva donesene uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske – primjerice gradnja sportske infrastrukture u skladu sa strateškim dokumentima za razvoj sporta
 • povećavanje iznosa vrijednosti imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije u korist poreznih obveznika
 • izjednačavanje opcijske dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica – radi stimulacije zaposlenika omogućiti dodjelu udjela u društvu kroz porezni tretman dohotka od kapitala (bez obračuna doprinosa)
 • rok za plaćanje poreza po godišnjem obračun poreza na dohodak na određeni datum (28.02.) radi pojednostavljenja sustava – prema važećem rješenju rok za plaćanje prema danu podnošenja prijave
 • ujednačavanje početka računanja roka od 2 godine kod kapitalnih dobitaka, odnosno u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine stečene darovanjem i u slučaju kada se radi o otuđenju financijske imovine izvršene između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, drugih članova uže obitelji, razvedenih bračnih drugova i ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, kako bi se izbjegle nejasnoće u primjeni tih odredbi.
 • povećanje trenutno propisanih poreznih stopa koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka s 10% na 12%, s 20% na 24% i s 30% na 36%
 • izjednačavanje poreznog tretmana dohotka od kapitala s osnove kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, budući da iste nisu oporezive, s kamatama ostvarenim ulaganjem u ostale dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • propisuje se da se otuđenjem, u dijelu koji se odnosi na otuđenje financijske imovine, ne smatra otuđenje dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje izdaje Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

S obzirom na to da su oba porezna zakona u primjeni Ministarstvo financija putem Porezne uprave objavilo je na svojim mrežnim stranicama 13. listopada 2023. Obavijest za lokalne i područne (regionalne) samouprave  o postupanju i rokovima sukladno Zakonima.

S tim u svezi ministarstvo daje Upute o procedurama i rokovima donošenja odluka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima koji su u primjeni, te se utvrđuje dužnost predstavničkim tijelima jedinice lokalne samouprave o donošenju Odluka i to:

• Odluke kojom će utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023.

• Odluke kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke (u kojima su propisani prirezi) te Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023. 

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3608&List=Vijesti

Isto tako, objavljeni su i predlošci navedenih Odluka kao pomoć jedinicama lokalne samouprave  u njihovom donošenju.

 • Predložak Odluke kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima poreza na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke (u kojima su propisani prirezi), dostupan na sljedećoj poveznici
 • Predložak Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023., dostupan na sljedećoj poveznici

Napomena za kraj, člankom 12. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. do 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Tatjana Martinović, dipl. iur.  

_______________________

^ 1 „Narodne novine", br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/2023.

^ 2 "Narodne novine" br. 127/17., 138/20., 151/22., 114/23.

^ 3 "Narodne novine" br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22., 114/23.

TurizamTuristički vodiči bitni su sudionici u pružanju usluga u turizmu te imaju značaj utjecaj na sveukupne dojmove turista koji samostalno ili u sklopu organiziranih turističkih putovanja posjećuju odabranu turističku destinaciju na području naše zemlje.  U nastavku  pišemo o tome tko sve i uz koje uvjete i obveze smije pružati usluge turističkog vodiča.

Nastavno na uvodni članak o ključnim pitanjima iz područja prava intelektualnog vlasništva vezano za održavanje nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024 koji smo ranije objavili u ovom tekstu autorica će se fokusirati na formalna prava intelektualnog vlasništva i to na prava žiga i industrijskog dizajna kojima su zaštićeni primjerice nazivi natjecanja Euro 2024, slogani, amblemi, pehar, logotipi i maskota natjecanja te će izložiti najvažnije smjernice vezano za korištenje spomenutih zaštićenih simbola  nogometnog prvenstva UEFA Euro 2024.

Internetska trgovina omogućila je znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja. Glavni cilj ovog članka je ukazati na problematiku ilegalne trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je ugroženo ne samo zdravlje i dobrobit životinja, nego i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri prodaji kućnih ljubimaca.

Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. S obzirom na to da se u praksi javlja čitav niz dilema i pitanja u vezi poreznog tretmana napojnica, autor u članku donosi pregled svega što je potrebno znati oko navedene problematike.

Osim pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u objektima u građevini (sobama, apartmanima i kućama za odmor) iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sve većem broju odlučuju se i na pružanje usluga smještaja u objektima na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru tj. pružanja usluga kampiranja.  Koje uvjete moraju ispuniti objekti  za kampiranje iznajmljivača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te kojih se obveza i zabrana pritom pružatelji usluga kampiranja moraju pridržavati s motrišta ugostiteljskih propisa, pišemo u nastavku ovoga članka.