Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije