22.03.2017 16:47
Po podnesenom prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka sudu je u stečajnom postupku dana mogućnost otvaranja prethodnog postupka. Prethodni postupak je dio stečajnog postupka koji prethodi rješenju o otvaranju stečajnog postupka, a vodi se kada je potrebno utvrditi pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka te sud tada ima dužnost ispitati postojanje stečajnog razloga tj. dužnikovu nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost.

Neobvezatni (fakultativni) postupak

Fakultativnost prethodnog postupka u stečaju propisana je člankom 116. Stečajnog zakona u smislu da sud može donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka bez provođenja prethodnog postupka. Tako se u obrazloženju rješenja Visokog trgovačkog suda od 4. svibnja 2016., br. Pž-2996/16-3 ističe da na pravilnost rješenja o otvaranju stečajnog postupka ne utječe propust suda da provede prethodni postupak s obzirom da je sud ovlašten otvoriti stečajni postupak bez provedbe prethodnog postupka na temelju prijedloga za otvaranje predstečaja, zatim ako FINA podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka po službenoj dužnosti, te ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu odnosno dužnik pojedinac podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i ako vjerovnik podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka a dužnik prizna postojanje stečajnog razloga, ili ako je prije otvoreni predstečaj završio bez uspjeha (članak 116. Stečajnog zakona).

Ročište

Prethodni postupak pokreće se rješenjem koje donosi sud radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnoga postupka. U rješenju o pokretanju prethodnoga postupka sud će odrediti ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka i to u roku od 60 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (članak 115. stavak 3. Stečajnog zakona). Na ročištu će se pozvane osobe izjasniti o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka. U članku 117. Stečajnog zakona zakonodavac izričito propisuje dužnost pružanja svih informacija stečajnim tijelima od osoba ovlaštenih za zastupanje dužnika po zakonu, članova nadzornog odbora dužnika, radnika dužnika i u slučaju ako im je prestala dužnost odnosno zaposlenje, te tijela javne vlasti.

Ako sud niti nakon provedenog ročišta ne može utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, može zaključkom odrediti da mu osobe pozvane na ročište predaju pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika (članak 117. stavak 2. Stečajnog zakona) na temelju kojega će sud odrediti vještačenje i ispitati dužnikovu nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost (članak 125. Stečajnog zakona).

Mjere osiguranja

Sud može rješenjem o pokretanju prethodnoga postupka odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka ne nastupe takve promjene imovinskoga položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne. Sud može osobito: postaviti privremenoga stečajnoga upravitelja, zabraniti ili ograničiti raspolaganje imovinom dužnika, zabraniti ili ograničiti provedbu ovrhe ili osiguranja protiv dužnika te zabraniti isplate s računa dužnika (članak 118. Stečajnog zakona).

Ako sud odluči odrediti privremenog stečajnog upravitelja uz mjeru zabrane raspolaganja imovinom, ovlaštenje za raspolaganje imovinom dužnika prelazi na privremenog stečajnog upravitelja sa svrhom zaštite imovine stečajnog dužnika u interesu položaja vjerovnika.

Stečajni zakon propisuje obvezu objave rješenja na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, kojim se određuju mjere ograničenja raspolaganja i kojim se postavlja privremeni stečajni upravitelj te kojim se ukidaju navedene mjere osiguranja (članak 120. i 122. Stečajnog zakona).

Pristupanje dugu

Za trajanja prethodnog postupka treća osoba može pristupiti dugu stečajnog dužnika. Nakon što sud odobri pristupanje dugu, pristupatelj dugu i njegovi eventualni jamci imaju solidarnu odgovornost s dužnikom za njegove obveze koje su nastale do davanja izjave o pristupanju dugu. Rješenjem kojim se odobrava pristupanje dugu, sud će obustaviti stečajni postupak (članak 124. stavak 5. Stečajnog zakona).

Konačno, važno je napraviti distinkciju u smislu da sud tijekom prethodnog postupka ne utvrđuje vrijednost imovine stečajnog dužnika, nego utvrđuje postoje li uvjeti za otvaranje stečajnog postupka i ako utvrdi da postoje tada se otvara stečajni postupak, a ako se tijekom prethodnog postupka pokaže da dužnik nema imovine ili je ona neznatne vrijednosti tada će se pristupiti procijeni svrsishodnosti poduzimanja daljnjih radnji čime se zadovoljava ekonomičnost prethodnog postupka u stečaju.

Ana Paštrović, mag. iur.

Studentski poslovi - pravila za poslodavce, posrednike i studente U poslovnom odnosu s potrošačima, trgovci trebaju primjenjivati poštenu, a ne nepoštenu poslovnu praksu. Primjena nepoštene poslovne prakse, prije, tijekom i nakon sklapanja pravnog posla s potrošačima,  Zakonom o zaštiti potrošača je  izrijekom zabranjena.  Dok smo u I. dijelu članka pisali o  nepoštenoj poslovnoj praksi općenito, u ovom dijelu članka dajemo prikaz podjele nepoštenih poslovnih praksi te popis primjera takvih praksi.

Trgovci su obvezni prema potrošačima primjenjivati poštenu poslovnu praksu koja se temelji na profesionalnom odnosu prema potrošačima te načelima poštenja i savjesnosti u području djelovanja trgovca. Primjena nepoštene poslovne prakse prema potrošačima,  zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, izrijekom  je zabranjena. U prvom dijelu članka pišemo općenito o tome  što se smatra poslovnom, a što nepoštenom poslovnom praksom te metodama zaštite potrošača od nepoštenih poslovnih praksi.

U Nar. nov., br. 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom  gospodarstvu koji je stupio na snagu  23. veljače 2023.  U nastavku članka dajemo prikaz bitnih izmjena i dopuna predmetnog Zakona, a koje su od važnosti za nositelje i članove obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Poduzetnicima su tijekom poslovanja za realizaciju određenih projekata koji će im omogućiti daljnji razvoj potrebna financijska sredstva iz različitih financijskih izvora. Jedan od tih financijskih izvora su i europski fondovi, odnosno financijska sredstva koja su osigurana u sklopu istih. No, treba naglasiti da je za dobivanje tih financijskih sredstava potrebno zadovoljiti i određene uvjete koji često nisu nimalo jednostavni.

Vrlo čestu situaciju u svakodnevnom poslovanju trgovačkih društava čine službena putovanja radnika, a pritom osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putovanju predstavlja putni nalog. Budući da su putni nalozi vrlo često predmet poreznog nadzora, bitno je voditi računa o njegovim obveznim elementima. Autor u članku detaljnije obrađuje problematiku putnih naloga kao i prava na dnevnice za službena putovanja te daje osvrt na najčešće greške prilikom izdavanja putnih naloga.