02.03.2023 12:00

Euro

Poduzetnicima su tijekom poslovanja za realizaciju određenih projekata koji će im omogućiti daljnji razvoj potrebna financijska sredstva iz različitih financijskih izvora. Jedan od tih financijskih izvora su i europski fondovi, odnosno financijska sredstva koja su osigurana u sklopu istih. No, treba naglasiti da je za dobivanje tih financijskih sredstava potrebno zadovoljiti i određene uvjete koji često nisu nimalo jednostavni.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o financijskim mogućnostima za poduzetnike iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., s naznakom plana natječaja za 2023. godinu, a što je svojevrstan vodič poduzetnicima prilikom planiranja poslovnih aktivnosti u tekućoj godini. Na taj način moći će pravovremeno podnijeti prijavu, odnosno projektne prijedloge na pojedine natječaje, te tako osigurati potrebna financijska sredstva.

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, te se upravo nalazimo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Financijska omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada, te iznosi 1 824,3 milijardi eura, s tim da je za Republiku Hrvatsku na raspolaganju više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Financijska sredstva koja su državama članicama dostupna u financijskom razdoblju 2021.-2027. dodjeljuju se iz dva izvora. Jedan od tih izvora je i Višegodišnji financijski okvir (VFO) Europske unije koji se programira za sedmogodišnje razdoblje. Naime,u okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja Republici Hrvatskoj je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura.

Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+ i Kohezijski fond), Fond za pravednu tranziciju (FPT), Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), Fond za unutarnju sigurnost (FUS), Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike (BMVI), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

Europska komisija je 9. studenoga 2022. godine odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,020 milijardi eura, te iz Kohezijskog fonda 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi kroz šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske.

Također, Europska Komisija je 2. prosinca 2022. godine odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. u okviru kojega je Republici Hrvatskoj na raspolaganju 1,569 milijardi eura,  od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1,384 milijardi eura, te iz Fonda za pravednu tranziciju 185 milijuna eura, koji će se provoditi kroz četiri prioriteta.

Programom Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. utvrđena su četiri prioriteta koja će se nastojati realizirati u sklopu tog programa. To su sljedeći prioriteti:

 • Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

U okviru tog cilja predviđa se financiranje aktivnosti vezanih uz: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti, te povećanu primjenu naprednih tehnologija, iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade, jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova, razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

 • Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja

             U sklopu tog cilja predviđa se financiranje aktivnosti vezanih uz: promicanje mjera

 •              energetske učinkovitosti, promicanje energije iz obnovljivih izvora, razvoj pametnih
 •              energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini, promicanje prilagodbe na
 •              klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe, promicanje održivog
 •              upravljanja vodama, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, promicanje
 •              biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju, te smanjenje
 •              onečišćenja.
 • Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a

              U sklopu tog cilja predviđa se financiranje aktivnosti vezanih uz:

 •               jačanje digitalne
 •               povezanosti, razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je
 •               otporna na klimatske promjene, razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne,
 •               regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji
 •               pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti, promicanje održive multimodalne
 •               urbane mobilnosti
 • Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava

             U sklopu tog cilja predviđa se financiranje aktivnosti vezanih uz:

 •              unaprjeđenje djelotvornosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem
 •              socijalnih inovacija i infrastrukture, poboljšanje pristupa uključivim i kvalitetnim
 •              uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture,
 •              povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, migranata i skupina
 •              u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne 
 •              usluge, osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture,
 •              uključujući primarnu skrb.

Naime, Program Konkurentnost i kohezija postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje financijskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2021. - 2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. je program usmjeren na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju ravnomjernijeg teritorijalnog razvoja Republike Hrvatske. Navedenim programom utvrđena su četiri prioriteta koja će se nastojati realizirati u okviru tog programa. To su sljedeći prioriteti:

 • industrijska tranzicija hrvatskih regija –  jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
 • jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima - promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika
 • razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja, te razvoj održivih i zelenih otoka - poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima
 • pravedna tranzicija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.- 2027. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti:

 • otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga
 • ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

Treba naglasiti da indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana, te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Stoga se u nastavku teksta, donosi indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru navedenih programa za 2023. godinu.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv poziva na podnošenje prijedloga

Naziv i oznaka specifičnog cilja

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga

Kratki opis  prihvatljivih aktivnosti

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni datum početka i završetka poziva

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije  i programa međunarodne suradnje

Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, te primjena naprednih tehnologija

Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje.

Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije.

Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije.

500,000.00 €

do 50%

1.11.2023.

