HAKOM

, Zagreb
Datum ažuriranja: 18.10.2014.
OIB: 87950783661
MBS: 080500518
Pravni oblik: u.(ustanova)
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 30.9.2004.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - F x
Poslovni prihodi - - - P l
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - k u
EBITDA - - - T z
EBITDA marža (%) - - - j B
EBIT - - - g E
EBIT marža (%) - - - D K
Neto dobit - - - f h
Operativni novčani tok - - - x F
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - h b
Financijske obveze - - - X T
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - j K
Omjer duga i EBITDA - - - P $
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - e h
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - L e
Broj zaposlenika - - - U K
Prosječna mjesečna neto plaća - - - U A

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Republika Hrvatska , OIB:OFOXŁKSZŁDW , osnivač
Povezani subjekti (498)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tonko Obuljen , OIB:dbTYJYyx&kr , zastupnik OFVpPsnFmWqD&aTZFWI@TfusZLIBGbTXVcxICQ#gs#WAsXW€v€saunXoQjPEjlŁKDToZiLXvbiLZIuŁBuJMHp
yjoEIxZBw@G

Podaci o subjektu

OIB: 87950783661

Ulica: Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Djelatnosti: Donošenje odluka u vezi s utvrđivanjem mjerodavnih tržišta, provedbom analize tržišta te određivanjem i ukidanjem regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom; Donošenje odluka u vezi s određivanjem operatora univerzalnih usluga i utvrđivanjem njihovih prava i obveza; Donošenje Plana adressirranja, Plana numeriranja i planova dodjele radijskih frekvencija te utvrđivanje prijedloga Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra; Donošenje odluka u vezi s obveznim prijenosom radijskih i televizijskih kanala; Kontrola radiofrekvencijskog spektra i obavljanje mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka smetnja u radiofrekvencijskom spektru; Obavljanje tehničkih pregleda i radijskih mjerenja te izračun i mjerenje vrijednosti elektromagnetskog polja; Sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova za potrebe Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama; Priređivanje javnih savjetovanja i stručnih skupova te provedba istraživanja tržišta i javnog mnijenja u vezi s pojedinim pitanjima iz područja elektroničkih komunikacija; Međunarodna suradnja u području elektroničkih komunikacija te sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija; Sklapanje provedbenih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, na temelju dobivene ovlasti; donošenje propisa za provedbu ZEK-a koji su u nadležnosti Agencije u skladu s odredbama ZEK-a; izdavanje potvrda, odobrenja, posebnih ovlaštenja i drugih akata u skladu s odredbama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja elektroničkih komunikacija, a osobito pokazatelja razvoja tržišta, u skladu s odredbama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u primjeni ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; obavljanje drugih poslova utvrđenih ZEK-om; donošenje propisa za provedbu ZPU-a, koji su u nadležnosti Agencije u skladu s odredbama ZPU-a; zaštita prava korisnika poštanskih usluga te rješavanje sporova između korisnika i davatelja poštanskih usluga; vođenje i redovito obnavljanje baza podataka, očevidnika, upisnika i drugih podataka iz područja poštanskih usluga, koje Agencija prikuplja u skladu s odredbama ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja poštanskih usluga, a osobito pokazatelja razvoja tržišta, u skladu s odredbama ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; davanje stručnih mišljenja i objašenjanja u primjeni ZPU-a i propisa donosenih na temelju ZPU-a; sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova u skladu sa ZPU-om; međunarodna suradnja u području poštanskih usluga te sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području poštanskih usluga; obavljanje drugih poslova utvrđenih ZPU-om, propisima donesenim na temelju ZPU-a te Statuta; nadzor i regulacija cijena, cjenika usluga i općih uvjeta poslovanja operatora na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga; donošenje odluka u vezi s utvrđivanjem i ukidanjem regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom; donošenje odluka u vezi s određivanjem operatora univerzalnih usluga i utvrđivanjem njihovih prava i obveza; rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga te između operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i operatora usluga s posebnom tarifom; utvrđivanje obveza infrastrukturnim operatorima i rješavanje sporova u vezi sa zajedničkim korištenjem elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme; nadzor nad provedbom obveza iz općih ovlaštenja i donošenje odluka o zabrani obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; donošenje odluka u vezi s izdavanjem, izmjenom, produljenjem, prijenosom i oduzimanjem pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanih na temelju javnog poziva, javnog natječaja i javne dražbe; donošenje Plana adresiranja, Plana numeriranja i planova dodjele radijskih frekvencija te utvrđivanje prijeloga Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra; donošenje odluka u vezi s obveznim prijenosom radijskih i televizijskih kanala; rješavanje sporova između krajnjih korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga, utvrđivanje infrastrukturnog operatora na općem dobru i nakretnimama drugih osoba te utvrđivanje visine naknade za pravo puta; djelotvorno upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom u elektroničkim komunikacijama; nadzor nad provedbom usklađenosti poslovanja operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga s odredbama ZEK-a o sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te zaštiti osobnih podataka; inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o elektroničkim komunikacijama i propisa donesenih na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama; kontrola radiofrekvencijskog spektra i obavljanje mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka smetnja u radiofrekvencijskom spektru; obavljanje tehničkih pregleda i radijskih mjerenja te izračun i mjerenje vrijednosti elektromagnetskog polja; sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova za potrebe Vlade Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama; priređivanje javnih savjetovanja i stručnih skupova te provedba istraživanja tržišta i javnog mnijenja u vezi s pojedinim pitanjima iz područja elektroničkih komunikacija; međunarodna suradnja u području elektroničkih komunikacija te sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija; sklapanje provedbenih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini, na temelju dobivene ovlasti; suradnja s nadležnim nacionalnih regulatornim tijelima država članica Europske unije, BEREC-om, udrugama nadležnih regulatornih tijela i nacionalnim regulatornim tijelima drugih država u elektroničkim komunikacijama; donošenje propisa za provedbu ZEK-a koji su u nadležnosti Agencije u skladu s odredbama ZEK-a; utvrđivanje tehničke podloge za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija; izdavanje potvrda, odobrenja, posebnih ovlaštenja i drugih akata u skladu s odredbama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; vođenje i redovito obnavljanje baze podataka elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, baze podataka radiofrekvencijskog spektra, brojevnog i adresnog prostora i drugih baza podataka te očevidnika, upisnika i drugih podataka koje Agencija prikuplja u skladu s odrebama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; redovito objavljivanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja elektroničkih komunikacija, a osobito pokazatelja razvoja tržišta, u skladu s odredbama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u primjeni ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a; obavljanje drugih poslova utvrđenih ZEK-om; donošenje propisa za provedbu ZPU-a, koji su u nadležnosti Agencije u skladu s odredbama ZPU-a; donošenje i ukidanje odluka o određivanju davatelja univerzalne usluge; donošenje i ukidanje odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga; donošenje odluka o načinu računovodstvenog razdvajanja; donošenje odluka u vezi s pristupom mreži; donošenje odluka kojim se utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje, osniva kompenzacijski fond te utvrđuje doprinose koje moraju uplatiti davatelji poštanskih usluga; nadzor i regulacija cijena univerzalne usluge, posebnih cijena te općih uvjeta davatelja univerzalne usluge; zaštita prava korisnika poštanskih usluga te rješavanje sporova između korisnika i davatelja poštanskih usluga; inspekcijski nadzor nad primjenom ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; vođenje i redovito obnavljanje baza podataka, očevidnika, upisnika i drugih podataka iz područja poštanskih usluga koje Agencija prikuplja u skladu s odredbama ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; redovito obavljanje podataka, obavijesti i dokumenata iz područja poštanskih usluga, a osobito pokazatelja razvoja tržišta, u skladu s odredbama ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga, te poduzimanje potrebnih mjera za osiguranje ravnopravnoga i djelotvornoga tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih usluga; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja u primjeni ZPU-a i propisa donesenih na temelju ZPU-a; sudjelovanje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica programa i provedbenih planova u skladu sa ZPU-om; međunarodna suradnja u području poštanskih usluga te sudjelovanje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području poštanskih usluga; suradnja s nadležnim nacionalnih regulatornim tijelima država članica Europske unije, udrugama nadležnih regulatornih tijela i nacionalnim regulatornim tijelima drugih država u području poštanskih usluga; obavljanje drugih poslova utvrđenih ZPU-om, propisima donesenim na temelju ZPU-a te Statuta; rješavanje u postupku po prigovoru u vezi s izvješćem o mreži, primjenom izvješća o mreži, postupkom dodjele kapaciteta i uvjetima za pristup, pristupm i naknadom za željezničke usluge, a posebno u slučaju kada operator uslužnog objekta ne udovolji zahtjevu za kapacitetom kako je to propisano ZRTŽU-om; rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza putnika koja uključuje kabotažu; rješavanje povodom zahtjeva za ocjenom ugrožavanja ekonomske ravnoteže ugovora o obavljanju usluga javnog prijevoza putnika; davanje odobrenja za naplatu naknade u slučaju nedostatnosti kapaciteta na određenim dijelovima infrastrukture tijekom razdoblja zakrčenosti; davanje mišljenja na ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom; davanje mišljenja o utjecaju odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju visine naknade za željezničke usluge na tržištu željezničkih usluga; davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva; nadzor stanja tržišnog natjecanja na tržištu željezničkih usluga; definiranje razumnog roka operatoru uslužnog objekta za odgovor na zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i uslugama u tom objektu; nadzor nad pregovorima između podnositelja zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta i upravitelja infrastrukture o visini infrastrukturnih naknada; provedba revizije ili pokretanje vanjske revizije upravitelja infrastrukture, operatora uslužnih objekata, željezničkih prijevoznika radi provjere sukladnosti s odredbama o odvajanju računovodstva; pripremanje mišljenja o pitanjima državnih potpora; nadzor nad provedbom Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu; obavljanje poslova u svezi zaštite prava putnika; donošenje propisa za provedbu ZRTŽU-a koji su u mjerodavnosti Agencije, željezničkog sustava i tijelom nadležnim za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i prijedlog okvira za razmjenu informacija; suradnja i razmjena informacija s regulatornim tijelima država članica Europske unije, a posebno kroz mrežu regulatornih tijela pri Europskoj komisiji; sudjelovanje u radu svih asocijacija regulatornih tijela koja djeluju na tržištu željezničkih usluga; savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza robe i putnika; obavljanje statističkih i drugih pokazatelja razvoja tržišta željezničkih usluga; obavljanje inspekcijskog nadzora u području zaštite prava putnika; obavljanje drugih poslova utvrđenih ZRTUŽ-om; obavljanje poslova nositelja Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja