08.01.2021 11:36
Komisija EU je 7. prosinca 2020. prihvatila prijedlog novih mjera kojima se bolnice na području EU-a, zdravstveni radnici i pojedinci privremeno oslobađaju plaćanja PDV-a na stjecanje injekcija za potrebe suzbijanja corona virusa i in vitro medicinske dijagnostičke opreme (kompleta za testiranje).

Postojeća pravila (Direktiva) o PDV-u imaju različit porezni tretman medicinske opreme potrebne za borbu protiv COVID-19 ovisno o tome je li riječ o injekcijama ili in vitro medicinskoj dijagnostičkoj opremi (kompletima za testiranje). Može se reći da trenutno injekcije imaju favorizirani porezni položaj u sustavu PDV-a u odnosu na in vitro medicinsku dijagnostičku opremu. Budući da navedena medicinska oprema, bez obzira na to o kojoj je riječ, ima veliku važnosti za suzbijanje (posljedica) COVID-1, Komisija EU-a ide za donošenjem pravila (proširenjem poreznih pogodnosti) koja će omogućiti povoljniji porezni položaj u sustavu PDV-a navedene medicinske opreme. Tim povodom, Komisija EU-a je 7. prosinca 2020. prihvatila prijedlog novih mjera kojima se bolnice na području EU, zdravstveni radnici i pojedinci privremeno oslobađaju plaćanja PDV-a na stjecanje injekcija za potrebe suzbijanja corona virusa i in vitro medicinske dijagnostičke opreme (kompleta za testiranje).

S obzirom na široku podršku koje nove mjere i općenito borba protiv COVID-19 imaju među državama članicama, kao i urgentnost situacije prouzročene COVID-19, očekuje se urgentno prihvaćanje tako predloženih mjera koje se naslanjaju na prijedlog Komisije EU od 28. listopada 2020. Prihvaćanjem tih mjera omogućit će se jeftiniji pristup sredstvima nužnima za prevenciju, otkrivanje i suzbijanje COVID-19; tj. rezultirat će reduciranjem troškova i većom dostupnošću injekcija i in vitro medicinske dijagnostičke opreme. Prema načelu proporcionalnosti, očekuje se privremena primjena tih pravila, sve do okončanja pandemije (predvidivo do kraja 2022.). Prije okončanja primjene tih pravila provest će se nadzor postojeće situacije i u slučaju potrebe odlučiti na produženje tih pravila.  

