23.11.2016 09:00
Nakon postupka stečaja potrošača pred Financijskom agencijom, kada izvansudski sporazum nije sklopljen, provodi se hitan postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

U roku od 3 mjeseca od izdavanja potvrde FINA-e da izvansudski sporazum nije sklopljen, na prijedlog potrošača otvara se postupak stečaja potrošača pred sudom. Zajedno s prijedlogom za otvaranje postupka, potrošač je dužan dostaviti dokumentaciju u smislu potvrde o nesklapanju izvansudskog sporazuma, popis imovine i obveza te plan o ispunjenju obveza. U protivnom, sud će odbaciti navedeni prijedlog.

Pripremno ročište

Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu ispunjenja obveza (članak 47. Zakona o stečaju potrošača). Poziv na pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se u roku od 30 dana od objave navedenog poziva, objavljenog na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče, očituju o planu ispunjenja obveza (članak 48. stavak 3. ZSP-a).

Plan ispunjenja obveza bit će prihvaćen ako se u roku od 30 dana od objave poziva na ročište vjerovnik ne izjasni o planu ispunjenja obveza (smatra se da je dao svoj pristanak) ili ako niti jedan vjerovnik ne uskrati svoj pristanak (članak 50. ZSP-a). Zakon o stečaju potrošača odredbom u članku 51. sprječava opstrukciju plana ispunjenja obveza, stoga, ako svi vjerovnici ne daju svoj pristanak, odlukom suda može se nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika. U navedenim slučajevima plan ispunjenja obveza ima učinak sudske nagodbe, a prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatrat će se povučenim.

Plan ispunjenja obveza neće biti prihvaćen ako potrošač ili vjerovnici ospore tražbinu (članak 49. stavak 4. ZSP-a) te će tada sud donijeti odluku o otvaranju postupka stečaja potrošača (članak 52. ZSP-a).

Otvaranje stečaja potrošača

Sukladno članku 53. ZSP-a, ako utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza, sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača koje se u propisanoj formi objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča (od tog trenutka, prema članku 57. ZSP-a, nastupaju pravne posljedice otvaranja postupka), a vjerovnici u roku od 60 dana od objave rješenja moraju prijaviti svoje tražbine. Nadalje, prema članku 55. ZSP-a, sud će zakazati ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) i ročište vjerovnika na kojem povjerenik podnosi izvješće o položaju potrošača (izvještajno ročište).

Provjera ponašanja i oslobođenje od obveza potrošača

Sudski postupak stečaja potrošača završava rješenjem o zaključenju postupka stečaja potrošača u kojem sud određuje razdoblje provjere ponašanja potrošača u kojem će se u nadležnosti povjerenika, a pod nadzorom suda, unovčavati imovina potrošača. Nakon isteka navedenog razdoblja provjere, koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od pet godina, sud zakazuje ročište na kojem pribavlja mišljenje vjerovnika, povjerenika i potrošača te donosi rješenje o oslobođenju od preostalih obveza (članak 76. ZSP-a) ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza potrošača (članak 75. ZSP-a).

Odluke i pravni lijekovi

Odluke u postupku stečaja potrošača sud donosi u obliku rješenja ili zaključka, a protiv rješenja u prvom stupnju može se izjaviti žalba o kojoj će odlučivati vijeće od tri suca na drugostupanjskom sudu. Od izvanrednih pravnih lijekova može se izjaviti revizija prema uvjetima propisanim u članku 27. stavku 8. Zakona o stečaju potrošača.

Dostava pismena

Iako sudionici u postupku stečaja potrošača imaju mogućnost zahtjevati dostavu pismena na kućnu ili elektroničku adresu te osobni korisnički pretinac, takva dostava nema utjecaj na rokove koji se računaju po pravilima objave pismena na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče sudova pri čemu je dostava pismena obavljena istekom osmog dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Ana Paštrović, mag. iur.

Turističke uslugeNautički turizam fenomen je koji je u protekla tridesetljeća zabilježio jednu odnajviših razvojnih stopa u hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska tvrtka Adriatic Croatia International Club (ACI) za nautički turizam sa sjedištem u Opatiji upravlja lancem marina duž hrvatskog dijela jadranske obale i značajno doprinosi razvoju nautičkog turizma u RH. Autor u članku pojašnjava specifičnosti nautičkog turizma s naglaskom na poslovanje ACI za 2022. godinu.

U uvjetima ubrzanih promjena, nestabilnih ekonomskih okolnosti, sve organizacije kako profitne, tako i neprofitne se moraju pravovremeno prilagođavati tim okolnostima kako bi zadržali opstojnost, te nastavili daljnje poslovanje. Stoga je za lakše prevladavanje tih teškoća potrebno imati i dobro razrađene strateške planove. Ali i nevezano za taj aspekt, poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata, te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Plaća radnika predstavlja novčanu protuvrijednost za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Pravo na plaću zajamčeno je Ustavom RH, a neisplata plaće predstavlja kazneno djelo. Plaća se sastoji od osnovne, odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka. Kako se određuje plaća? Što je naknada plaće i kada radnik ima pravo na istu? U kojim slučajevima radnik ima pravo na povećanje plaće? Autor u članku daje odgovore na navedena pitanja i donosi osvrt na ostale specifičnosti i novine u vezi plaće radnika sukladno novom Zakonu o radu.

Svjedoci smo brzih i iznenadnih promjena na tržištu koje se sve više održavaju na poslovanje poslovnih subjekata. U takvim okolnostima, pojedini poslovni subjekti se uspješnije prilagođavaju novonastalim izazovima, dok pojedini poslovni subjekti čak prestaju s poslovnim aktivnostima i zatvaraju tvrtke. Tijekom aktualne pandemije COVID-19 pokazalo se koji su poslovni subjekti najuspješnije prilagodili svoje poslovanje tim novonastalim uvjetima i tako osim održavanja stabilnosti poslovanja ostvarili čak i dodatne prihode, te time povećali pozitivnu bilancu tvrtke.

Potaknute digitalnom transformacijom i sve intenzivnijom konkurencijom koju uvode privatni akteri u financijskom sektoru, ali i navikama novih generacija korisnika financijskih usluga, prije svega usluga plaćanja, banke počinju tražiti nova rješenja i nove poslovne strategije kojima će odgovoriti na zahtjeve tržišta. Iz tog razloga  Europska središnja banka razmatra uvođenje digitalnog eura koji bi nosio neke nove  mogućnosti, ali istovremeno i razne izazove, o čemu možete pročitati u nastavku članka.