10.01.2019 07:10
U članku je analizirano pitanje ograničenja ovrhe nad sredstvima tijela državne uprave po osnovi neplaćene komunalne naknade, kao prihoda jedinice lokalne samouprave.

Prema članku 144. stavak 1. Općega poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16. i 106/18., dalje: OPZ), ovrha nad imovinom tijela državne uprave i suda nije dopuštena. Odredbom stavka 2. navedenog članka propisano je ovrha iznimno dopuštena ako je tijelo državne uprave ili sud dužnik poreznog dužnika.

Imovinom se uobičajeno smatra skup svih imovinskih prava određene osobe. Obuhvaća sva stvarna i obvezna prava (tražbine), te ostala prava kojima se vrijednost može izraziti u novcu.

U kontekstu tražbina iz građanskopravnih odnosa (uključujući takve odnose čiji su sudionici subjekti javnog prava), isključenja iz predmeta ovrhe propisana su u članku 4. stavak 4.-7. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/2017.).

Implicira li odredba članka 144. stavka 1.  OPZ-a da, primjerice, jedinica lokalne samouprave ne može izvršiti rješenje o utvrđenju obveze plaćanja komunalne naknade u odnosu na tijelo državne uprave ovrhom nad imovinom tog tijela, uključujući njegova novčana sredstva? Odnosno, mogu li, u slučaju postojanja takve zapreke, tijela državne uprave de facto izbjeći ispunjenje navedene obveze?

Smatramo da pri odgovoru na ova pitanja odredba članka 144. stavka 1. OPZ-a ne može biti promatrana izolirano od cjeline ovdje mjerodavnoga normativnog okvira.

U ustavnosudskoj praksi u više je navrata istaknuto da je sustav komunalnog gospodarstva odraz ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, da počiva na načelima razmjerne korisnosti i solidarnosti, te da je odraz prava jedinica lokalne samouprave na slobodno raspolaganje vlastitim prihodima u svrhu obavljanja njihovih ovlasti propisanih Ustavom i zakonom (više o tome v. npr. u tekstu dr. sc. Roberta Pečeka, objavljenom 7. siječnja 2019. u ovoj rubrici pod naslovom „Ustavni sud o Zakonu o komunalnom gospodarstvu“).

Nadalje, ne postoji zakonska odredba koja bi implicirala faktičnu mogućnost da jedinica lokalne samouprave u cijelosti izbjegne ovrhu nad svojom imovinom isključivo na temelju toga što ima svojstvo jedinice lokalne samouprave. Pri tome je na umu potrebno imati da, u pogledu ostvarivanja samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave, središnja država ima ulogu nadziratelja zakonitosti, ali ne i hijerarhijski više razine javne vlasti. Štoviše, državna vlast ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (članak 4. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske).

Naposljetku, očito je da (ustavno)pravno ne može biti prihvatljiva interpretacija po kojoj državna tijela, koja su glavni zaštitnik vladavine prava, istodobno – slijedom svojevoljnog neispunjavanja propisanih obveza - faktički budu izuzeta iz segmenta vladavine prava koji se odnosi na (prisilno) ispunjavanje vlastitih zakonskih obveza, na način koji u nedopuštenoj mjeri ograničava ustavna prava drugih. Uz to, u situaciji u kojoj takvo potpuno izbjegavanje obveza nije moguće u kontekstu građanskopravnih obveza države.

Stoga smo mišljenja da je normu članka 144. stavka 1. OPZ-a potrebno tumačiti ne u svjetlu cjelokupne imovine tijela državne uprave, već objekata i opreme nužne za rad tijela državne uprave.

Na smisao prethodnog razmatranja ne utječe okolnost da se, u pravilu, ne radi o vlasništvu pojedinih tijela državne uprave, već o vlasništvu Republike Hrvatske.

doc. dr. sc. Alen Rajko

Turističke uslugeNautički turizam fenomen je koji je u protekla tridesetljeća zabilježio jednu odnajviših razvojnih stopa u hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska tvrtka Adriatic Croatia International Club (ACI) za nautički turizam sa sjedištem u Opatiji upravlja lancem marina duž hrvatskog dijela jadranske obale i značajno doprinosi razvoju nautičkog turizma u RH. Autor u članku pojašnjava specifičnosti nautičkog turizma s naglaskom na poslovanje ACI za 2022. godinu.

U uvjetima ubrzanih promjena, nestabilnih ekonomskih okolnosti, sve organizacije kako profitne, tako i neprofitne se moraju pravovremeno prilagođavati tim okolnostima kako bi zadržali opstojnost, te nastavili daljnje poslovanje. Stoga je za lakše prevladavanje tih teškoća potrebno imati i dobro razrađene strateške planove. Ali i nevezano za taj aspekt, poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata, te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Plaća radnika predstavlja novčanu protuvrijednost za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Pravo na plaću zajamčeno je Ustavom RH, a neisplata plaće predstavlja kazneno djelo. Plaća se sastoji od osnovne, odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka. Kako se određuje plaća? Što je naknada plaće i kada radnik ima pravo na istu? U kojim slučajevima radnik ima pravo na povećanje plaće? Autor u članku daje odgovore na navedena pitanja i donosi osvrt na ostale specifičnosti i novine u vezi plaće radnika sukladno novom Zakonu o radu.

Svjedoci smo brzih i iznenadnih promjena na tržištu koje se sve više održavaju na poslovanje poslovnih subjekata. U takvim okolnostima, pojedini poslovni subjekti se uspješnije prilagođavaju novonastalim izazovima, dok pojedini poslovni subjekti čak prestaju s poslovnim aktivnostima i zatvaraju tvrtke. Tijekom aktualne pandemije COVID-19 pokazalo se koji su poslovni subjekti najuspješnije prilagodili svoje poslovanje tim novonastalim uvjetima i tako osim održavanja stabilnosti poslovanja ostvarili čak i dodatne prihode, te time povećali pozitivnu bilancu tvrtke.

Potaknute digitalnom transformacijom i sve intenzivnijom konkurencijom koju uvode privatni akteri u financijskom sektoru, ali i navikama novih generacija korisnika financijskih usluga, prije svega usluga plaćanja, banke počinju tražiti nova rješenja i nove poslovne strategije kojima će odgovoriti na zahtjeve tržišta. Iz tog razloga  Europska središnja banka razmatra uvođenje digitalnog eura koji bi nosio neke nove  mogućnosti, ali istovremeno i razne izazove, o čemu možete pročitati u nastavku članka.