15.3.2024.

Inovacijski vaučer

Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, te primjena naprednih tehnologija

Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja.

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

4.874.214 €

do 60%

15.5.2023.

15.5.2028.

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti.

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno

povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija.

7.448.360 €

50%

15.10.2023.

30.3.2024.

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Povećan broj novoosnovanih poduzeća.

Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika.

Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu.

15.077.000 €

50%-75%

15.11.2023.

15.11.2024.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

Uvođenje normi i standarda u poduzeća.

Certificiranje proizvoda.

19.978.350 €

50%-60%

15.9.2023.

30.6.2027.

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima, uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

Izrada studija i analiza.

Sudjelovanje na sajmovima/B2B sastancima.

29.779.050 €

50%-60%

30.9.2023.

30.6.2027.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Naziv poziva na podnošenje prijedloga

Naziv i oznaka specifičnog cilja

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga

Kratki opis  prihvatljivih aktivnosti

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni datum početka i završetka poziva

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, te prihvaćanje naprednih tehnologija

Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske - dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH).

Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

- troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;

- troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta;

- troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi;

- troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;

- dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta.

- troškovi studije izvedivosti.

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

- troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

128.000.000,00 € 

25% - 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

30.6.2023.

30.9.2024.

De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava.

Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.

15.000.000,00 €

90%

29.12.2023.

29.3.2024.

ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove).

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

30.000.000,00 €

 

TBD

Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke, te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma

Program ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova ima za cilj poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, a sve u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Rezultati provedenih aktivnosti biti će smanjivanje proizvodnje energije po jedinici proizvoda, te smanjivanje emisije CO2 i sporadično zaštita okoliša,odnosno zdravlja ljudi.

Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova, s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način.

Ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.

9.500.000,00 €

tbd

12.12.2023.

12.12.2025.

 

 

Turističke uslugeNautički turizam fenomen je koji je u protekla tridesetljeća zabilježio jednu odnajviših razvojnih stopa u hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska tvrtka Adriatic Croatia International Club (ACI) za nautički turizam sa sjedištem u Opatiji upravlja lancem marina duž hrvatskog dijela jadranske obale i značajno doprinosi razvoju nautičkog turizma u RH. Autor u članku pojašnjava specifičnosti nautičkog turizma s naglaskom na poslovanje ACI za 2022. godinu.

U uvjetima ubrzanih promjena, nestabilnih ekonomskih okolnosti, sve organizacije kako profitne, tako i neprofitne se moraju pravovremeno prilagođavati tim okolnostima kako bi zadržali opstojnost, te nastavili daljnje poslovanje. Stoga je za lakše prevladavanje tih teškoća potrebno imati i dobro razrađene strateške planove. Ali i nevezano za taj aspekt, poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata, te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Plaća radnika predstavlja novčanu protuvrijednost za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Pravo na plaću zajamčeno je Ustavom RH, a neisplata plaće predstavlja kazneno djelo. Plaća se sastoji od osnovne, odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka. Kako se određuje plaća? Što je naknada plaće i kada radnik ima pravo na istu? U kojim slučajevima radnik ima pravo na povećanje plaće? Autor u članku daje odgovore na navedena pitanja i donosi osvrt na ostale specifičnosti i novine u vezi plaće radnika sukladno novom Zakonu o radu.

Svjedoci smo brzih i iznenadnih promjena na tržištu koje se sve više održavaju na poslovanje poslovnih subjekata. U takvim okolnostima, pojedini poslovni subjekti se uspješnije prilagođavaju novonastalim izazovima, dok pojedini poslovni subjekti čak prestaju s poslovnim aktivnostima i zatvaraju tvrtke. Tijekom aktualne pandemije COVID-19 pokazalo se koji su poslovni subjekti najuspješnije prilagodili svoje poslovanje tim novonastalim uvjetima i tako osim održavanja stabilnosti poslovanja ostvarili čak i dodatne prihode, te time povećali pozitivnu bilancu tvrtke.

Potaknute digitalnom transformacijom i sve intenzivnijom konkurencijom koju uvode privatni akteri u financijskom sektoru, ali i navikama novih generacija korisnika financijskih usluga, prije svega usluga plaćanja, banke počinju tražiti nova rješenja i nove poslovne strategije kojima će odgovoriti na zahtjeve tržišta. Iz tog razloga  Europska središnja banka razmatra uvođenje digitalnog eura koji bi nosio neke nove  mogućnosti, ali istovremeno i razne izazove, o čemu možete pročitati u nastavku članka.