Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Nina i Općine Vir trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vir