Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova