Addiko Bank d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.4.2023.
OIB: 14036333877
MBS: 080072083
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 339.522.096 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 4.6.1996.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Slavonska avenija 6
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

-
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - F s
Poslovni prihodi - - - k r
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - C I
EBITDA - - - S J
EBITDA marža (%) - - - L v
EBIT - - - V w
EBIT marža (%) - - - E N
Neto dobit - - - z d
Operativni novčani tok - - - i &
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - M J
Financijske obveze - - - F Q
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - f Y
Omjer duga i EBITDA - - - t j
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - P
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - c A
Broj zaposlenika 914 888 - B Z
Prosječna mjesečna neto plaća - - - s h

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ana Dorić Škeva , OIB:SpIltsLKpYv , član uprave FBeDŁq&JKEvNL@YyTnKt&Ed$KU@Ja€$gGioir#cQFPhccb@oVzxcekzBdizksso
MIPHiPvHYK#omcAYoXOu
Mario Žižek , OIB:hGYBbonEIBy , predsjednik uprave dSgVUNUUZfsYSk&NecKKMe€HFpOlzhq€XRXVFHmKTDvPuoGXfbIi€wlŁU
YPkŁpaxutBANgHXwŁ
Ivan Jandrić , OIB:wJopTXjxGYY , član uprave IAgmYBnyCLki€bAmFJ€Urs€ŁbQlFyAIiCYltaUufaftuMhqOSqenHEnWCgKHWhŁ
BCBgfvNMqVYzM€Kt#f

Nadzorni odbor

Andrea Castellarin , OIB:WtHcba@rOq# , član nadzornog odbora KnJyfsrKALYEeuRpKaYysPh
ŁuyfhgiugcSfnPBnLYjzU€ojoJrtQwyH$FKEn
Herbert Juranek , OIB:NJjYXxhLOka , predsjednik nadzornog odbora ItMZJVMAFOxXvudqkLkiE@A€OŁb@GHXZfRkdjZ@fyJ€YWrujzG@AjCVLsOKJ#Pz@xXydJŁHLNEp$€hicLxEAKWwd&ZqUOtljPAhŁzQa
zŁrtfSZMKmo€CLztahVhqPs&aYFl@Ajj$XKAYjQKcMfofvj
Sanela Pašić , OIB:YVNHXdopkMv , član nadzornog odbora TGMtOKCEClAzUwQKFdpEWkvnPqzLFNngujQJ@o@Vlbs@XcyQHSjL#IYoQfdeRxŁv@aErgGNWgUY$xxQtyiEsjcllLhyYKZEtb@A&XGqAFMlgpcxZPqmotMLbvZg€NuMHQkZ#xTVryDnXwF&oqZJ
ZsVAPrfH€grsQAdPEC&h$V#vqfukqcxNtlsU#kKISMWKHQW
Tomislav Perović , OIB:XTvxmuxNEyg , član nadzornog odbora
Qp@#WcpdŁkOJVax Povezani subjekti (1)
Sava Ivanov Dalbokov , OIB:tPp€qnZJXR$ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora lKZ$YncTUbLXv#akRrIKZXvAidFHywgfjbwfDDMgmBFWhy#EPDIXOHbNVZT$hUbe#mtTD$gOfidXRYYqjByunIRcAjJjpQ€Rghb$EhBTd#yljD&&B
jSgcmwrURSas&eOjLxq&cmBAeRtQly&mMiG€Xvzqqgs

Podaci o subjektu

OIB: 14036333877

Ulica: Slavonska avenija 6

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 339.522.096 euro

Djelatnosti: davanje kredita osobama iz točke 1., manjim i srednjim poduzetnicima te drugim bankama; davanje jamstva i bankovnih garancija te preuzimanje drugih obveza za osobe iz točke 1; prikupljanje sredstva izdavanjem vrijednosnih papira i na druge načine koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka; kupovanje i prodavanje za svoj račun ili za račun svojih komitenata instrumenata tržišta novca (uključujući između ostalog čekove, mjenice i certifikate o depozitu) vrijednosne papire Republike Hrvatske ili Hrvatske narodne banke; pružanje usluga platnog prometa osobama iz točke 1; pružanje ostalih financijskih usluga koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka; primanje svih vrsta depozita u domaćoj i stranoj valuti od trgovca pojedinca i fizičkih osoba, uključujući i one fizičke osobe čija je poslovna aktivnost upisana u skladu sa Zakonom o obrtu; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, - financijskim ročnicama i opcijama, - valutnim i kamatnim instrumentima; usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala: - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim; poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 15. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun klijenta, - trgovanje za vlastiti račun, - upravljanje portfeljem, - investicijsko savjetovanje, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, - davanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima, - usluge deviznog; poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezanih uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge; obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje; izdavanje elektroničkog novca