Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja