Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine