Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje Općine Cerna (naselja: Cerna I Šiškovci)