Dosadašnje mjere Komisije u borbi protiv pandemije COVID-19

Uskoro nakon proglašenja pandemije Komisija EU-a, s namjerom njezina suzbijanja, donijela je izvanredne mjere na području PDV-a. Slijedom toga, dana 3. travnja 2020. Komisija je donijela Odluku Komisije (EU) 2020/491 o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.  Tom Odlukom dozvoljen je uvoz robe oslobođene uvoznih carina i PDV-a pod sljedećim uvjetima: (a) Roba mora biti namijenjena besplatnoj podjeli osobama pogođenim pandemijom bolesti COVID-19, osobama koje su ugrožene tom pandemijom ili osobama uključenim u borbu protiv pandemije, koju provode tijela i organizacije iz točke (c) odnosno besplatnom stavljanju na raspolaganje osobama pogođenim pandemijom bolesti COVID-19, osobama koje su ugrožene tom pandemijom ili osobama uključenim u borbu protiv pandemije, pod uvjetom da ta roba ostaje u vlasništvu tijela ili organizacija iz točke (c); (b) ne smije biti riječ o materijalima i opremi namijenjenim obnovi pogođenih područja (vidjeti čl. 75. Uredbe odnosno čl. 52. Direktive); (c) organizacijama koje koriste oslobođenja zabranjeno je pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, besplatno ili uz naknadu, robu koje se tiče oslobođenje, pod uvjetima koji odstupaju od dozvoljenih, a da prethodno o tome nisu obavijestili nadležna tijela (vidjeti čl. 78. st. 1. Uredbe odnosno čl. 55. st. 1. Direktive); (d) moguće je robu koje se tiče oslobođenje pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti organizaciji koja sama ima pravo na oslobođenje, pri čemu to oslobođenje i dalje vrijedi pod uvjetom da ta nova organizacija robu koristi u svrhe koje opravdavaju oslobođenje (vidjeti čl. 78. st. 2. Uredbe odnosno čl. 55. st. 2. Direktive); (e) roba koje se tiče oslobođenje, nakon što je prestanu koristiti žrtve pandemije, ne smije se pozajmljivati, iznajmljivati ili prenositi, besplatno ili uz naknadu, bez da su prethodno o tome obaviještena nadležna tijela (vidjeti čl. 79. st. 1. Uredbe odnosno čl. 56. st. 1. Direktive); (f) roba koje se tiče oslobođenje moguće je pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti organizaciji koja ima pravo na oslobođenje (u smislu čl. 74. ili čl. 64. st. 1. t. (a) Uredbe),  pri čemu to oslobođenje i dalje vrijedi ako je ta nova organizacija koristi u svrhe koje pružaju opravdanje oslobođenju (vidjeti čl. 79. st. 2. Uredbe odnosno čl. 56. st. 2. Direktive); (g) ako organizacije koje su prvotno imale pravo na oslobođenje prestanu ispunjavati uvjete na osnovi kojih su ostvarili pravo oslobođenje ili koje namjeravaju koristiti robu uvezenu bez carine protivno predviđenoj svrsi, dužne su o tome obavijestiti nadležna tijela (vidjeti čl. 80. st. 1. Uredbe odnosno čl. 57. st. 1. Direktive); (h) ako roba ostaje u posjedu organizacija koje naknadno prestanu ispunjavati uvjete na osnovi kojih su ostvarili pravo na oslobođenje, te se naknadno ta ista roba prenese na drugu organizaciju koja ispunjava uvjete za oslobođenje, oslobođenje i dalje vrijedi ako ta nova organizacija navedenu robu koristi u svrhe koje opravdavaju oslobođenje (vidjeti čl. 80. st. 2. Uredbe odnosno čl. 57. st. 2. Direktive).

Dodatno se od država članica očekivalo da Komisiji najkasnije do 30. studenog 2020.  dostave informacije o popisu pogodovanih organizacija koje su odobrila nadležna tijela u državama članicama, zatim informacije o prirodi i količini različite uvezene robe koja je oslobođena plaćanja uvoznih carina i PDV-a, te, naposljetku, poduzetim mjerama. Iako je prvotno primjena navedenih oslobođenja bila predviđena za robu uvezenu od 30. siječnja 2020. do 31. srpnja 2020., naknadno je njihova primjena produžena za tri mjeseca do 31. listopada 2020., da bi potom uslijedilo njihovo dalje prolongiranje do kraja travnja 2021. godine.    

Na području PDV-a postojeća pravila EU na dva načina državama članicama omogućavaju snižavanje troškova COVID-19 injekcija i in vitro dijagnostičke medicinske opreme:

Prvo, Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (tzv. Direktiva o PDV-u) predviđeno je oslobođenje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza u slučaju isporuke bolničke i medicinske skrbi. Naime, prema članku 132. stavku 1. toč. b), države članice dužne su osloboditi plaćanja PDV-a bolničku i medicinsku zaštitu „i usko povezane aktivnosti koje obavljaju subjekti javnog prava ili, u socijalnim uvjetima koji su slični onima koji se primjenjuju na subjekte javnog prava, bolnice, centre za medicinsko liječenje ili dijagnostiku i ostale valjano priznate institucije slične prirode“, odnosno prema toč. c) „pružanje medicinske skrbi u okviru obavljanja medicinskih ili paramedicinskih profesija u skladu s njihovim definicijama u dotičnoj državi članici“. Navedenim poreznim oslobođenjima smanjuju se troškovi medicinske skrbi (postaju pristupačniji stanovništvu). Vrijede i u slučaju preventivne medicinske skrbi (osoba ne boluje). U slučaju COVID-19, spomenuto oslobođenje primjenjuje se na injekcije i testove koji se isporučuju u okviru bolničke i medicinske skrbi. I obrnuto, ako je riječ o isporuci COVID-19 injekcija i in vitro dijagnostičkih medicinskih uređaja – uključujući usluga povezanih s tim isporukama – bolnicama, medicinskim radnicima, medicinskim centrima i sličnim ustanovama, takvo se porezno oslobođenje neće primijeniti te će takva isporuka biti opterećena troškovima PDV-a. Prema tome, dok je isporuka COVID-19 injekcija i testova isporučenih u okviru bolničke i medicinske skrbi oslobođena plaćanja PDV-a, dotle isporuka takvih injekcija i in vitro dijagnostičkih medicinskih uređaja prema bolnicama, medicinskim radnicima, centrima medicinske skrbi i sličnim ustanovama nije zahvaćena takvim poreznim oslobođenjem

Drugo, postojeća pravila o PDV-u državama članicama dozvoljavaju primjenu snižene porezne stope (ne niže od 5 %) (→ vidjeti članak 98. u svezi s toč. 3 Priloga III. Popis isporuke robe i usluga na koje je moguće primijeniti snižene stope iz članka 98.) na farmaceutske proizvode „koji se obično koriste za zdravstvenu njegu, sprječavanje bolesti, te za liječenje u medicinske … svrhe.“ Iako pojam farmaceutskih proizvoda nije definiran propisima o PDV-u, uobičajeno se poseže za njihovom definicijom iz Carinske nomenklature → uključuju i injekcije. Prema tome, injekcije su kao vrsta farmaceutskih proizvoda prikladne za primjenu snižene stope PDV-a (ne niže od 5 %). Nadalje, iako ne postoji opća odredba o PDV-u koja bi (svim) državama članicama dozvoljavala primjenu nulte stope na farmaceutske proizvode, nekim državama članicama iz povijesnih je razloga dozvoljena primjena super snižene porezne stope (niže od 5 %) ili poreznog oslobođenja s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnom stadiju (nulta stopa) na farmaceutske proizvode (uključujući injekcije). Prema tome, za razliku od isporuke injekcija protiv CODIV-19 za koje Direktiva o PDV-u dozvoljava primjenu snižene stope PDV-a (ne niže od 5 %), dotle ta ista Direktiva o PDV-u ne dozvoljava primjenu snižene stope PDV-a na isporuku in vitro medicinske dijagnostičke uređaje (komplete za testiranje) za potrebe borbe protiv COVID-19.

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu privremenim mjera o PDV-u na COVID-19 injekcije i in vitro dijagnostičkih medicinskih uređaja

Komisija EU je 28. listopada 2020. objavila prijedlog Direktive o izmjeni Direktive 2006/112/EZ. Tim prijedlogom želi se regulirati privremeno oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom isporuke COVID-19 injekcije i in vitro dijagnostičke medicinske uređaje (sredstava za testiranje), jednako kao i svih onih usluga koje su usko povezane s istovrsnim injekcijama i dijagnostičkim medicinskim uređajima (sredstvima za testiranje). Također, budući da je državama članicama trenutno dozvoljeno korištenje snižene stope PDV-a u slučaju isporuke injekcija, namjera je ovim prijedlogom da se državama članicama omogući korištenje  snižene stope PDV-a i u slučaju isporuke in vitro dijagnostičkih medicinskih uređaja (kompleta za testiranje).

Navedeno porezno oslobođenje treba poslužiti kao dodatni poticaj borbi protiv pandemije COVID-19, koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proglašena 11. ožujka 2020. U tom smislu, Komisija je 17. lipnja 2020. objavila strategiju EU o COVID-19 injekcijama. Namjera strategije je osigurati injekcije za stanovništvo EU odnosno ubrzati razvitak, proizvodnju i distribuciju COVID-19 injekcija budući da se učinkovite i sigurne injekcije protiv COVID-19 čine, po svoj prilici, trajnim rješenjem protiv pandemije. Budući da u pogledu injekcija postoje određene dvojbe (pouzdanost, dostupnost, distribucija i sl.), u borbi protiv COVID-19 još uvijek se presudnim čini razvitak i distribucija odgovarajućih in vitro dijagnostičkih medicinskih uređaja (kompleta za testiranje). EU svoju strategiju protiv COVID-19 nastoji realizirati na dva polja: prvo, osiguranjem dostatne proizvodnje injekcija za potrebe EU; drugo, korištenjem postojećih regulatornih, financijskih, savjetodavnih i ostalih dostupnih sredstava prilikom stvaranja potrebnih regulatornih okvira.

Od izbijanja pandemije COVID-19, farmaceutska industrija razvila je različite testove (komplete za testiranje) koji detektiraju: a) postojanje virusa (najzastupljeniji su tzv. PCR test i antigen test), i/ili b) postojanje antitijela protiv virusa (najzastupljeniji test na antitijela iz krvi).

Iznesenim prijedlogom namjera je na kraju Poglavlja 5. Direktive 2006/112/EZ pod nazivom Privremene odredbe umetnuti članak 129.a koji bi državama članicama omogućio jamstvo oslobođenja s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnom stadiju (nulta stopa PDV-a) u slučaju isporuke COVID-19 injekcija i in vitro medicinskih dijagnostičkih uređaja, uključujući usluga usko povezanih s takvim injekcijama i takvim uređajima. Također bi se državama članicama omogućilo, kao što je to već slučaj s injekcijama, primjena snižena stope PDV-a na isporuku COVID-19 in vitro medicinske dijagnostičke uređaje i s tim usko povezanih uslugama. Dodatno, takvo porezno pogodovanje moći će se koristiti samo za injekcije i in vitro medicinske dijagnostičke uređaje s popisa nadležnih ustanova Komisije EU ili država članica. 

Nova pravila primjenjivat će se dan nakon njihove objave u Službenom glasniku Europske unije (Official Journal of the European Union). Njihova primjena očekuje se sve do kraja 2022. godine ili do postizanja sporazuma o prijedlogu Komisije o novim pravilima o stopama PDV-a (ako se nova pravila o stopama PDV-a usuglase prije kraja 2022. godine).

Pripremio: Prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Turističke uslugeNautički turizam fenomen je koji je u protekla tridesetljeća zabilježio jednu odnajviših razvojnih stopa u hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska tvrtka Adriatic Croatia International Club (ACI) za nautički turizam sa sjedištem u Opatiji upravlja lancem marina duž hrvatskog dijela jadranske obale i značajno doprinosi razvoju nautičkog turizma u RH. Autor u članku pojašnjava specifičnosti nautičkog turizma s naglaskom na poslovanje ACI za 2022. godinu.

U uvjetima ubrzanih promjena, nestabilnih ekonomskih okolnosti, sve organizacije kako profitne, tako i neprofitne se moraju pravovremeno prilagođavati tim okolnostima kako bi zadržali opstojnost, te nastavili daljnje poslovanje. Stoga je za lakše prevladavanje tih teškoća potrebno imati i dobro razrađene strateške planove. Ali i nevezano za taj aspekt, poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata, te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Plaća radnika predstavlja novčanu protuvrijednost za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Pravo na plaću zajamčeno je Ustavom RH, a neisplata plaće predstavlja kazneno djelo. Plaća se sastoji od osnovne, odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka. Kako se određuje plaća? Što je naknada plaće i kada radnik ima pravo na istu? U kojim slučajevima radnik ima pravo na povećanje plaće? Autor u članku daje odgovore na navedena pitanja i donosi osvrt na ostale specifičnosti i novine u vezi plaće radnika sukladno novom Zakonu o radu.

Svjedoci smo brzih i iznenadnih promjena na tržištu koje se sve više održavaju na poslovanje poslovnih subjekata. U takvim okolnostima, pojedini poslovni subjekti se uspješnije prilagođavaju novonastalim izazovima, dok pojedini poslovni subjekti čak prestaju s poslovnim aktivnostima i zatvaraju tvrtke. Tijekom aktualne pandemije COVID-19 pokazalo se koji su poslovni subjekti najuspješnije prilagodili svoje poslovanje tim novonastalim uvjetima i tako osim održavanja stabilnosti poslovanja ostvarili čak i dodatne prihode, te time povećali pozitivnu bilancu tvrtke.

Potaknute digitalnom transformacijom i sve intenzivnijom konkurencijom koju uvode privatni akteri u financijskom sektoru, ali i navikama novih generacija korisnika financijskih usluga, prije svega usluga plaćanja, banke počinju tražiti nova rješenja i nove poslovne strategije kojima će odgovoriti na zahtjeve tržišta. Iz tog razloga  Europska središnja banka razmatra uvođenje digitalnog eura koji bi nosio neke nove  mogućnosti, ali istovremeno i razne izazove, o čemu možete pročitati u nastavku članka.